Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
Fighter AESA

Saabs samarbete med Aalto-universitet i Finland

7 min read + Video

Ett samarbetsavtal mellan Saab och Aalto-universitetet undertecknades 2017. Efter det har man redan startat 11 forskningsprojekt som är särskilt inriktade på utveckling av sensorteknik och artificiell intelligens.

Det började med ett besök av kungen. Traditionellt brukar Saab välja samarbetspartner bland universiteten inom Sverige, men Carl Gustavs statsbesök i Finland år 2015 ändrade riktningen.

- På besöket upptäckte man Aalto-universitetets potential för Saab på kritiska områden, och man började titta på samarbetsmöjligheter, säger Saabs forskningschef Petteri Alinikula.

Saab är noggranna med vilka universitet de inleder långsiktiga samarbete med. Just långsiktigheten är viktigt för Aalto-universitetet, då det även skapar nya möjlighter för internationellt nätverkande. . Alinikula har ansvarat för samarbetet nästan från start.

- Med ett samarbetsavtal på minst tio år och 20 miljoner euro i ursprunglig investering är Saabs modell exceptionell i det finska forskningssamarbetet. Långsiktigheten tar bort pressen att fiska efter snabba resultat och man kan fokusera på att lösa problem, säger Alinikula inledningsvis.

20 nya doktorander till kritiska områden för Saab

En av Aalto-universitets fördelar är kompetens över hela linjen på områden som är viktiga för Saab, såsom forskning inom sensorteknologi och artificiell intelligens. Exempelvis passar Aalto-universitetets kunskaper inom sensorteknologi väl in med Saabs radar- och underrättelseproduktutveckling. De grundläggande teknologierna i bakgrunden är mikrovågsteknik och signalhantering. Forskningen inom dessa områden har i Finland redan varit på en hög nivå tack vare finska toppföretag inom informationsteknik.

Även samarbetsprojekt inom artificiell intelligens pågår. Det är viktigt för Saab att utveckla AI, då det möjliggör snabbt automatiserat beslutsfattande med hjälp av stora datamängder. Den grundläggande forskningen i metoder inom artificiell intelligens är på hög nivå inom Aalto-universitetet, då det har utvecklats i årtionden på den tidigare Tekniska Högskolan som numera tillhör Aalto-universitetet.

Målet med samarbetet är att få minst 20 nya doktorander till Saab inom kritiska områden.

- Så kallade Industrial PhD-studerande är på Saabs lönelistor, men har forskning på universitetet som sitt huvudsakliga arbete. Dessutom bedriver de med någon mindre procentandel även ordinarie produktutveckling för Saab. Modellen gör det möjligt att lära sig verksamheten i företagets produktutveckling redan under studierna. Dessa platser är eftertraktade, för utöver forskning inriktad på en examen har den studerande redan en fast anställning på ett industriföretag, säger Alinikula.

Samarbetet innefattar för närvarande 11 forskningsprojekt, i vilka fyra Industrial PhD-doktorander samt doktorander och magisterstuderande från Aalto-universitetet deltar. I forskningen deltar även post doc-forskare, professorer och andra mer erfarna forskare i att handleda de studerande. I sin helhet arbetar för närvarande en grupp på cirka trettio personer i Saabs och Aalto-universitetets gemensamma forskningsprojekt.

- Den önskade omfattningen för forskningen har uppnåtts på några år, men naturligtvis kommer det fler forskningsämnen fortlöpande, berättar Alinikula.

Man har inte hittat forskare på doktorsnivå för alla forskningsämnen, men Alinikula har tillförsikt även när det gäller de magisterstuderande.

- Självklart hoppas vi att de här lovande studenterna som gör sitt diplomarbete ska fortsätta sin forskning i ämnen som är kritiska för oss som doktorander. Det är i vårt intresse att samarbetet förbereder såväl magister- som doktorsstuderande för produktutvecklingen och att de utexaminerade doktorerna även efter examen bidrar till Saab, säger Alinikula.

Nytta för samhället i såväl 5G-enheter som medicinska diagnoser

Henri Kähkönen påbörjade sin forskning i antenngrupperna på området millimetervågor, som gjordes för Aalto-universitetet i samarbete med Saab. Nu förädlar Kähkönen forskningen som Industrial PhD -studerande. Syftet är att utreda hur antenner på området millimetervågor kan utnyttjas inom elektroniken. Med andra ord undersöker Kähkönen kommunikationen mellan olika enheter.

aalto1.png

”I 5G-områdets mobilnät använder man samma teknologi. När 5G tar millimetervågteknologi till konsumenter och mobila enheter, kan vi med utgångspunkt i den teoretiska forskningen som vi bedriver utveckla enheter som med små förändringar fungerar både i Saabs och konsumentens kontext. Vår forskning kan också användas i samhället i stort”, säger Kähkönen.

Även Lassi Meronen gjorde sitt diplomarbete i samarbete med Saab och fortsätter sin forskning om neurala nätverk i sin doktorsavhandling.

”Även om prognoserna när det gäller neurala nätverk till största delen är precisa, är de dåliga på att utvärdera sin egen osäkerhet. Med andra ord kan det neurala nätverket, även om 99 procent av prognoserna skulle vara rätt, inte säga vilken en procent av prognosen som är osäker, utan är mycket självsäkert i alla sina prognoser,” inleder Meronen.

”Det enklaste sättet att hantera det är exempelvis via läkarvetenskapen. Om artificiell intelligens ställer automatiska diagnoser baserat på symptomen, varav 99 procent är rätt och en procent osäkra, men vi inte vet vilka diagnoser som är osäkra, måste vi kontrollera alla med läkare. Jag arbetar alltså för att den artificiella intelligensen själv ska lära sig att identifiera i vilken del i prognoserna det råder osäkerhet, det vill säga att ange vilka av dessa diagnoser man ska skicka på kontroll hos en läkare. Ofta spelar denna enda procent inte någon roll, men i kritiska tillämpningar när det gäller medicinska diagnoser är det inte godtagbart med osäkerhet”.

in-control-intuitevely.jpg

Nyttan för Saab med utvärderingen av besluten om artificiell intelligens ligger särskilt i kontexten elektroniskt försvar. I exempelvis automatiska försvarssystem kan man inte godkänna ens en procents osäkerhet.

”Den artificiella intelligensen kunde då hellre ange att den inte vet – den behöver en människas hjälp. Vår forskning om utvärderingen av osäkerheten i den artificiella intelligensen kan förutom på Saab och elektronisk krigsföring även tillämpas på andra håll i samhället – förutom enligt det tidigare exemplet inom läkarvetenskapen, även vid exempelvis förutsägande av beslutsfattandet hos självstyrande bilar. Om en bil i någon situation skulle vara osäker på sitt beslut skulle den exempelvis kunna stanna och överlämna beslutsfattandet till människan.”

Utöver Kähkönen och Meronen är några av Industrial PhD-studerandena just nu Kalle Spoof, som undersöker mikroelektronik och radiomottagare, samt Jouko Kinnari, som undersöker användningen av små, utspridda sensorsystem och i synnerhet drönare vid observationer.

Bättre resultat med långsiktig forskning

Det långsiktiga samarbetet betraktas som en fördel för såväl Saab som Aalto-universitetet. När avtalen är på plats är det lättare att fortsätta till en ny undersökning efter den föregående än i ett mer projektbetonat samarbete.

”Den största fördelen ur ett personligt perspektiv är att man får sätta sig in djupare i den egna forskningen och å andra sidan i Saabs produktportfölj, det vill säga en förståelse för var i utrustningen den egna forskningen faktiskt behövs. Lönen är också något högre än när man bedriver forskning direkt för universitetet, vilket naturligtvis är ett trevligt tillskott”, säger Kähkönen.

”Enbart doktorsstudier är inte lika direkt kopplade till det praktiska som när man bedriver forskning för ett företag”, instämmer Meronen, ”Det är naturligtvis motiverande på en personlig nivå att det finns en tydlig väg framåt. Om det går bra enligt båda parter är förhoppningen att fortsätta arbetet på Saab även efter doktorsstudierna”.

”Aalto-universitetets tre huvuduppgifter är forskning, undervisning och samhällspåverkan. Dessutom har vi en särskild uppgift i att öka den nationella innovationsförmågan. Samarbetet med Saab främjar alla dessa mål”, säger professor Ville Viikari från Aalto-universitetet. ”Forskningen ger ny vetenskaplig information och doktoranderna skaffar sig kompetens som några av de bästa experterna i branschen. När den är som bäst leder forskningen till nya produkter eller andra innovationer, som sedan får Saabs verksamhet att växa och ger arbetstillfällen och skatteintäkter till samhället.”

”Samarbetet har hittills gått exemplariskt. En viktig faktor i samarbetet är öppenhet och tillit. När vi förstår Saabs kunders framtida behov och Saab förstår våra mål har vi hittat en givande samarbetsgrund för båda parter. Jag är mycket nöjd med vårt sätt att samarbeta och de resultat vi uppnått” säger Viikari glatt.