Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
student.jpg

Examensarbete 30hp: Livscykelanalys av försvarsprodukter

Stockholm - Järfälla, Sweden
Closing date: 30 November 2023

Bakgrund

I takt med att vi i samhället jorden runt blir mer och mer medvetna om det hot som produkters tillverkning och användning innebär för klimatet, blir behovet av att kunna mäta en produkts miljöbelastning under dess livstid mer och mer viktig. Inom Saab Surveillance görs krafttag för att utveckla och tillverka än mer miljövänliga produkter. En del av detta är att kunna utföra pålitliga livscykelanalyser där tillverkning, materialinnehåll, transporter och användning beaktas på ett systematiskt, transparent och mätbart sätt.

Beskrivning av examensarbetet

Fokus för examensarbetet är att utföra en livscykelanalys för en av Saab Surveillance produkter. Livscykelanalysen sker enligt ISO 14040-familjen. Du/ni kommer tilldelas ett produktsystem att analysera. Produktsystemet kommer i samråd med Saab avgränsas avseende metodik, livscykelfaser och antaganden. Därefter genomförs en datainsamling för livscykelfaserna, och en LCA-mjukvara används för att beräkna livscykelfasernas miljöpåverkan enligt ett antal påverkanskategorier.

I slutet av examensarbetet förväntas du/ni leverera en skriftlig rapport som redogör miljöpåverkan för det valda produktsystemets livscykel, samt identifiera vilka livscykelfaser och komponenter som representerar den största miljöpåverkan.

Arbetet kan utföras av en person men vi ser helst att ni är två som tillsammans kan ta er an denna uppgift.

Följande steg föreslås:

  • Formulering av mål och upprättande av projektplan
  • Kartläggning och utvärdering av metodik
  • Kartläggning av materialinnehåll med hjälp av vår produktdatabas
  • Insamling och sammanställning av relevant livscykeldata
  • Kartläggning av driftprofil och användningssätt
  • Förmedla eventuella brister till ansvariga  
  • Sammanställning och utvärdering av nyckeltal för produktens miljöbelastning
  • Intern och extern rapportering av resultat

Din/er profil

Arbetet är lämpligt för studenter med intresse för hållbarhet, miljöteknik, konstruktion etc., och har en förståelse för hur en produkts uppbyggnad och användning påverkar dess klimatavtryck. Du/ni är i slutet av er tekniska civilingenjörs-/masterutbildning inom maskinteknik, industriell ekologi, materialteknik eller dylikt, och ska påbörja ert examensarbete motsvarande 30 hp.

Befattningen kräver att ni genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Vad du blir en del av

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 19 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Läs mer om oss här

Affärsområde Surveillance erbjuder världsledande teknologi som ger lägesbilder och beslutsunderlag för försvar mot olika hot. Portföljen omfattar radar-, telekrig- och ledningssystem samt trygghets- och säkerhetslösningar.

Er arbetsplats på Saab i Järfälla blir på avdelningen Hardware Engineering. Vi arbetar nära produkter i teknikens absoluta framkant, som bidrar till säkerheten för länder, samhällen och personer. Klicka här om du vill veta mer om Saabs verksamhet i Sverige.