Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
9_1.1.1.jpg

GlobalEye – en resurs för hela samhället

4 min read

När ett land investerar i nationens trygghet och säkerhet är det många krav som ska tillgodoses. System med flera användningsområden är därför särskilt viktiga. 

GlobalEye AEW&C – Saabs luftburna spanings- och ledningssystem – är ett bra exempel på just det. Det har inte bara förmågan att övervaka flera domäner samtidigt, det kan även användas för att stötta civila myndigheter i deras arbete. En resurs för hela samhället i såväl vardag som kris och konflikt.

De flesta länder har förmågan att bevaka sitt territorium, men den är ofta fördelad på flera olika system –ett för att bevaka luftrummet, ett annat för att säkra farvatten, ytterligare något för signalspaning – det vill säga lyssna utan att avslöja att du lyssnar – och sedan ännu några för civila uppgifter som till exempel kustbevakning och sjöräddning.

 

En plattform, flera användningsområden

Att hålla många olika system och plattformar igång är både en ekonomisk och teknisk utmaning, men inte enbart det. Informationen från de olika systemen ingår som en del i en övergripande lägesbild, vilket innebär att den behöver samordnas. Samordning tar tid och risken för misstag och felaktigheter ökar.

Saabs lösning är att integrera allt i ett system, GlobalEye, med alla dessa förmågor, civila som militära.

Förmågan att kunna utöva såväl civila som militära uppgifter kallas för ”dual use”. Det säger sig självt att det blir mer kostnadseffektivt att samla alla dessa förmågor i en och samma plattform och att det också är ett effektivt sätt att möta säkerhetsutmaningar i en värld där hotbilder kontinuerligt förändras och linjen mellan militära och civila utmaningar och hot inte längre är lika tydlig.

020-globaleye-srss-2020-pd.jpg

Vilka är då dessa utmaningar?

Precis som i militära sammanhang handlar även civila uppdrag ofta om att upptäcka objekt i god tid, för att ge de egna resurserna utrymme att agera. Det innebär att när man är uppe i luften och spanar efter eventuella militära hot är det inte särskilt komplicerat att också stötta civila myndigheter som exempelvis polis, kustbevakning och räddningstjänst i deras roll i arbetet med att skapa trygghet och säkerhet.

Ett modernt AEW&C system som opererar på hög höjd kan upptäcka, identifiera objekt och lyssna på signaler inom väldigt långa avstånd och sedan följa dem under lång tid. GlobalEye är ett bra exempel på detta. Med en operativ höjd på tio till elva tusen meter och en unik mix av sensorer kan den upptäcka, identifiera och följa en mycket stor mängd olika objekt och signaler i luften, på havet och över marken på mer än 55 mils avstånd.

 

Tjuvfiske och drogsmuggling

Det innebär att samtidigt som man till exempel håller koll på ett antal utländska fiskebåtar som närmar sig en av det egna landets fiskezon i öster, kan man också stötta tull och polis med information om att ett mindre flygplan som stängt av sin transponder och som misstänks smuggla droger, är på väg in över landets södra gräns på låg höjd.

 

Sårbar infrastruktur

Det kan också handla om att hålla uppsikt över och minska sårbarheten för så kallad samhällsviktig infrastruktur. Det vill säga anläggningar och verksamheter som är nödvändiga för samhällets grundläggande funktion och säkerhet. Det kan handla om kärnkraftverk, havsbaserad vind- och vågkraft, anläggningar för olje- och gasutvinning, pipelines på havsbotten och land eller andra verksamheter som vid ett eventuellt sabotage eller en olycka kan skapa katastrofala följder för människor och miljö.

 

Flödet av gods och människor på havet

Hamnar och farleder är andra typer av infrastruktur som kan påverka samhället negativt om det uppstår problem. Med tanke på att över 90% av alla varor som exporteras i världen fraktas på haven förstår man att ett stopp i en viktig farled, angrepp från pirater eller andra störningar kan få förödande konsekvenser. Samtidigt, desto bättre uppsikt man har desto tidigare kan rätt åtgärder sättas in.

 

Naturkatastrofer, event, terrorism

GlobalEye kan också användas för att kartlägga oljeutsläpp, koordinera insatser vid naturkatastrofer, säkra luftrummet vid ett statsbesök, stort idrottsevenemang eller annat viktigt event, samt att bistå vid räddningsoperationer och i kampen mot terrorism.

 

Kort om GlobalEye

De säkerhetsutmaningar som samhället möter, oavsett om de kategoriseras som civila eller militära, kräver tillgång till aktuell och korrekt information. GlobalEye kan stödja civila och militära myndigheter med det, dessutom i realtid. Med sin kombination av både aktiva och passiva sensorer är GlobalEye ett av de mest moderna och avancerade AEW&C systemen på marknaden idag. Systemet ger användaren en unik förmåga att upptäcka och identifiera olika typer av objekt och signaler i luften, till sjöss och över land och kan agera i flera olika roller och växla mellan dem under pågående uppdrag.