Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Ledamöter i Saab ABs valberedning inför årsstämma 2008

I enlighet med beslut vid Saab AB årsstämma den 12 april 2007 meddelas härmed de aktieägarrepresentanter som tillsammans med styrelseordföranden kommer att arbeta fram förslag till styrelse, ordförande i styrelsen samt på årsstämman, förslag till arvoden till styrelseledamöterna samt till revisorerna, att föreläggas årsstämman för beslut.

Representanter
Marcus Wallenberg, styrelseordförande i Saab AB
Petra Hedengran, Investor
Peter Wallenberg Jr, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Peter Lindell, AMF Pension
Mats Lagerqvist, Swedbank Robur Fonder

Valberedningen representerar cirka 50 procent av röstetalet i Saab enligt VPC ägarförteckning per 28 september 2007.

BAE Systems har avsagt sig rätten att vara representerad i valberedningen.

Årsstämma för Saab AB kommer att hållas tisdagen den 15 april 2008. Aktieägare som önskar lämna förslag till Saabs valberedning kan vända sig till valberedningen på e-mail:

valberedningen@saab.se


Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.