Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab - Norra Europa ledande högteknologiska företag

Saab - Norra Europas ledande högteknologiska företag Två av Sveriges mest kunskapsintensiva företag - Saab och Celsius - går nu samman och skapar norra Europas ledande högteknologiska företag. - Efter förvärvet av Celsius stärker Saab ytterligare sin ställning som ett tillväxtorienterat och innovativt kunskapsföretag, med ambition och förmåga att vara kundernas naturliga val. Vi skall fortsätta vara en ledande leverantör på vår hemmamarknad. På egen hand eller tillsammans med partners fokuserar vi på internationella tillväxtmarknader inom våra spjutspetsområden. Vi har dessutom förmågan att ta vår avancerade teknik till de civila marknader där den efterfrågas, sade Bengt Halse då han på onsdagen presenterade företaget. Tillsammans har de två sammanslagna företagen ett både brett och djupt kunnande som omfattar allt från flygteknik, aerodynamik, rymdteknik och undervattensteknologi, till områden som informationsinsamling, ledning, precisionsverkan, sensorer, bildbehandling och kommunikationsteknik. En betydande del av Sveriges mest avancerade kunnande inom elektronik och informationsteknik finns idag inom Saab. Det finns en stark logik i samgåendet. Det visar att Saab aktivt tar del i omstruktureringen av svensk försvarsindustri, vilket sparar pengar åt företagets kunder och ägare. De årliga kostnadssynergierna förväntas bli 400 miljoner kronor och engångskostnaderna för samgåendet uppgår till 600 miljoner. - Men affären är framförallt riktig för att företaget stärker sin position i ljuset av den inriktning som vi ser på försvarsmarknaden och i försvaret, inte minst i Sverige. Det engelska uttrycket "Revolution in Military Affairs" (RMA) brukar användas för att beskriva den teknologiska och strategiska förändring som försvaret genomgår. RMA innebär att den kombinerade utvecklingen inom tre områden - informationsinhämtning, beslutsstöd och precisionsverkan - på ett genomgripande sätt förändrar försvarets möjligheter att operera, fortsatte Halse. Såväl det svenska försvaret, som ett stort antal försvar i andra länder, planerar en modernisering som bygger på perspektivet i RMA-konceptet. Förmågan till eldkraft, kompletteras med allt mer betydelsefulla system för information och ledning. Invasionsförsvaret omformas till informationsförsvaret. Saab är starkt inom samtliga tre delar av detta perspektiv och har dessutom förmågan till systemintegration. Gripen är idag exempelvis ett kombinerat informations-, lednings- och verkanssystem, med möjlighet att fylla en bred och växande roll i totalförsvaret. Saabs och Celsius' kompetenser kompletterar varandra på ett sätt som ger en mycket god position för att möta denna utveckling inom försvarsmarknadens tillväxtsegment. I det internationella perspektivet är BAE SYSTEMS' partnerskap och delägande av stor betydelse. Det Saab som nu växer fram kommer att ha ännu större nytta av denna länk till övriga Europa och till andra internationella marknader och vi räknar också med att detta skall resultera i väsentliga marknadssynergier. Saab skall fortsätta att växa inom sina kärnområden - organiskt, men också genom att förvärva kompetenser och verksamheter som kompletterar och förstärker vår inriktning och kärnverksamhet. Celsius Aviation Services Mot bakgrund av den inriktning som Saab har och för att ge Celsius Aviation Services de bästa möjligheterna till utveckling av sin fulla potential, så kommer en breddning av ägandet att eftersträvas. Avsikten är att söka nya majoritetsägare till Celsius Aviation Services, med långsiktiga intressen och fokus på flygmarknaden. Bofors Weapon Systems Bofors Weapon Systems har verksamhet inom såväl pjäser och ammunition som eldledning, d v s hela kompetenskedjan från måldata till verkan i målet. Avsikten är att till Bofors Weapon Systems söka nya majoritetsägare med långsiktiga intressen på aktuell marknad. För ytterligare information, kontakta: Lars Jagerfelt, informationschef Saab AB tel 013-187165 Guy Hörnfeldt, informationschef affärsområde Infomatics tel 08-580 85 370 Jan Ahlgren, informationschef affärsområde Aerospace tel 013-183907 Anders Florenius, informationschef affärsområde Dynamics tel 0586-812 23, 070-582 32 10 Bertil Ullergren, informationschef affärsområde Technical Support and Services tel 0470-422 42, 070-621 10 28 Irené Svensson, informationschef, affärsområde Space tel 031-735 44 63 Christer Persson, affärsområdeschef Aviations Servicestel +1 703 683 0007 Ytterligare information om affärsområdena och övriga bolag Infomatics Affärsområdet Infomatics omfattar Saabs verksamheter inom lednings- och informationssystem. Affärsområdet utvecklar, tillverkar och säljer även avancerade system för telekrig, avionik, sensorer, simulering och utbildning samt signaturanpassning. Det är dessutom verksamt inom civila tillväxtnischer. Affärsområdet har en stark position på viktiga marknader idag och goda förutsättningar att spela en central roll i utvecklingen mot informationsförsvar - så väl i Sverige som internationellt. Affärsområdet har dessutom goda möjligheter att nå civila marknader med sin teknologi. Affärsområdeschef är Celsius' tidigare VD Lars Josefsson, tillika 1:e vVD i Saab. Aerospace Aerospace har den övergripande systemintegrationsförmåga som krävs för att bygga hela flyg- och försvarssystem och att i samverkan med andra utveckla hel- eller dellösningar för framtida stridsflygplan. Gripen är idag affärsområdets viktigaste produkt. Genom att vara det enda fjärde generationens stridsflygplan i operativ tjänst erbjuder Gripen ett unikt försvarssystem och exportpotentialen är mycket god. I det längre perspektivet ligger Aerospace långt framme i utvecklingen av framtidens flygteknologi och arbetar med de lösningar som om 20-30 år förväntas börja ersätta den teknologi Gripen representerar. Man utvecklar och tillverkar också delsystem till civila flygplan, bl a i samarbete med Airbus- företagen. Affärsområdeschef är Åke Svensson, tidigare chef för affärsenheten Future Products and Technology. Dynamics Affärsområdet Dynamics utvecklar missilsystem, bärbara pansarvärnssystem och undervattenssystem för användning i luften, till lands och till sjöss. Genom sammanslagningen av Saab och Celsius kan affärsområdet erbjuda ett komplett sortiment inom sina kärnområden. Affärsområdet har också en lång närvaro på många exportmarknader. Svenska försvarets långsiktiga försörjningsstrategi ger en bas för Dynamics verksamhet. Det svenska deltagandet i internationella samarbetsprogram är en viktig del av denna bas. Dynamics främsta tillväxtpotential ligger i de internationella programmens utveckling och framgång, samt i en fortsatt export av system i fokuserade produkt- och marknadssegment. Affärsområdeschef är Ingemar Anderson, tidigare chef för affärsområde Försvar inom Celsius. Technical support and services Affärsområdet Technical Support and Services fokuserar på de växande militära och civila marknaderna för högteknologiska tjänster inom flyg, ledning, information, kommunikation och sensorer. Affärsområdet domineras av Aerotech Telub, som bildades vid årsskiftet genom att Celsius Aerotech och delar av TietoEnator fusionerades. Saab äger 57% och TietoEnator 43% av AerotechTelub. Utöver AerotechTelub ingår i affärsområdet också Saab Nyge Aero och delar av eftermarknadsverksamheten i Saab. Affärsområdet erbjuder - Tekniktjänster främst konsult-, integrations-, informations-, underhålls- och provningstjänster - Drift och underhåll - Systemleveranser främst för test/mät, simulering, trafikledning, teleentreprenader och kundanpassade informationssystem - Målflyg och kalibreringsflyg Affärsområdeschef är Jan Eiborn, tillika VD för AerotechTelub. Space Saab och Ericsson driver tillsammans Saab Ericsson Space (60/40), som utvecklar och tillverkar olika former av rymdutrustning. Space är en ledande och oberoende tillverkare av framförallt datorsystem, mikrovågselektronik och antenner samt separationssystem och marknadsför affärsområdets produkter på hela den tillgängliga internationella marknaden. Affärsområdet har visat god tillväxt under lönsamhet under flera år och ser den största tillväxtpotentialen på den civila telekommarknaden. Affärsområdeschef är Bengt Mörtberg, tidigare chef för Mechanical Products vid Saab Ericsson Space Aviation Services Aviation Services bedriver kommersiellt flygunderhåll med tyngdpunkt i USA. Verksamheten erbjuder ett brett utbud av tjänster på underhållsmarknaden, men också inom asset management tjänster såsom leasing och inom försäljning av flygmotorer, komponenter och flygplan. Man verkar på en växande marknad med en konsoliderande industristruktur. Celsius Aviation Services har visat mycket stark tillväxt under lönsamhet under senare år. Framtida tillväxtmöjligheter bedöms som goda. Affärsområdeschef är Christer Persson, även tidigare chef för Celsius Aviation Services. Other Operations Inom Other Operations finns bl a de helägda dotterbolagen Saab Aircraft Leasing, Saab Aircraft AB liksom Bofors Weapon Systems som är verksamt inom såväl pjäser och ammunition som eldledning, d v s hela kompetenskedjan från måldata till verkan i målet. Verksamheten bedrivs även i ett antal ytterligare företag som ligger vid sidan av Saabs huvudinriktning. Saab ska under de kommande åren minska sitt engagemang i flertalet av dessa företag utanför kärnverksamheten. Ansträngningarna att hitta bra ägare - för de anställda och för Saab - är ett kontinuerligt arbete. Takten i strukturarbetet bestäms av de olika verksamheternas natur och inriktning. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/08/20000308BIT00150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/08/20000308BIT00150/bit0002.pdf