Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Kommuniké från Saab AB:s bolagsstämma den 10 april 2000

Kommuniké från Saab AB:s bolagsstämma den 10 april 2000 Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 2,50 kr per aktie. Som avstämningsdag fastställdes torsdagen den 13 april 2000. Utdelningen beräknas sändas ut tisdagen den 18 april 2000. Styrelsens förslag till ändringar i bolagsordningen fastställdes. Ändringarna är föranledda av integrationen av Celsius. Styrelseledamöterna Anders Scharp, Bengt Halse, Erik Belfrage, Tony Rice, George Rose, Björn Svedberg och Marcus Wallenberg omvaldes. Till nya styrelseledamöter valdes Peter Nygårds och Michael Rouse. Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till bolagsstämman omvaldes Anders Scharp till ordförande i Saab AB. Lars G. Josefsson utsågs till vice vd. Styrelsen Saab AB För ytterligare information, kontakta: Lars Jagerfelt, Informationschef, Saab AB tel 013-187165 Agneta Kammeby, Investor Relations, Saab AB tel 013-187125 Utdrag ur anförande av Vd Bengt Halse, vid Saabs ordinarie bolagsstämma - Vi är ett tillräckligt stort och starkt företag, för att kunna vara bland de världsledande på de områden vi inriktar oss på. Vi skall inte bara vara norra Europas ledande högteknologiska företag - vi skall fortsätta att vara ett innovativt, tillväxtorienterat och lönsamt företag. I sitt anförande vid Saabs bolagsstämma på måndagen, uppehöll sig Saabs VD och koncernchef Bengt Halse, bland annat vid förvärvet av Celsius och hur Saab positionerar sig på de försvarsmarknaden och de civila marknader som företaget inriktar sig på. Förvärvet av Celsius är ett steg i Saabs tillväxtstrategi. Det mer än fördubblar företagets storlek och ger det en unik kompetensbredd. - Vi besitter förmågan till systemintegration, att koppla samma flera komplexa teknologier och system till övergripande system, exempelvis Gripen. Bengt Halse ställde förvärvet och Saabs kompetensbredd i relation till det skifte - från invasions- till informationsförsvar - som pågår över hela västvärlden. - Det engelska uttrycket "Revolution in Military Affairs", beskriver den samlade effekten av den tekniska utvecklingen, inom i huvudsak tre områden: information, ledning och verkan. Försvarsmaktens uppbyggnad går från att ha varit plattforms-centrerad till att bli nätverkscentrad. Saab har idag en stark position på vart och ett av de här områdena. Dessutom har vi förmågan att bygga system av system och därmed integrera dessa tre funktioner i kompletta system. Bengt Halse betonade att detta är att betrakta som en tillväxtmarknad, också i Sverige. - Ser vi till det svenska försvaret, så kommer informationsförsvaret - i en minskad total ram - att få ett ökat utrymme. I genomgången av den nya organisationen, redovisade Bengt Halse de nya affärsområdenas marginaler och pekade på de områden där kraven på lönsamhetsförbättringar är stora. Halse lyfte särskilt fram arbetet med att nå de potentiella kostands- och intäktssynergierna inom affärsområdet Dynamics. - Genom vårt köp av Celsius genomförs en viktig svensk strukturförändring inom robotindustrin, vilket har varit ett starkt önskemål från den största kunden: det svenska försvaret. Dynamics gick 1999 med förlust och är det område där ett kraftfullt integrationsarbete och realisering av kostnadssynergier har högst prioritet. Bengt Halse fastslog dessutom Saabledningens avsikt att fortsätta renodlingen av Saab och fullfölja det avyttringsprogram som pågår. - Vi har en del engagemang där vi aktivt söker andra ägare. Några har redan avyttrats i år. Det gäller Traffic Systems och varven i Landskrona och Göteborg. Det är vår ambition att kunna frigöra såväl kapital som ledningsresurser, genom ytterligare avyttringar. Genom förvärvet av Celsius har Saabs fallit under de finansiella mål som företaget arbetat med - och uppnått - under de senaste åren. Bengt Halse återupprepade att Saab inte bara håller fast vid de finansiella målen, utan att de dessutom skall uppnås inom ca tre år. - Vår målsättning är att i den nya konstellationen inom ca tre år återigen nå upp till våra mål om 15 procents rörelsemarginal före och 10 procent efter avskrivningar, 15 procents avkastning på eget kapital och en soliditet exklusive regionalflyget på 30 procent. Det är tuffa mål, men jag tycker att vi tidigare har visat förmåga att fatta de beslut som krävs för att nå också tuffa mål. Integrationsarbetet är i full gång och Bengt Halse konstaterade att stödet för samgåendet är stort. - Våra medarbetare ser hur vi blir starkare tillsammans och hur vi kan bygga system som integrerar kunnande inom de områden som kunden efterfrågar. De ser också de möjligheter som finns att utveckla nya affärer utanför försvarsområdet, ur de lösningar som genereras på försvarsmarknaden. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/04/10/20000410BIT01050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/04/10/20000410BIT01050/bit0002.pdf