Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Exjobb: Utveckling av debitering- och ekonomistyrningssystem för energikostnader

Location
Linköping, Sweden
Closing date
29 May 2021
Apply for this job!

Bakgrund

Saab har under en lång tid arbetat med att reducera sin energianvändning. Som en del i detta har Saab investerat i en utökad energimätning. Energimätningen sker via ett antal olika systemlösningar och används i dagsläget för uppföljning.

För att öka incitamentet för energieffektivering hos enskilda verksamheter är det önskvärt att verksamhetens faktiska energianvändning interndebiteras till slutanvändaren i större utsträckning än idag. Ett system och tillvägagångssätt för detta saknas dock.  

Projektbeskrivning

Examensarbetet innebär både tekniska, ekonomiska och organisatoriska analyser. Den tekniska analysen består av att utreda vilka möjligheter som finns för att länka samman dagens system för energimätning med system för hyresdebitering och budgetstyrning.

Förståelse för de tekniska systemens uppbyggnad krävs för att kunna bygga en stabil debiteringsmodell som tar hänsyn till t.ex. mätfel eller avsaknad av mätdata.

Den ekonomiska analysen består av att sätta sig in i kostnadsbilden för dagens hyresdebitering, kostnader för olika energislag (el, värme) och hur en ny hyresmodell kan utformas.

Organisatoriskt krävs en analys över vilken detaljnivå som är lämplig att använda för energidebitering sett till administrativ arbetsbörda samt för att säkerställa att energikostnaderna synliggörs på flera nivåer i organisationen. Allt för att öka incitamenten för energieffektivisering.

Mål för examensarbetet

Utarbeta ett system där dagens energimätning används för att fördela energikostnaderna på slutanvändare inom Saab utifrån deras faktiska energianvändning.

Skapa en produkt i t.ex. Visual Basic eller annan likvärdig programvara för att beräkna energikostnader och integrera denna modell mot Saabs befintliga system för hyresdebitering.

Identifiera potentiella hinder /risker med en ny debiteringsmodell, såväl tekniska, ekonomiska eller organisatoriska.

Hitta relevanta nyckeltal för olika verksamheters el- och värmeanvändning där energimätning saknas.

Utreda på vilka nivåer i organisationen energikostnader behöver synliggöras för att öka viljan till effektivisering.

Vem söker vi?

Arbetet är lämpligt för 1 eller 2 studenter med intresse för energieffektivering, programmering och ekonomistyrning.

Vad vi önskar se hos sökande:

  • En eller två personer med civilingenjörsutbildning med lämplig energiinriktning
  • Ni är i slutet av er civilingenjörsutbildning och ska påbörja ert 30 hp examensarbete.
  • Intresse av att djupdyka i energisystem och programmering (t.ex. Excel eller Visual Basic) men även inom ekonomi och organisation.
  • Ha förmåga att gräva i problemställningar och försöka lösa dem på egen hand.
  • Ha förmåga att värdera och hantera olika risker och problem samt beskriva sina lösningar i tal och text.
  • Fokusera på pedagogiskt rapportförfattande

Tidplan

Uppdraget lämpas som examensarbete för en eller två civilingenjörsstudenter under 20 veckor (30 hp). Kan startas omgående eller till höstterminen 2021.

Placering

Arbetet utförs företrädelsevis vid Saabs anläggning i Tannefors, Linköping. Platsbesök kommer krävas.

Ersättning

Utgår enligt överenskommelse.

Kontakt / Handledning

Frågor om examensarbetet besvaras av följande kontaktpersoner:

Thomas Stenström, Facility Manager, Saab Property 013 – 18 10 32, thomas.stenstrom@saabgroup.com

Klas Ekelöw, Energispecialist, Coor Service Management, 010-599 62 14, klas.ekelow@coor.com