Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Ledamöter i valberedningen för Saab AB inför årsstämma 2010

I enlighet med beslut vid Saab AB:s årsstämma den 16 april 2009 meddelas härmed de aktieägarrepresentanter som tillsammans med styrelseordföranden kommer att arbeta fram förslag till styrelse, ordförande i styrelsen och på årsstämman, förslag till arvoden till styrelseledamöterna samt till revisorerna, att föreläggas årsstämman för beslut.

Representanter: Marcus Wallenberg, styrelseordförande i Saab AB Petra Hedengran, Investor Peter Wallenberg Jr, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Mats Lagerqvist, Swedbank Robur Fonder Erik Feldt, Nordea Fonder Valberedningen representerar cirka 50 procent av röstetalet i Saab enligt ägarförhållanden per 31 augusti 2009. BAE Systems har avsagt sig rätten att vara representerad i valberedningen. Årsstämma för Saab AB kommer att hållas torsdagen den 15 april 2010. Aktieägare som önskar lämna förslag till Saabs valberedning kan vända sig till valberedningen via e-post: valberedningen@saabgroup.com Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. För ytterligare information, vänligen kontakta: Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018 Saab Investor Relations, Ann-Sofi Jönsson, +46 (0)734 187 214 www.saabgroup.com Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 oktober kl. 08.00.