Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
Baltic Air Policing 2019 - Czech Air Force

Bolagsstyrning

Saab AB är ett svenskt publikt aktiebolag och bolagets B-aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Styrningen av Saab utgår från den svenska aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Nasdaq Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares (Nasdaq Rulebook). Svensk kod för bolagsstyrning samt andra relevanta svenska och utländska lagar, regler och riktlinjer.

Eftersom Saab har aktier upptagna till handel på Nasdaq Stockholm och därmed ska följa god sed på värdepappersmarknaden, innebär det att Saab även ska tillämpa Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Koden finns tillgänglig på bolagsstyrning.se. Saab tillämpar Koden och strävar efter att bibehålla en hög standard i sin bolagsstyrning.