Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Bokslutskommuniké 1999

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1999 * Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 9.053 (8.248) Mkr * Rörelseresultatet ökade med 26 procent till 1.104 (875) Mkr * Nettovinsten var 939 (912) Mkr och vinsten per aktie 8,82 (8,55) kr * Räntabilitet på sysselsatt kapital, före skatt, uppgick till 21,3 procent * Utdelningsförslag 2,50 (2,00) kr per aktie * I november 1999 lade Saab ett bud på samtliga aktier i Celsius AB. Saab har därefter erhållit EU-kommissionens godkännande för förvärvet och regeringen har accepterat Saabs erbjudande avseende statens aktier i Celsius. * I december 1999 beslutade Sydafrika att köpa 28 Gripenflygplan Verkställande direktörens kommentar "1999 blev ett händelse- och framgångsrikt år för Saab. Det blev ännu ett år med god tillväxt av såväl fakturering som rörelseresultat. Ett omstrukturerat Combitech bidrog väsentligt till resultatet och IT-bolagen fortsatte att växa aggressivt under mycket god lönsamhet. Kontraktet på den första exportordern för Gripen undertecknades med Sydafrikas regering i december. Företagsförvärv inom våra kärnområden genererade redan första året positiva tillskott till vårt resultat. Viktigast för framtiden är dock budet på Celsius och det intellektuella kraftcentrum ett sammanslaget Saab/Celsius bildar. Den omvandlingsprocess Saab genomgått och är inne i, med snabb ökning av andelen elektronik och programvaruutveckling, fortsätter därmed. Till Saabs ca 2 400 ingenjörer och tekniker, som arbetar med informationsteknologi, kommer nu ytterligare ungefär 2 000 från Celsius. Det nya tillväxtorienterade kunskapsföretaget kan genom sin samlade kompetens inom bl a informationsteknologi, beslutstöd och ledningssystem erbjuda sina kunder, militära såväl som civila, nya värden. Det vänder sig till den expanderande marknad vi ser även på den militära sidan för nya informationssystem och en ökande andel teknisk support och service. Det nya Saab erbjuder också en konsoliderad svensk lösning, med omedelbar tillgång till den internationella arenan via vår ägare och partner BAE SYSTEMS, för sitt samlade produktutbud inom försvarssektorn. Vi räknar med något års fortsatt strukturarbete för att smälta ihop de två koncernerna, men också med att väsentliga synergier kan realiseras redan under första året." Bud på samtliga aktier i Celsius Saab AB lämnade den 16 november 1999 ett offentligt erbjudande på samtliga aktier i Celsius AB. Saab AB erbjuder aktieägarna i Celsius AB 179 kronor kontant för varje A- eller B-aktie. Erbjudandet har ett totalt värde på ca 5 miljarder kronor. Efter justeringar för bland annat Celsius fordran på SPP, reservering för omstruktureringskostnader samt effekter av i Celsius tidigare beslutade strukturaffärer, förväntas budet medföra en goodwill på ca 700 miljoner kronor, som beräknas avskrivas på 20 år. Förvärvet finansieras med egna medel. Regeringen har beslutat att acceptera erbjudandet avseende samtliga statens A- och B-aktier i Celsius AB, vilket innebär att staten säljer totalt 3.000.000 A-aktier och 4.000.000 B-aktier motsvarande 24,9 procent av kapitalet och 61,7 procent av rösterna i Celsius. Beslutet har skett med stöd av det bemyndigande riksdagen lämnade den 16 februari 2000. Efter granskning, beslutade EU-kommissionen den 4 februari 2000 att inte fördjupa undersökningen, innebärande att EU-kommissionen nu har godkänt Saabs pågående förvärv av Celsius. Affärsområden Military Aerospace Under 1999 levererades 16 Gripen flygplan till det svenska flygvapnet och därmed har 81 flygplan levererats av de totalt 204 flygplan som Försvarets Materielverk, FMV, beställt. Tre divisioner av världens första fjärde generationens stridsflygplan är nu operativa i det svenska försvaret. I december erhölls en beställning av varnings- och motverkanssystem till ett värde av 1,2 miljarder kronor, varav ca 600 Mkr kommer att levereras från Celsius. I december tecknade Saab och BAE SYSTEMS kontrakt med Sydafrika om 28 Gripen och 22 Hawk med tillhörande kringutrustning, utbildning m. m. Kontraktet är på ca 22 miljarder kronor, varav ca 13 miljarder kronor avser Gripen och de 28 flygplanen kommer att levereras under åren 2007 till 2012. Det kommer att bokas som orderingång år 2000 när slutlig fördelning gjorts mellan Saab och BAE SYSTEMS. Saabs del kan uppskattas till ca 75 procent, ca 10 miljarder kronor. I avtalet med Sydafrika om leverans av Hawk och Gripen gör Saab och BAE SYSTEMS åtaganden rörande industriella samarbeten till ett totalt värde av ca 60 miljarder kronor och åtaganden kopplade till försvars- och flygindustrin till ett värde av knappt 13 miljarder kronor. Dessa åtaganden ska genereras under 11 år och inkluderar försäljning i, export från samt investeringar i Sydafrika. Kontraktet med Sydafrika är en lönsam affär för Saab, även efter belastning av relevant andel av kostnaderna för exportsatsningen på Gripen. Flera länder har under året visat intresse för sjömålsroboten RBS15 och i september träffade Dynamics en överenskommelse med tyska BGT om exportsamarbete avseende RBS15. Orderingången för Military Aerospace uppgick till 4.059 (2.544) Mkr, varav 2.196 Mkr under fjärde kvartalet, och omfattade bland annat order på vidareutveckling, separatbeställningar och reservdelar avseende Gripen, eldledningssystemet EOS450 till Mexico och beställningen från FMV på ett nytt varnings- och motverkanssystem till Gripen. Space Andelen av faktureringen som avsåg kommersiella telekommunikationsprojekt fortsatte att växa och svarade under 1999 för 45 procent av faktureringen. De viktigaste projekten på den institutionella marknaden har under 1999 varit SPOT som är ett bilateralt samarbete mellan Frankrike och Sverige avseende jordobservationssatelliter, samt ESA-projekten METOP avseende meteorologiska satelliter och ROSETTA som är en vetenskaplig satellit. På den kommersiella marknaden har de viktigaste projekten under året varit deltagande i Spacebus 3000, som är Alcatels plattform för telekommunikationssatelliter, leveranser till mobilkommunikationssystemet ICO samt leveranser av separationssystem till ett flertal bärraketer. Orderingången för Space uppgick till 706 (667) Mkr, varav 148 Mkr under fjärde kvartalet. Den kommersiella marknadens andel av årets orderingång motsvarar faktureringens andelen och uppgår därmed till knappt hälften. Training Systems Ca 90 procent av omsättningen utgörs av export och de största marknaderna är Storbritannien, USA och Tyskland. Under året erhölls de första beställningarna inom de två nya produktområdena - GAMER, Gunnery and Maneuver Exercise System respektive eldhandvapensimulatorn BT47. Orderingången för Training Systems ökade genom förvärvet av Barracuda Technologies och uppgick till 631 (583) Mkr, varav 322 Mkr under fjärde kvartalet omfattande bland annat lasersimulatorer till Frankrike och målmateriel till Spanien samt multispektrala maskeringsnät till FMV. I januari 2000 erhölls ytterligare en order på lasersimulatorer från USA till ett värde av ca 160 Mkr. Commercial Aircraft I augusti levererade Collaborative Programs det första paret golvstruktur till Aérospatiale Matra avsedda för Airbus A340-500/600. Saab Aircraft Leasings leasingportfölj har minskat med sju flygplan under året och bestod vid årsskiftet av 309 regionalflygplan. Orderingången för Commercial Aircraft uppgick till 836 (1.167) Mkr, varav Customer Support avseende reservdelar till regionalflyget uppgick till 666 (587) Mkr. Under året har nya order erhållits från bland annat BAE SYSTEMS och Boeing. Under 1999 har 82 Mkr avropats på de order som erhölls från Airbus 1998, där kontraktsvärdet bedöms uppgå till totalt cirka 1.500 Mkr. Det innebär att leveranser till totalt 63 A340-500/600 nu registrerats som orderingång. Combitech Under 1999 har flera bolag avyttrats och huvudkontoret i Jönköping avvecklats. Combitech består efter den fortsatta renodlingen av de lönsamma nischbolagen Saab Marine Electronics, Combitech Systems och Combitech Network samt utvecklingsbolaget Saab Celsius Transpondertech. I affärsområdet har under 1999 också ingått Combitech Traffic Systems, som avyttrades den 31 januari 2000 med en reavinst om 55 Mkr. Orderingången för Combitech uppgick till 1.270 (1.001) Mkr, varav 366 Mkr under fjärde kvartalet. Ökningen jämfört med föregående år förklaras av att de kvarvarande bolagen haft en kraftigt ökad orderingång under 1999. Regional Aircraft Avvecklades under året i samband med att de sista regionalflygplanen levererades. Totalt antal levererade regionalflygplan sedan starten 1984 blev därmed 459 Saab 340 och 63 Saab 2000, totalt 522 flygplan. Omsättning, resultat och orderläge Nettoomsättning Gruppens nettoomsättning ökade med 10 procent till 9.053 (8.248) Mkr. Omsättningsökningen beror på både förvärv och organisk tillväxt. 1 januari 1999 förvärvades aktiemajoriteten i Avionics som därmed från och med 1999 ingår i Gruppens omsättning och under året förvärvades Nyge Aero och Barracuda Technologies. Den organiska tillväxten i Space och IT-bolagen inom Combitech har varit god under flera år. I Combitech Systems har t ex tillväxten varit över 60 procent per år både 1998 och 1999. Faktureringen på utlandsmarknaderna uppgick till 3.444 (3.403) Mkr eller 38 (41) procent av den totala faktureringen. Military Aerospace omsättning ökade med 18 procent till 5.383 (4.572) Mkr. Omsättningsökningen är huvudsakligen hänförlig till konsolideringen av Avionics, men omsättningen ökade också avseende Gripen. Under året fakturerades 16 Gripen, enligt nu gällande leveransplan, jämfört med 17 under föregående år. Av Military Aerospace omsättning utgjorde Dynamics omsättning 851 (853) Mkr. Avionics omsättning uppgick till 1.044 (934) Mkr. 1998 års fakturering på 934 Mkr ingår inte i koncernens omsättning då Avionics redovisades som intressebolag 1998. Nyge Aeros omsättning uppgick till 180 Mkr, varav 141 Mkr ingår i Gruppens omsättning. Space omsättning ökade genom högre volymer med 11 procent till 676 (607) Mkr, varav ca 45 procent avsåg den kommersiella marknaden. Training Systems omsättning ökade till 735 (621) Mkr genom högre volymer för lasersimulatorer och förvärvet av Barracuda Technologies. Av Barracuda Technologies omsättning på 80 Mkr ingår 40 Mkr i Gruppens omsättning. Commercial Aircrafts omsättning minskade till 812 (908) Mkr på grund av betydligt lägre leveranser till regionalflygproduktionen, som upphörde under året. Av omsättningen avsåg 115 (95) Mkr leveranser till bland annat Boeing och Airbus. Omsättningen avseende kundsupport till flottan av Saab 340 och Saab 2000 flygplan ökade och uppgick till 666 (587) Mkr. Combitechs omsättning ökade till 1.273 (1.057) Mkr främst genom volymökning för Traffic Systems, tillväxt i IT-bolagen samt förvärv inom Marine Electronics. Jämfört med föregående års omsättning justerad för under 1999 avyttrade bolag ökade omsättningen med 64 procent. Av Combitechs omsättning utgjorde Marine Electronics omsättning 488 (443) Mkr och IT- bolagens omsättning 510 (368) Mkr. Regional Aircrafts omsättning minskade till följd av att produktionen av regionalflygplan upphörde under året. Under året levererades 3 (25) Saab 340 och 4 (11) Saab 2000. Resultat och lönsamhet Rörelseresultatet ökade med 26 procent och uppgick till 1.104 (875) Mkr. Alla affärsområden förbättrade sina resultat, med undantag av Military Aerospace som, enligt plan, visar högre utvecklingskostnader för exportversionen av Gripen. Under 1999 har upplösning av förlustriskreserv avseende Gripens grundkontrakt på 135 (100) Mkr och upplösning av reserv avseende avvecklingen av Regional Aircraft med 255 (200) Mkr förbättrat resultatet. Årets resultat avseende Regional Aircraft på -771 (-477) Mkr har tagits mot avvecklingsreserven. Årets resultat för Saab Aircraft Leasing före avräkning mot förlustriskreserv uppgick till -35 (-55) Mkr. Projektränta avseende ej upparbetade förskott uppgick till 218 (263) Mkr. Ökningen av forsknings- och utvecklingskostnader beror främst på, enligt plan, högre utvecklingskostnader för exportversionen av Gripen samt satsningarna inom Collaborative Programs huvudsakligen avseende Airbus A3XX och A340-500/600. Övriga rörelseintäkter på 181 (206) Mkr består i huvudsak av realisationsvinst vid avyttring av bolag 21 (75) Mkr, upplösning av reserv motsvarande förlusten i Customer Support 47 (60) Mkr samt tradingresultat inom Treasuryverksamheten, reavinster och kursvinster m m, vilka uppgick till 113 (71) Mkr. Övriga rörelsekostnader på -71 (-34) Mkr består bland annat av reaförlust från försäljningen av Combitech Electronics. Nettot av finansiella intäkter och kostnader uppgick till 273 (343) Mkr, varav Saab Aircraft Leasing 74 (91) Mkr. Försämringen beror främst på lägre likvida medel, en lägre räntenivå samt lägre marknadsvärde på obligationsportföljen. Den genomsnittliga avkastningen på likvida medel uppgick till 4,75 (5,7) procent och den genomsnittliga likviditeten var 11.600 (13.300) Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1.377 (1.218) Mkr. Aktuella och uppskjutna skatter uppgick till -391 (-279) Mkr, vilket motsvarar en effektiv skatt på 28 (23) procent på resultatet efter finansiella poster. Årets nettoresultat var 939 (912) Mkr, vilket motsvarar en vinst per aktie på 8,82 (8,55) kr. Räntabilitet på sysselsatt kapital, före skatt, var 21,3 (21,4) procent. Räntabilitet på sysselsatt kapital före jämförelsestörande poster var 17,6 (18,2) procent. Räntabilitet på eget kapital, efter skatt, var 21,5 (25,6) procent. Military Aerospace rörelseresultat försämrades till 523 (628) Mkr, i huvudsak beroende på högre marknadsförings- och utvecklingskostnader avseende exportversionen av Gripen. Risker och garantiåtaganden i grundkontraktet avseende Gripen har reducerats och därmed har förlustriskreserven minskats med 135 (100) Mkr och är nu avvecklad. Projektränta på ej upparbetade förskott ingår i rörelseresultatet med 212 (252) Mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 9,7 (13,7) procent. Rörelseresultatet för Space förbättrades till 65 (59) Mkr, vilket beror på högre volymer med bibehållna marginaler. Rörelsemarginalen uppgick till 9,6 (9,7) procent. Rörelseresultatet för Training Systems var på samma nivå som föregående år 165 (167) Mkr. Rörelsemarginalen minskade något till 22,4 (26,9) procent främst beroende på förvärvet av Barracuda Technologies samt att föregående år innebar en exceptionellt hög nivå. Commercial Aircrafts resultat uppgick till -2 (-15) och avser resultatet för Collaborative Programs, vilket belastats av satsningar på ny verksamhet avseende bland annat Airbus och Boeing. Utvecklingen för Saab Aircraft och Saab Aircraft Leasing följer de planer som fastlades 1997, då nedskrivning av leasingportföljen gjordes och framtida negativa resultat i Customer Support reserverades. Årets resultat före avräkning mot förlustriskreserv uppgick till för Customer Support -47(-60) och Saab Aircraft Leasing till -35 (-55) Mkr. Combitechs rörelseresultat förbättrades markant och uppgick till 80 (-166) Mkr. Förbättringen beror på genomgående högre volymer och marginaler i nischbolagen samt på att Traffic Systems inte har påverkat resultatet negativt under året då reserveringar för det förväntade underskottet gjordes redan 1998. Rörelseresultatet uppgick för Marine Electronics till 68 (37) Mkr, för Combitech Systems till 25 (15) Mkr och för Combitech Network till 25 (17) Mkr. Resultatet för utvecklingsbolaget Saab Celsius Transpondertech var negativt men ligger inom ramen för denna utvecklingssatsning. Därutöver ingår strukturkostnader för avveckling av Combitechs huvudkontor samt rearesultat på sammanlagt -15 (75) Mkr från avyttring av bolag. Resultatet av koncerngemensamma aktiviteter förbättrades framförallt beroende på reavinster. För nettoomsättningen och rörelseresultatet har variationerna mellan kvartalen varit mindre under 1999 än tidigare år. Upplösning av reserveringarna avseende Gripen och Regional Aircraft stärkte dock resultatet under andra och fjärde kvartalet. Finansnettot försvagades under fjärde kvartalet främst beroende på lägre likviditet och lägre marknadsvärde på obligationsportföljen. Orderläge Gruppens orderingång uppgick till 6.849 (5.797) Mkr. Orderstocken uppgick vid årets slut till 23.637 (23.132) Mkr. I orderstocken ingår militära beställningar på 22.100 (20.900) Mkr. Likviditet, finansiering och investeringar Likviditet Likvida placeringar med avdrag för extern upplåning minskade med 2.274 Mkr till 10.393 (12.667) Mkr. Minskningen beror bland annat på förvärv av aktier i Celsius, lägre förskott från kunder samt utbetalning av utdelning. Gruppens finansiella ställning är stark och nettolikviditeten efter avdrag för avsättningar för pensioner uppgick till 8.398 (10.719) Mkr. Under 1999 förvärvades aktier i Celsius AB för 1.267 Mkr. I enlighet med gällande redovisningspraxis har Saab inte redovisat återbäringen från SPP som en tillgång i 1999 års bokslut, eftersom förutsättningar ännu saknas för att kunna beräkna dess värde på ett tillförlitlig sätt. Gruppens soliditet uppgick till 16,8 (13,6) procent och räntetäckningsgraden, exklusive jämförelsestörande poster var 13,9 (7,9) ggr. Soliditeten exklusive Regional Aircraft och Saab Aircraft Leasing uppgick till 29,7 (26,5) procent. Det egna kapitalet uppgick till 4.708 (4.033) Mkr, vilket motsvarar 44,23 (37,90) kr per aktie. Kassaflöde Kassaflödesanalysen och kommentarerna nedan avser perioden 1 januari till 31 december 1999, vilket innebär att effekterna av att Avionics konsolideras i Gruppen från och med 1999 inte ingår Kassaflödesanalysen för tiden 31 december 1998 till 31 december 1999 finns i tabellen "Kassaflödesanalys i sammandrag". Gruppens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1.861 (1.604) Mkr. Rörelsekapitalet minskade med 2.450 (28) Mkr. En högre upparbetning avseende Gripen och lägre förskott avseende Regional Aircraft medförde att förskott från kunder minskade med 1.136 Mkr. Avsättningar har minskat netto med 929 Mkr, varav årets förluster i Regional Aircraft och Saab Aircraft Leasing har medfört att avsättningar planenligt minskat med 806 Mkr. Varulagret minskade med 524 Mkr främst hänförligt till Regional Aircraft. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -1.779 (-2.709) Mkr varav investering i aktier i Celsius AB svarade för -1.267 Mkr 1999 och investering i leasingtillgångar svarade för -2.184 Mkr 1998. Operativt kassaflöde uppgick till -2.368 (-1.105) Mkr, varav Regional Aircraft -404 (-681) Mkr och Saab Aircraft Leasing 218 (-1.813) Mkr. Utflödet beror främst på investeringen i Celsius aktier, fortsatt hög upparbetning inom Gripenprogrammet, avvecklingen av regionalflygtillverkningen samt utbetalning av utdelning. Investeringar Årets bruttoinvesteringar i anläggningar och utrustning, exklusive uthyrningstillgångar, uppgick till 449 (521) Mkr. Minskningen jämfört med 1998 förklaras främst av minskade byggnadsinvesteringar. Under 1998 uppförde Space och Training Systems nya byggnader i anslutning till sina respektive anläggningar. Nettoinvesteringarna inklusive uthyrningstillgångar och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 466 (2.529) Mkr, varav leasingtillgångar uppgick till 83 (2.184) Mkr. Forskning och utveckling För att bibehålla en ledande ställning inom sina verksamhetsområden avsätter Gruppen avsevärda resurser till forskning och utveckling och mer än 2 500 personer arbetar med dessa frågor. Årets utgifter för forskning och utveckling uppgick till 3.081 (2.128) Mkr. Ökningen jämfört med föregående år är främst hänförlig till konsolideringen av Avionics, som är en mycket forsknings- och utvecklingsintensiv verksamhet, samt de planenliga ökningarna avseende exportversionen av Gripen och Collaborative Programs satsningar. Av årets utgifter för forskning och utveckling avser 2.477 (1.750) Mkr av kunder betald utveckling. Millennieskifte Övergången till det nya millenniet gick bra. Årets kostnader uppgick till 23 (22) Mkr och årets investeringar i anläggningar uppgick till 15 (2) Mkr. De totala kostnaderna för projektet har uppgått till 48 Mkr och de totala investeringarna till 18 Mkr. Personal Antalet anställda inom Gruppen uppgick vid utgången av 1999 till 8 031 (7 891) personer. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/02/18/20000218BIT00710/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/02/18/20000218BIT00710/bit0002.pdf