Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
student.jpg

Master Thesis 30 hp: Modellering av cross-eyestörning i ett modernt radarsystem

Göteborg, Sweden
Closing date: 30 November 2023

Bakgrund

Ett radarsystem söker efter objekt genom att sända ut elektromagnetisk strålning och sedan analysera reflekterad strålning som återkommer till radarn. Traditionell flygspaningsradar använder typiskt något som kallas monopulsprincipen för estimering av vinkelpositionen hos ett målobjekt relativt radarn. Monopulsprincipen bygger på teknik där radarantennen delas upp i kvadranter som var och en bildar en mottagarkanal. Inkommande målsignal får olika fas i de olika kanalerna beroende på vinkeln till målet. Genom att ta skillnaden mellan signalen i olika kanaler erhålls fasskillnaden och med hjälp av denna kan vinkeln till målet beräknas med en noggrannhet bättre än en tiondels grad.

Det finns en mängd olika störningstekniker, så kallade radarmotmedel, som används för att störa ett radarsystems funktioner. Monopulsprincipen är robust mot störning i jämförelse med  andra tekniker för vinkelestimering men är känslig för en typ av aktivt radarmotmedel som benämnes Cross-eye eller fasfrontsdistorsion. Cross-eye innebär att ett störsystem repeterar infallande radarpulser genom två separata antenner som med lämplig fasförskjutning mellan antennerna skapar en skenbart sned vågfront i riktning mot radarn. Det resulterande vinkelfelet i radarns målinmätning kan användas som skydd mot en radarstyrd robot som befinner sig i slutfasen på sin väg mot målet.

Moderna radarsystem är som regel baserade på aktiva gruppantenner (Active Electronically Scanned Array, AESA) och har ofta fler än fyra mottagarkanaler och därmed fler frihetsgrader i signalbehandlingen.

Uppgiften för examensarbetet är att utveckla en modell i MATLAB av en Cross-eye-störare samt en modell av ett generiskt, modernt radarsystem med multipla mottagarkanaler under antagande om frirymdsutbredning. Dessa modeller skall sedan användas för att simulera effekten av Cross-eye i radarsystemet med målsättningen att kartlägga hur störningen påverkar de vinkelestimeringsmetoder som kan vara aktuella för radarsystemet. Förhoppningen är att dessa resultat sedan  kan användas som del i kunskapsuppbyggnaden kring Cross-eye för att bedöma hur relevant denna störteknik är för moderna radarsystem samt för att designa robusta signalbehandlingsfunktioner i verkliga radarsystem.

Din profil

Examensarbetet är lämpligt för en eller två motiverade teknologer med erfarenhet av programmering i MATLAB samt intresse för matematisk modellering, radar och signalbehandling. Omfattning: 30 högskolepoäng (20 veckor).

Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. 

Vad du blir en del av

Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.

Din arbetsplats blir på gruppen Koncept och Funktioner inom enheten Fighter Radar.

Kontakt uppgifter:

Per Gustavsson, rekryterande chef 0734-379594

Albert Nummelin, assisterande handledare, 0734-379842 alt.

Andréas Sundström, assisterande handledare, 0734-181876

Vill du veta mer om Saab? läs mer om oss här

Saab är ett företag där människan står i centrum. Vi har en god arbetsmiljö där vi stöttar och hjälper varandra att göra vårt bästa. Kontinuerligt lärande, välmående, karriär- och talangutveckling är exempel på områden där vi alltid arbetar hårt för att säkerställa att du som medarbetare får de möjligheter som du behöver.