Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Konvertibelemission till anställda i Sverige inom Saab-gruppen

Konvertibelemission till anställda i Sverige inom Saab-gruppen Styrelsen för Saab AB har beslutat föreslå att anställda i Sverige inom Saab- gruppen skall erbjudas teckna konvertibla skuldförbindelser i Saab AB. Det konvertibla förlagslånet skall motsvara högst 2,8 miljoner aktier i Saab AB, vilket vid nuvarande börskurs medför ett totalt nominellt lånebelopp om cirka 260 Mkr. Lånet skall löpa under tiden från och med den 4 december 1998 till och med den 30 juli 2004. Lånet skall löpa med en årlig ränta uppgående till 12 månaders STIBOR med ett avdrag om cirka 0,45 procentenheter, vilket idag motsvarar cirka 3,90 procent. Konvertering skall kunna ske till aktier av serie B. Konverteringskursen skall motsvara ett belopp uppgående till cirka 130 procent av den genomsnittliga betalkursen för aktier av serie B i Saab AB under viss tid före den extra bolagsstämman. Anmälningstiden föreslås löpa mellan den 5 oktober och den 16 oktober 1998. Vid fullteckning och full konvertering kommer 2,8 miljoner aktier tillkomma, vilket skulle ge en utspädning med högst 2,6 procent av antalet aktier och högst 1,7 procent av antalet röster. Extra bolagsstämma för att behandla styrelsens förslag kommer att äga rum den 30 september 1998 på Saab i Linköping. Styrelsens förslag hålls tillgängligt från och med den 23 september 1998 på Saab ABs huvudkontor i Linköping.