Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Master Thesis 30 hp: Modellering av cross-eyestörning i ett modernt radarsystem

Location
Göteborg, Sweden
Closing date
11 January 2021
Apply for this job!

Bakgrund

Traditionell flygspaningsradar använder typiskt monopulsprincipen för estimering av vinkelpositionen för ett mål, vilket möjliggörs genom att radarantennen delas upp i kvadranter som bildar mottagarkanaler. Inkommande målsignal får olika fas i de olika kanalerna beroende på vinkeln till målet. Genom att ta skillnaden mellan signalen i olika kanaler erhålls fasskillnaden och med hjälp av denna kan vinkel beräknas med en noggrannhet som oftast är bättre än 1/10 av antennlobsbredden.

Monopulsprincipen är robust mot störning i jämförelse med  andra tekniker för vinkelestimering, som exempelvis konisk avsökning, men är känslig för en typ av aktivt radarmotmedel som benämnes cross-eye eller fasfrontsdistorsion. Cross-eye innebär att ett störsystem repeterar infallande radarpulser genom två separata antenner som med lämplig fasförskjutning mellan antennerna skapar en skenbart sned vågfront i riktning mot radarn. Det resulterande vinkelfelet i radarinmätningen kan användas som skydd mot en radarstyrd robot i slutfasen.

Moderna radarsystem är som regel baserade på aktiva gruppantenner (AESA), och ofta med fler än fyra mottagarkanaler och därmed fler frihetsgrader i signalbehandlingen.

Uppgiften för examensarbetet är att utveckla en modell i MATLAB av en cross-eyestörare samt en modell av ett generiskt, modernt radarsystem med multipla mottagarkanaler under antagande om frirymdsutbredning. Dessa modeller skall sedan användas för att simulera cross-eyeeffekten i radarsystemet med målsättningen att kartlägga hur störningen påverkar de vinkelestimeringsmetoder som kan vara aktuella för radarsystemet. Dessa resultat kan sedan användas som del i kunskapsuppbyggnaden kring cross-eye för att bedöma hur relevant denna störteknik är för moderna radarsystem och för att designa robusta signalbehandlingsfunktioner i verkliga radarsystem.

Din profil

Examensarbetet är lämpligt för en eller två motiverade teknologer med erfarenhet av programmering i MATLAB samt intresse för simulering, radar och signalbehandling. Omfattning: 30 högskolepoäng (20 veckor).

Denna tjänst kräver att du godkänns i en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Vad du blir en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

Din arbetsplats blir på gruppen Koncept och funktioner inom produktenheten Fighter Radar och Datalänkar.

Kontakt uppgifter

Per Gustavsson, rekryterande chef 0734-379594

Albert Nummelin, assisterande handledare, 0734-379842

Vill du veta mer om Saab? läs mer om oss här

Saabs Thinking Edge

Önskar du att skapa och förnya samtidigt som du utvecklar dig själv i en utmanande miljö, kan Saab mycket väl ha förutsättningarna att få dig att växa. Vi är stolta över en vårdande miljö, där alla är olika men vi delar samma mål - att skydda människor.