Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Inbjudan Bolagstämma

Handläggare/Handled by Datum/Date Referens/Referen ce Lars Jagerfelt 1999-04-26 CU 99:16 S Inbjudan Bolagsstämma i Saab AB Vi påminner härmed om att första ordinarie bolagsstämma i Saab AB hålls tisdagen den 27 april kl 18.00. Bolagsstämman äger rum på Saab i Linköping. Representanter från media hälsas välkomna till stämman! Tid: Tisdagen den 27 april kl 18. (Insläpp från kl 16.30) Plats: Saab Aircraft, leveranshangaren, följ skyltar "Bolagsstämma" Dagordning: Bifogas Anmälan: Av praktiska skäl önskar vi få Din anmälan senast den27 april, kl 15.00 Anmälan görs till Petra Svensson, Koncernstab Information, tel 013-187070 eller via fax 013-187200. Uppge namn, personnummer och media. Möjlighet att göra intervjuer finns direkt efter stämman, ca kl 19.00 Det är dock inte tillåtet att filma eller ta upp ljud undet pågående bolagsstämma! För ytterligare information, kontakta: Lars Jagerfelt, Informationschef Saab AB tel 013-187165 DAGORDNING På stämman skall behandlas Val av ordförande vid stämman Upprättande och godkännande av röstlängd Godkännande av dagordningen Val av två justeringsmän Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen Anförande av verkställande direktören Beslut om a) fastställelse av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen b) dispositioner beträffande vinst enlig den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter Styrelsens förslag till beslut om ändringar av bolagsordningen Val av revisorer och revisorssuppleanter ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/04/26/19990426BIT00190/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/04/26/19990426BIT00190/bit0002.pdf