Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Delårsrapport Januari-September 2000

DELÅRSRAPPORT Januari - september 2000 * Orderingången efter tre kvartal uppgick till 23 miljarder kronor, varav 5 miljarder kronor under tredje kvartalet. * Nettoomsättningen uppgick till 12.313 Mkr (proforma 12.399). * Rörelseresultatet ökade till 876 Mkr (proforma 725). * Vinsten per aktie var 4,81 kr (proforma 4,42). * Räntabilitet på eget kapital 14,5% och på sysselsatt kapital 12,0%. Verkställande Direktörens kommentar "Förvärvet av Celsius skedde i början av mars i år. Verksamheten har sedan dess präglats av intensivt, internt integrationsarbete med stora strukturåtgärder, men också av stor aktivitet och framgång på våra marknader. Orderingången efter nio månader uppgår till 23 miljarder kronor, vilket är ett all time high och orderstocken uppgår efter tre kvartal till 41 miljarder kronor. Detta motsvarar över två års fakturering och för alla enskilda affärsområden minst ett års fakturering. Flera av de order som erhållits utgör viktiga genombrott, marknads- eller produktmässigt. Några av flera exempel är den mobila stridstränings- anläggningen till Holland, den första seriebeställningen på luftvärnsroboten Bamse, Gripen flygplan till Sydafrika, en ny generation marina ledningssystem och utrustning till en ny generation telekomsatelliter. Vi har nu inom alla våra framtidsinriktade affärsområden en internationellt konkurrenskraftig produktportfölj. I samband med de omfattande strukturåtgärderna med anledning av förvärvet av Celsius har också en noggrann genomgång av olika större projekt gjorts. Vi har då kunnat konstatera att vissa utvecklingsprojekt inom torped- och robotverksamheten från f d Celsius koncernen är väsentligt övervärderade och att vi måste göra ytterligare reserveringar avseende dessa projekt. Detta kommer inte att påverka den långsiktiga intjäningsförmågan. Tredje kvartalet innehåller också en positiv extraordinär händelse genom intäkten från SPPs överskott, vilket sammantaget innebär en liten positiv resultateffekt i perioden. Tredje kvartalet brukar normalt påverkas av vissa säsongsvariationer och ha en något lägre fakturering i vår typ av verksamhet, och år 2000 utgör inget undantag. Resultatet har dessutom utöver ovan nämnda kostnader också belastats med vissa andra extra kostnader, såsom integrationskostnader i AerotechTelub. Fjärde kvartalet förväntas även i år bli starkt. Integrations- och struktureringsprocessen har bland annat hittills inneburit renodling med hjälp av avyttringar och outsourcing; fokusering och rationaliseringar inom affärsområden, främst Dynamics; stängning av huvudkontorsfunktionerna i Celsius; nya ledningsstrukturer och förändringar på chefsnivå med mera. Arbetet följer väl den plan som siktar på att generera minst 400 miljoner kronor årligen i kostnadssynergier inom tre år." Affärsområden Saab består av affärsområdena Infomatics, Aerospace, Technical Support & Services, Dynamics, Space, Aviation Services och Other operations. Infomatics Inom affärsområde Infomatics finns verksamheter inom informations-, lednings- och simuleringssystem, avionik samt civil verksamhet inom IT och elektronik. Under kvartalet förvärvades verksamhet inom området EMC, elektromagnetisk samexistens, vilket ytterligare stärker Infomatics kunnande om elektroniska systems icke önskvärda påverkan på varandra. Nettoomsättningen uppgick till 2.995 Mkr (proforma 2.875). Rörelseresultatet var 158 Mkr (proforma 58), vilket innebär en rörelsemarginal på 5,3 procent. Förbättringen är främst hänförlig till systemverksamheten och utfasningen av vissa utvecklingsprojekt. Orderingången, som under de första nio månaderna varit mycket god för flertalet affärsenheter, uppgick till 3.266 Mkr (proforma 1.702), varav 808 Mkr i tredje kvartalet avseende bland annat order från FMV på vidareutveckling av omvärldssimulatorn STRIC och på multispektrala, mobila maskeringssystem för Leopard 2 stridsvagnar, en order på radarbaserade nivåmätsystem till lagringscisterner från det brasilianska oljebolaget Petrobras och en beställning från Ericsson avseende en radiolänk för militärt bruk. Därutöver erhölls i början av oktober en beställning på digital registreringsutrustning till uppgraderingen av presentationssystemet i spanska flygvapnets stridsflyplan F-18. Aerospace Affärsområde Aerospace utvecklar och tillverkar militära flygsystem och deltar som partner och leverantör av delsystem till tillverkare av stora civila flygplan. Nettoomsättningen uppgick till 2.717 Mkr (proforma 2.973), varav Commercial Programs inklusive reservdelar till Saab Aircraft var 164 (141) Mkr. Minskningen beror bland annat på lägre takt i det svenska vidareutvecklingsprogrammet för Gripen. Under de första nio månaderna har 12 (12) Gripenflygplan levererats. Därmed har 93 flygplan levererats av de totalt 204 flygplan som Försvarets Materielverk, FMV, beställt. Gripen levereras för närvarande med en takt av 17 flygplan per år till FMV. Rörelseresultatet var 238 Mkr (proforma 261), innebärande en rörelsemarginal på 8,8 procent. Periodens investering i exportversionen av Gripen är högre än föregående år och den beräknas bli högre även på helårs basis. Kostnaden för denna satsning har belastat periodens resultat. Orderingången var 11.596 Mkr (proforma 1.647), varav Sydafrikas beställning av 28 Gripen flygplan med tillhörande kringutrustning, utbildning m.m. uppgick till 9,3 miljarder kronor. Orderingången under tredje kvartalet uppgick till 908 Mkr och omfattade bland annat en beställning från FMV på uppgradering av tidigare levererade Gripen flygplan till ett värde av nära 600 Mkr. Technical Support & Services Saab har under de senaste åren vuxit såväl organiskt som genom förvärv inom området avancerade tjänster och service som vi bedömer vara en intressant framtidsmarknad. Affärsområde Technical Support and Services tillhandahåller avancerade tjänster till såväl civila som militära kunder. Affärsområdet domineras av AerotechTelub, som bildades 1 januari i år och ägs till 57 procent av Saab och till 43 procent av Tieto Enator. Det är ett avancerat tjänsteföretag framförallt inriktat mot tekniktjänster, drift och underhåll samt system inom test, simulering, trafikledning och kundanpassade informationssystem. I affärsområdet ingår också Saab Nyge Aeros verksamhet inom flygplansunderhåll, mål- och specialflyg. Nettoomsättningen uppgick till 1.660 Mkr (proforma 1.649). Rörelseresultatet uppgick till 106 Mkr (proforma 101), innebärande en rörelsemarginal på 6,4 procent. Orderingången var 2.087 Mkr (proforma 1.616), varav 557 Mkr i tredje kvartalet omfattande bland annat datorbaserat testsystem till svenska arméns Leopard 2 stridsvagnar och nytt radiosystem till Gripen. Dessutom har ett ramavtal tecknats med Rikspolisstyrelsen inom IT-säkerhetsområdet. Dynamics Saabs verksamheter inom precisionsverkan har samlats i affärsområde Dynamics, som utvecklar och tillverkar robotsystem, bärbara pansarvärnssystem och undervattenssystem, för användning till lands, till sjöss och i luften. Nettoomsättningen uppgick till 1.502 Mkr (proforma 1.999). Faktureringen har minskat inom flera delar av verksamheten, men minskningen beror främst på stora leveranser av STRIX under 1999. Ett kraftfullt integrationsarbete pågår inom affärsområdet för att realisera kostnadssynergier och koncentrera verksamheten. Detta har gett effekt från och med tredje kvartalet som uppvisade ett positivt rörelseresultat på 28 Mkr. Rörelseresultatet för årets nio första månader uppgick därmed till 1 Mkr (proforma -23). Orderingången var 2.608 Mkr (proforma 1.631), varav 1.699 Mkr i tredje kvartalet omfattande bland annat den första seriebeställningen på luftvärnsroboten Bamse från FMV till ett värde av mer än 1 miljard kronor, en order värd drygt 300 Mkr från Frankrike på den nya versionen av pansarskottet AT 4 CS, en beställning från FMV på avancerad undervattensspaningsutrustning, sk mobila mätbanor, och flera beställningar på Carl Gustaf ammunition. I slutet av september genomfördes ytterligare en lyckad testflygning med den autonoma stand-off missilen TAURUS KEPD 350 som utvecklas tillsammans med tyska LFK (Lenkflugkörpersysteme GmbH) för det tyska flygvapnet. Space Space, som ägs till 60 procent av Saab och 40 procent av Ericsson, utvecklar och tillverkar omborddatorer, antenner och annan elektronisk och mekanisk utrustning till rymdindustrin. Nettoomsättningen uppgick till 518 (506) Mkr. Närmare hälften av faktureringen var till den kommersiella telekommarknaden och 94 procent av den totala faktureringen avsåg marknader utanför Sverige. Rörelseresultatet var 44 (51) Mkr, innebärande en rörelsemarginal på 8,5 procent. Det försämrade resultatet är hänförligt till kostnader för egenutveckling avseende satsningen på den kommersiella telekommarknaden. Orderingången uppgick till 501 (558) Mkr, varav 172 Mkr i tredje kvartalet omfattande bland annat omborddatorer och antenner till Alcatel för Eutelsat satelliterna Atlantic Bird 2 och Hotbird 6 samt mikrovågsutrustning till Hughes för Spaceway som är ett nytt satellitbaserat system för bredbandstjänster. Närmare hälften av orderingången avsåg marknader utanför den institutionella marknaden och i september öppnades i Los Angeles det andra försäljningskontoret i USA för att komma närmare kunderna. Aviation Services Celsius Aviation Services, CAS, verkar inom civilt flygunderhåll med tyngdpunkten i USA. Arbetet med att finna nya ägare till Celsius Aviation Services har, bland annat till följd av konjunkturläget, varit mera komplext än väntat. Strukturen i verksamheten ses nu över och bland annat har diskussioner börjat föras med potentiella köpare av enskilda bolag. Nettoomsättningen uppgick under perioden till 2.356 (2.170) Mkr och rörelseresultatet var 105 (150) Mkr. Det försämrade resultatet beror främst på en allmän konjunkturnedgång på de marknader CAS bearbetar. Orderingången uppgick till 2.516 (2.078) Mkr. Under tredje kvartalet tecknades ett nytt ramavtal med amerikanska försvaret för underhåll av jetmotorer värderat till 1.020 Mkr. Other operations Inom Other operations finns långsiktiga åtaganden i form av leasingportföljen och underhållsverksamheten för Saabs regionalflygplan, samt ett antal nischbolag. För att klara långsiktig kapitalförsörjning för dessa bolag och för att realisera värden söker vi strukturlösningar för flera av dessa verksamheter. Under tredje kvartalet avyttrades det 30%-iga innehavet i oljeriggen Louisiana. Omsättning, resultat och orderläge Nettoomsättning Gruppens nettoomsättning ökade med 83 procent till 12.313 Mkr (6.733, proforma 12.399). Det är i nivå med proforma föregående år utom för Dynamics som slutlevererade flera kontrakt föregående år och nu är i utvecklingsfasen av flera nya projekt samt för Aerospace som haft lägre takt i det svenska vidareutvecklingsprogrammet för Gripen. Ökningen i Other operations hänför sig främst till reservdelsförsäljning i Saab Aircraft. Resultat Rörelseresultatet ökade med 21 procent till 876 Mkr (725, proforma 725), innebärande en rörelsemarginal på 7,1 procent. Det förbättrade rörelseresultatet är framförallt hänförligt till Infomatics, struktureringsarbetet inom Dynamics och på realisationsvinster på sammanlagt 353 Mkr från försäljningen av Combitech Network och Traffic Systems. Projekträntor avseende ej upparbetade förskott ingår i bruttoresultatet med 128 (183) Mkr. Den fortsatta avvecklingen av regionalflygverksamheten går fortfarande bättre än plan. Periodens resultat avseende Regional Aircraft på -361 (- 607) Mkr och Saab Aircraft Leasing på -72 (-90) Mkr har som tidigare tagits mot avvecklingsreserven respektive förlustriskreserveringen. Marknadsföringsaktiviteterna har generellt varit något högre i alla affärsområden i år jämfört med samma period föregående år. Kostnader för forskning och utveckling uppgick till 603 Mkr (proforma 570) och ökningen är bland annat hänförlig till utvecklingen av exportversionen av Gripen. I övriga rörelseintäkter ingår bland annat realisationsvinst från avyttring av bolag med 353 (32) Mkr. Ingen resultateffekt uppstod vid försäljningen av oljeriggen Louisiana. Jämförelsestörande poster uppgår till 33 (212) Mkr och avser innevarande år erhållna företagsanknutna medel från SPP på 521 Mkr samt reserveringar avseende främst vissa utvecklingsprojekt inom torped- och robotverksamheten från f d Celsius koncernen uppgående till 488 Mkr. Jämförelsestörande poster föregående år avser främst upplösning av reserv avseende Regional Aircraft. Saab-gruppen har erhållit totalt 1.262 Mkr från SPP, varav 722 Mkr utbetalas kontant. Resterande 540 Mkr redovisas som långfristig fordran. Den andel i SPPs överskott som avser Saab har intäktsförts i tredje kvartalet och påverkat resultatet med 521 Mkr efter diskontering av fordran till nuvärde. Den del på totalt 741 Mkr som avser f d Celsius koncernen ingår i förvärvsbalansen och har ej påverkat resultatet. Nettot av finansiella intäkter och kostnader uppgick till -67 Mkr (proforma -11). Försämringen är främst hänförlig till lägre likvida medel och lägre räntenivå. Försämringen av finansnettot jämfört med utfallet föregående år beror huvudsakligen på att Celsius förvärvades kontant, vilket motsvarar en minskad ränteintäkt på ca 250 Mkr. Resultatandelen i HDW, som uppgick till 40 (0) Mkr, redovisas som finansiell intäkt. Den genomsnittliga avkastningen på externa placeringar uppgick till 4,76 (4,85) procent. Gruppens resultat efter finansiella poster uppgick till 809 Mkr (proforma 714). Aktuella och uppskjutna skatter uppgick till -234 Mkr (proforma -214), vilket motsvarar en effektiv skatt på 29 procent på resultatet efter finansiella poster. Orderläge Gruppens orderingång uppgick under årets första nio månader till 23.098 Mkr (proforma 9.582). Orderingången under tredje kvartalet uppgick till 5.209 Mkr. Orderstocken vid periodens slut var 41.381 Mkr jämfört med 29.891 Mkr vid årets början. Likviditet, finansiering och investeringar Finansiering och likviditet Likvida placeringar, med avdrag för skulder till kreditinstitut, har jämfört med proforma ingående balans ökat med 98 Mkr till 5.874 (5.776) Mkr. Ökningen är främst ett netto av 1.262 Mkr i erhållna medel från SPP och utbetalningar avseende avvecklingen av regionalflygtillverkningen på 361 Mkr och utbetald utdelning på 266 Mkr samt fortsatt hög upparbetning inom Gripenprogrammet. Gruppens finansiella ställning är dock fortsatt stark och nettolikviditeten efter avdrag för avsättningar för pensioner uppgick till 2.375 Mkr, jämfört med 2.370 Mkr i proforma ingående balans. Investeringar Gruppens bruttoinvesteringar i anläggningar och utrustning, exklusive uthyrningstillgångar, uppgick till 304 Mkr (proforma 559). Minskningen beror bland annat på minskade byggnadsinvesteringar och några större investeringar under 1999. Personal Antalet anställda inom Gruppen uppgick vid periodens utgång till 15.646 personer jämfört med 16.665 personer vid årets början. Ägare Största ägare i Saab är Investor AB, BAE SYSTEMS, Wallenbergstiftelserna, amerikanska fonder, 3:e AP-fonden, AMF, Skandia, UBS Warburg, FPG och Handelsbanken fonder. Redovisningsprinciper Rapporten är upprättad i enlighet med tidigare tillämpade redovisningsprinciper. Celsius ingår i Saab-gruppen från 1 januari 2000. Proformaräkningarna avser Saab-gruppen inklusive Celsius för helåret 1999 och kvartalen 1999 för jämförbarhet. Proformaräkningarna förändras i takt med att omstruktureringen av Gruppen genomförs. Faktureringen proforma för 1999 har justerats sedan halvårsrapporten. Linköping den 25 oktober 2000 Bengt Halse Koncernchef och verkställande direktör Denna delårsrapport har inte blivit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Datum för ekonomisk information: Bokslutskommuniké för 2000 publiceras den 16 februari 2001. Kontaktpersoner för information: Jan Nygren, ansvarig för information i Saab-koncernen tel 013 - 18 19 99 Agneta Kammeby, Investor Relations tel 013 - 18 71 25 Delårsrapporten finns även på Internet www.saab.se Resultaträkning Proform Proform 9 mån 9 mån a a Mkr 2000 1999 9 mån 12 mån 1999 1999 Nettoomsättning 12.313 6.733 12.399 18.018 Kostnad för sålda varor -9.304 -4.934 -9.535 -13.882 Bruttoresultat 3.009 1.799 2.864 4.136 Försäljningskostnader -1.094 -553 -990 -1.390 Administrationskostnader -838 -408 -962 -1.309 Forsknings- och -603 -378 -570 -858 utvecklingskostnader Jämförelsestörande poster 33 174 212 255 Övriga rörelseintäkter 454 144 239 347 Övriga rörelsekostnader -81 -52 -67 -65 Andel av intressebolagens -4 -1 -1 9 resultat 1) Rörelseresultat 876 725 725 1.125 Finansiella intäkter och -67 239 -11 -9 kostnader Resultat efter finansiella 809 964 714 1.116 poster Skatter -234 -289 -214 -352 Minoritetens andel -63 -35 -29 -29 Nettovinst 512 640 471 735 2) Vinst per aktie i kr 4,81 6,01 4,42 6,90 Vinst per aktie efter full 4,69 5,86 4,31 6,73 3) konvertering, kr 1) Avskrivningar ingår med -919 -668 -944 -1.311 varav avskrivningar på -391 -353 -353 -511 leasingtillgångar 2) Antal aktier 106.459.675 per 30 sept, 2000 3) Antal aktier efter full konvertering 109.247.175 Nettoomsättning per affärsområde Proforma Proforma 9 mån 9 mån För- Helår 3:e kv Mkr 2000 1999 ändring 1999 2000 Infomatics 2.995 2.875 4% 4.294 915 Aerospace 2.717 2.973 -9% 3.964 846 Technical Support & 1.660 1.649 1% 2.367 489 Services Dynamics 1.502 1.999 -25% 3.393 484 Space 518 506 2% 676 179 Internfakturering -559 -536 -797 -96 8.833 9.466 -7% 13.897 2.817 CAS 2.356 2.170 9% 3.009 791 Other operations 1.124 763 1.112 368 Saab-gruppen 12.313 12.399 -1% 18.018 3.976 Rörelseresultat per affärsområde Proforma Proforma 9 mån i % av 9 mån Helår 3:e kv Mkr 2000 omsätt 1999 1999 2000 n. Infomatics 158 5,3% 58 199 58 Aerospace 238 8,8% 261 450 64 Technical Support & 106 6,4% 101 146 34 Services Dynamics 1 0,1% -23 -39 28 Space 44 8,5% 51 65 14 Koncerngemensamt 309 18 -40 -20 856 9,7% 466 781 178 CAS 105 4,5% 150 212 39 Other operations -85 109 132 3 Saab-gruppen 876 7,1% 725 1.125 220 Balansräkning 30/9 30/9 Proforma Mkr 2000 1999 31/12 1999 Tillgångar Goodwill och andra immateriella 1.773 382 1.827 tillgångar Maskiner, inventarier och 4.174 2.710 4.339 fastigheter m m Leasingtillgångar 8.212 8.269 8.963 Långfristiga räntebärande 1.559 1.180 fordringar Andelar och värdepappersinnehav 924 39 999 Fordringar för uppskjutna 970 457 959 skatter Varulager m m 4.056 1.763 3.954 Kortfristiga räntebärande 629 231 fordringar Övriga fordringar 6.045 2.297 6.474 Likvida placeringar 6.169 12.003 7.705 Summa tillgångar 34.511 27.920 36.631 Eget kapital och skulder Eget kapital 5.147 4.432 4.700 Minoritetsandel i dotterbolag 821 191 752 Avsättningar för pensioner 3.499 1.963 3.406 Övriga avsättningar 5.999 5.366 6.596 Skulder till kreditinstitut 2.255 37 3.123 Konvertibelt förlagslån 228 216 217 Leasingåtaganden 4.203 4.647 4.591 Förskott från kunder, netto 3.886 4.483 4.631 Övriga skulder 8.473 6.585 8.615 Summa eget kapital och skulder 34.511 27.920 36.631 Fördelad balansräkning, per 30 september 2000 Regiona Elimin Saab- Mkr Saab l SAL e- gruppe Aircraf ringar n t Tillgångar Goodwill och andra immateriella 1.773 0 0 0 1.773 tillgångar Maskiner, inventarier och 4.173 0 1 0 4.174 fastigheter m m Leasingtillgångar 652 0 7.560 0 8.212 Långfristiga räntebärande 1.559 0 0 0 1.559 fordringar Andelar och värdepappersinnehav 2.424 0 0 -1.500 924 Fordringar för uppskjutna 694 564 0 -288 970 skatter Varulager m m 4.056 0 0 0 4.056 Kortfristiga räntebärande 629 0 0 0 629 fordringar Övriga fordringar 4.937 0 1.108 0 6.045 Likvida placeringar 2.843 1.451 1.875 0 6.169 Summa tillgångar 23.740 2.015 10.544 -1.788 34.511 Eget kapital och skulder Eget kapital 4.815 0 1.832 -1.500 5.147 Minoritetsandel i dotterbolag 810 0 11 0 821 Avsättningar för pensioner 3.499 0 0 0 3.499 Övriga avsättningar 1.419 2.015 2.853 -288 5.999 Skulder till kreditinstitut 2.255 0 0 0 2.255 Konvertibelt förlagslån 228 0 0 0 228 Leasingåtaganden 113 0 4.090 0 4.203 Förskott från kunder, netto 3.886 0 0 0 3.886 Övriga skulder 6.715 0 1.758 0 8.473 Summa eget kapital och skulder 23.740 2.015 10.544 -1.788 34.511 Nettoomsättning och resultat kvartalsvis Proforma 2000 1999 Mkr 1:a 2:a 3:e 1:a 2:a 3:e 4:e kv kv kv kv kv kv kv Nettoomsättning 4.187 4.150 3.976 3.896 4.970 3.533 5,619 Rörelseresultat 247 409 220 192 406 127 400 Rörelsemarginal 5,9% 9,9% 5,5% 4,9% 8,2% 3,6% 7,1% Finansnetto 8 -35 -40 -28 30 -13 2 Resultat efter 255 374 180 164 436 114 402 finansnetto Nettovinst 161 254 97 103 290 78 264 Vinst per aktie i kr 1,51 2,39 0,91 0,97 2,72 0,73 2,48 1) 1) Antal aktier 106.459.675 per den 30 september 2000. Kassaflödesanalys i sammandrag 9 mån 9 mån Helår 1) Mkr 2000 1999 1999 Kassaflöde från verksamheten Resultat efter finansiella poster, exkl 813 970 1.380 resultatandel i intressebolag Av och nedskrivningar 919 668 918 Jämförelsestörande poster -174 -255 Skatter -221 -37 -182 Kassaflöde från den löpande verksamheten 1.511 1.427 1.861 före förändring av rörelsekapital Rörelsekapital Varulager m m -102 478 524 Fordringar 459 196 8 Förskott från kunder, netto -745 -708 -1.136 Övriga skulder -142 -1.053 -554 Leasingåtaganden -388 -306 -362 Avsättningar -597 -686 -929 Förändring av rörelsekapital -1.515 -2.079 -2.449 Kassaflöde från den löpande -4 -652 -588 verksamheten Investeringar i immateriella -69 -93 -104 anläggningstillgångar Investeringar i aktier och andelar 70 -1 -1.285 m.m. Investeringar i materiella -240 -302 -280 anläggningstillgångar Investeringar i leasingtillgångar 360 43 -83 Förändring av långfristiga fordringar -29 0 -28 Kassaflöde från 92 -353 -1.780 investeringsverksamheten Operativt kassaflöde 88 -1.005 -2.368 1) Förändring mot proforma balansräkning per 31 december 1999. Nyckeltal Proforma Proforma 9 mån 9 mån 12 mån 2000 1999 1999 Rörelsemarginal före avskrivningar 11,4% 10,6% 10,7% Rörelsemarginal efter avskrivningar 7,1% 5,8% 6,2% Räntabilitet på sysselsatt kapital, 12,0% - - före skatt Räntabilitet på eget kapital, efter 14,5% - - skatt Soliditet, exkl Regional Aircraft 20,3% - 18,2% och SAL Soliditet 14,9% - 12,8% ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00250/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00250/bit0002.pdf