Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Combitech Systems får ramavtal med Gambro

Combitech Systems får ramavtal med Gambro Gambro Lundia har tecknat ett ramavtal med Combitech Systems i Malmö gäl- lande konsulttjänster för utveckling av programvara och elektronik i Gam- bros kommande produkter inom njurvård. Avtalet uppskattas initialt till ett värde av 10 MSEK per år och leder till ett behov av minst tio nyanställningar i Malmö. Avtalet är ett resultat av det globala inköpsprojekt som Gambro genomför i syfte att knyta till sig strategisk kompetens i pågående och kommande ut- vecklingsprojekt. Gambros produkter är så kallade realtidssystem, som med stora krav på tillförlitlighet och säkerhet styr och övervakar dialysbe- handlingar. Avtalet är ett viktigt steg i Combitech Systems affärsstrate- giska utveckling inom säkerhetskritiska produkter för medicintekniska tillämpningar. - Gambro markerar genom avtalet att CS är en av Gambros prioriterade leve- rantörer. Gambro har för avsikt att lägga ut uppdrag som totalåtagande där möjlighet föreligger och så är gynnsamt för båda parter, säger Rune Thor, mjukvaruchef på Gambros monitordivision i Lund. Per-Ola Malm, regionchef på Combitech Systems i Malmö säger: - Gambro är en kund med högsta prioritet vilket innebär en strävan hos Combitech Systems att utveckla och upprätthålla kompetenser inom för Gam- bro relevanta områden, samt att aktivt söka vägar till att utveckla och stödja Gambros verksamhet. Ramavtalet med Gambro innebär att vi har behov av att anställa ytterligare 10 kvalificerade ingenjörer. Combitech Systems AB är ett kunskapsorienterat utvecklingsföretag med spetskompetens inom tekniska realtidssystem, där bland annat avancerad system- och programutveckling, elektronik- konstruktion, verksamhetsut- veckling och utbildning ingår. Combitech Systems bildades 1992 och ingår Saab-gruppen. För närvarande har företaget 300 konsulter, fördelade på el- va orter i Sverige och utomlands. Omsättningen 1999 var cirka 160 Mkr. Liksom övriga företag inom Saab-gruppen arbetar Combitech Systems själv- ständigt och med nära tillgång till ett nätverk av högteknologisk kompe- tens. Cirka 80 procent av uppdragen genereras utanför Saab-gruppen. Kun- derna kommer från utvecklingsavdelningar på stora och medelstora svenska företag inom branscherna data/telekommunikation, fordon, medicinteknik, rymd och försvar. Combitech Systems är certifierat enligt ISO 9001. Gambro är ett globalt företag inom medicinsk teknik och healthcare med le- dande positioner inom njursjukvård - produkter och vård - samt blodkompo- nentteknologi. Gambro Healthcare är en av världens ledande vårdgivare inom dialysbehandling för njursjuka med ca 45.500 patienter i 600 kliniker över hela världen. Gambro Renal Products innefattar främst av dialysmaskiner och -filter, blodslangar och dialyskoncentrat. Gambro BCT omfattar produk- ter för donation, separation och behandling av blodkomponenter. Koncernen har en omsättning på ca 20 miljarder SEK och har ca 18.000 anställda i ett 40-tal länder. För ytterligare information, v g kontakta Per-Ola Malm,regionchef, Combitech Systems AB, tel:0708-895140, fax:+49 8252 996100 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/16/20001016BIT00540/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/16/20001016BIT00540/bit0002.pdf