Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
Gripen E

Saab i Linköping

På den här sidan samlar vi vår kommunikation med dig som bor granne med oss i Linköping. Här hittar du information om vår verksamhet i Linköping, om flygbuller och annat som kan vara av intresse för dig som bor i närområdet.

Saab är den största privata arbetsgivaren i Östergötland och det är också i Linköping som Saab har flest medarbetare. Mer än 6000 personer av våra totalt 22 000 medarbetare finns här.

I Linköping har Saab sedan starten 1937 tillverkat omkring 5000 flygplan, men i dag är vår verksamhet här är betydligt bredare än så.

I Linköping har Saab följande verksamhet:

 • Utveckling och tillverkning av stridsflygplan, undervattensfarkoster, torpeder och missilsystem
 • Installation och utprovning av luftburna övervakningssystem
 • Avancerad flygplansstruktur för civil och militär flygindustri
 • Helikopterunderhåll samt supportlösningar till civila flygoperatörer
 • Komponentunderhåll, fordonselektronik, flygsäkerhetsmateriel samt tjänster inom underhållsplanering
 • Trafikledning för hamnar och fartyg
 • Konsultverksamhet
 • Koncernfunktioner såsom juridik, HR, kommunikation mm

Vi ser oss själva som en viktig motor för det högteknologiska Östergötland, både genom att attrahera kompetens och genom att bidra till att sätta Linköping och Östergötland på den globala innovationskartan. Vi spinner både ut och in nya idéer och vi värdesätter naturligtvis vårt nära samarbete med Linköpings universitet högt. Vi gör vad vi kan för att bidra till att Linköping är en attraktiv kommun och att East Sweden är en attraktiv region, bland annat genom att engagera oss i olika samarbeten och initiativ lokalt och regionalt.

Utökad flygverksamhet

Alla som bor i Linköping känner nog igen ljudet från Saab och Gripen. Många identifierar det som ljudet från Sveriges flyghuvudstad och som en del av Linköpings identitet. Andra väljer att kalla det flygplansbuller och behöver vara mer förberedda på ljudet. Den här sidan är för dig.
lkpg-2col.jpg

För dig som behöver känna till när vi flyger

Vi förstår dig som behöver känna till när vi flyger, särskilt om vi planerar att flyga under en lägre tid eller utöver våra ordinarie flygtider som på kvällar och helger. Kanske har du en hund som orolig för ljudet eller barn på förskolan som behöver förberedas? Här kan du kika in för att hålla dig uppdaterad på de aktuella flygtiderna.

Aktuella flygtider

Ordinarie flygtider

Måndag-torsdag: kl. 08:00-16:00
Fredag: kl. 08:00-12:00

Utökade flygtider

Dag/vecka v. 28 v.32 v. 33 v. 34
Måndag - 16:00-16:30 16:00-16:30 16:00-16:30
Tisdag 16:00-16:30 16:00-16:30 16:00-16:30 16:00-16:30
Onsdag 16:00-16:30 16:00-16:30 16:00-16:30 16:00-16:30
Torsdag 16:00-16:30 16:00-16:30 16:00-16:30 16:00-16:30
Fredag - 12:00-15:30 12:00-15:30 12:00-15:30
Lördag - - - -
Söndag - - - -
Uppvisningsträning:

Just nu finns det ingen planerad flyguppvisning.

Under uppvisningsträning upplever du med stor sannolikhet ett högre och mer intensivt ljud från Gripen. Det beror bland annat på att piloten tränar på manövrar, svänger mer och flyger fortare vilket också intensifierar ljudet över Linköping under en tid. Det beror även på att vi då flyger på ett avgränsat och mindre område och på lägre höjd än vad vi normalt gör över stan. Under uppvisningsträningen följer piloten alla gällande regelverk för flygningen. 

*De flygtider som är angivna innebär att vi flyger under dessa timmar men att vi inte kan eller behöver specificera exakt vilken tid vi ska flyga. Vi vill också göra dig uppmärksam på att vi ibland behöver byta flygtider, det beror ofta på väder och vind (som du vet så bor vi en flygstad som också råkar ligga på vår vindstarka slätt). Därför kan flygtiderna också komma att ändras med kort varsel. Vi hoppas att du har förståelse för detta.

Banflytt

Linköping är framtidsstaden som växer och utvecklas. Staden står inför en stor stadsomvandling, genom att flytta start- och landningsbanan ges möjlighet att på sikt utveckla framför allt Kallersta, Tannefors och Stångebro.
ritningsbilaga-png.jpg

För att göra den planerade stadsutvecklingen möjlig behöver start- och landningsbanan vid Linköpings flygplats flyttas 600 meter österut. Genom att flytta start- och landningsbanan minskar bullret över staden och Linköpings innerstad får möjlighet att växa samtidigt som verksamheten vid Saab kan utvecklas.

När start- och landningsbanan flyttades behövde också riksväg 35 vid flygplatsen ledas om. Riksväg 35 går mellan Linköping och Gamleby i Västerviks kommun. I samband med att vägen leddes om förbättrade Trafikverket trafiksäkerheten och ökade framkomligheten för pendlare och kollektivtrafik på sträckan Vårdsbergs kors-Hackefors. Vägen har blivit mötesfri och en helt ny gång- och cykelväg har byggts. Trafikverket har anpassat dragningen av vägen så att start- och landningsbanan på flygplatsen har kunnat flyttas.

Invigningen av den nya flyttade banan genomfördes 19 augusti 2022. Saab och Linköpings kommun (inklusive Linköping City Airport) har arbetat nära tillsammans för att genomföra banflytten.

Miljötillstånd

I januari 2019 fick Saab ett nytt miljötillstånd för den verksamhet som Saab och Linköping City Airport bedriver inom Tannefors industriområde i Linköping.

Miljötillståndet innehåller bland annat beslut gällande bullernivåer, krav på ljudisolering av bostäder, utsläpp till luft och vatten samt dagvattenhantering. I samband med att miljötillståndet trädde i kraft kunde flytten av start- och landningsbanan vid Linköpings flygplats påbörjas, liksom arbetet med att utföra skyddsåtgärder mot buller i berörda fastigheter.

Ta del av mark- och miljödomstolens dom.

Bullerisolering

I januari 2019 fick Saab ett nytt miljötillstånd för den verksamhet som Saab och Linköping City Airport bedriver inom Tannefors industriområde i Linköping. I samband med det beslutades att Saab ska genomföra och bekosta bullerskyddande åtgärder i bostadsbyggnader och vård- eller undervisningslokaler som utsätts för vissa bullernivåer och i enlighet med vissa villkor.

På den här sidan hittar du mer information om bullerisoleringen.

Om din fastighet är berörd har du fått ett brev från Saab. På kartan ser du ungefär vilket område som berörs.

karta-bullerskydd.png

Målet är att arbetet med de bullerskyddande åtgärderna ska vara klara senast i november 2022.

Information om skyddsåtgärder mot flygbuller (PDF för nerladdning)

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta oss.

Telefon: 010-216 20 96, 073-418 20 96
Telefontid måndag-tisdag 8.00-11.00, onsdag-torsdag 13.00-16.00

E-post: buller@saabgroup.com

Mark- och miljödomstolens dom

De fullständiga villkoren gällande de bullerskyddande åtgärderna hittar du i villkor 25 på sidan 12 i mark- och miljödomstolens dom.

Frågor & Svar

Varför ska det bullerskyddas?

Det görs för att ljudnivåerna från flygbuller i din inomhusmiljö inte ska överstiga de målsättningsvärden som har fastställts i Saabs nya miljötillstånd.


Är min fastighet berörd?

Om din fastighet ligger inom det område som berörs så har du fått ett brev från oss. Vi kommer sedan undersöka din fastighet för att ta reda på om du har byggnader där som är aktuella för bullerskyddande åtgärder. Exakt vad som gäller för att få bullerisolering finns nedtecknat i villkor 25 på sidan 12 i mark- och miljödomstolens dom.

Kortfattat gäller att Saab ska genomföra och bekosta skyddsåtgärder mot flygbuller i bostadsbyggnader (både permanent- och fritidshus) samt i vård- eller undervisningslokaler som utomhus utsätts för vissa flygbullernivåer.

För att en byggnad ska bli aktuell för bullerskyddande åtgärder krävs bland annat:

 • att det är ett bostads- eller fritidshus eller en vård- eller undervisningslokal som ligger innanför kurvan på kartan ovan,
 • att kostnaderna för åtgärderna är rimliga i förhållande till byggnadens värde och
 • att byggnaden uppförts för sitt ändamål före den 1 januari 2017.

Så kallade kolonilotter kan inte bli föremål för bullerisolering, inte heller fastigheter för kommersiella ändamål.


Hur ser processen ut?

Berörda fastighetsägare kontaktas först via ett brev. Därefter bokar vi in ett personligt möte där din/dina byggnader undersöks för att ta reda på om de är aktuella för bullerskyddande åtgärder. Om det beslutas att din/dina byggnader ska bullerisoleras kommer vi att upphandla och bekosta en entreprenör som utför arbetet. Detta kommer att ske i nära samråd med dig som fastighetsägare. Målet är att arbetet ska vara klart senast november 2022.


Måste jag bullerskydda min fastighet och vad händer om jag tackar nej?

Du som fastighetsägare bestämmer själv om du vill ta del av de bullerskyddande åtgärderna. Har du däremot tackat nej en gång, kan du inte senare begära att få bullerskyddande åtgärder.


Vilka skyddsåtgärder kan bli aktuella?

Vilka åtgärder som kan vara aktuella beslutas från fall till fall. Det beror exempelvis på var fastigheten är belägen och dess nuvarande konstruktion. Exempel på bullerskyddsåtgärder kan vara att fönster eller tak byts ut.


Kostar det något?

För dig som fastighetsägare ska detta inte kosta något alls, mer än den tid du behöver lägga ner på att sätta dig in i frågan och på att ta emot oss och de hantverkare som behövs för att genomföra eventuella åtgärder.


Vad behöver jag som fastighetsägare göra?

Du behöver inte göra något alls just nu. Berörda fastighetsägare har fått ett brev och kommer att bli kontaktade för att boka in ett besök. Vill du kontakta oss redan innan dess går det naturligtvis alldeles utmärkt.

Telefon: 010-216 20 96, 073-418 20 96
Telefontid måndag-tisdag 8.00-11.00, onsdag-torsdag 13.00-16.00

E-post: buller@saabgroup.com


Min fastighet ligger precis utanför gränsen och omfattas inte av bullerskyddsåtgärderna. Hur kommer det sig att ni har dragit gränsen där ni har gjort?

Enligt villkor 25 i domen ska isoleringsbehovet grundas på teoretiska bullerberäkningar. Flygbullret vid Linköpings flygplats har beräknats med gällande beräkningsmetod. De gränslinjer som erhållits vid beräkningarna har godkänts av mark- och miljödomstolen och gäller strikt.


Hur många småhus och lägenheter berörs?

Det exakta antalet vet vi först efter det att detaljinventeringen av byggnaderna har gjorts. I dagsläget uppgår antalet småhus till 257 och antalet lägenheter till 340.


Omfattas kolonilotter av åtgärderna?

Nej, de omfattas inte.


Hur säkerställer ni att de bullerskyddande åtgärderna ger den effekt de ska?

Erfarenheter från tidigare isoleringsprojekt har visat att vissa byggkonstruktioner ger en viss bullerreduktion.


Hur kan jag mäta effekten av de bullerskyddande åtgärderna?

Flygbuller är mycket svårt att mäta på det sätt som krävs för att göra jämförelser med flygbullerriktvärderna. Därför har domstolen bestämt att åtgärderna ska grundas på beräkningar istället för på mätningar.


Jag önskade bullerskyddande åtgärder men har fått nej. Hur gör jag om jag inte är nöjd med det beskedet?

Om du inte är nöjd med beskedet kommer Saab att översända ärendet till länsstyrelsen för beslut.


Vem säkerställer att de byggnader som har rätt att få bullerskyddande åtgärder faktiskt får det?

Länsstyrelsen i Östergötland är tillsynsmyndighet över Saab och har därmed en kontrollerande funktion.


Hur kommer ni att upphandla entreprenörer? Kan jag som fastighetsägare välja vem som ska göra jobbet hos mig?

Upphandling av entreprenör kommer att ske av Saab. Du kan inte själv välja vem som gör jobbet på just din fastighet.


Kan jag som fastighetsägare välja när jobbet ska utföras?

Samråd mellan fastighetsägaren, Saab och entreprenör kommer att ske om när jobbet lämpligen utförs.


Behöver jag söka bygglov?

Nej, det sköter Saab om i de fall det blir aktuellt.

Hur påverkar det värdet på min fastighet om jag genomför eller inte genomför de bullerskyddande åtgärderna?

Sannolikt kommer värdet att öka med dessa åtgärder.


Måste jag vara hemma från jobbet när hantverkarna är hemma hos mig?

Du bör ha beredskap för att ta emot hantverkarna så att de kan utföra sitt arbete.


Jag har redan tidigare själv utfört ljudisolerande åtgärder i min/mina byggnader. Kan jag få ersättning för dessa?

Nej, det kan du tyvärr inte få.


Jag hyr en bostad där fastighetsägaren har valt att tacka nej till bullerskyddande åtgärder. Kan jag överklaga detta på något sätt?

Nej, det kan du inte. Det är endast fastighetsägaren som är part i målet. Saab har ingen påverkan på detta.


Varför gäller skyddsåtgärderna inte byggnader som uppförts efter 1 januari 2017?

Domstolen beslutade på detta sätt därför att de förväntas vara bullerisolerade på ett tillfredsställande sätt.

Bullerklagomål

Har du upplevt obehag från ljudet från vår flygverksamhet? Fyll gärna i formuläret nedan så återkommer vi till dig.

Anmälan

An error has occurred while getting captcha image
Jag godkänner att Saab hanterar mina personuppgifter i enlighet med Saabs integritetspolicy.