Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Avtal med Ungern om JAS 39 Gripen klart

Avtal med Ungern om JAS 39 Gripen klart Vid en högtidlig ceremoni idag i Budapest tecknade de båda ländernas förhandlande parter - FMV (Försvarets materielverk) och ASIB (Aquisition and Security Investment Bureau) inom det ungerska försvarsdepartementet det slutliga avtalet om leasing av 14 Gripenflygplan till Ungerns flygvapen. Avtalet omfattar i stora drag följande: Ø Uthyrning av tolv (12) ensitsiga och två (2) tvåsitsiga flygplan under en tioårsperiod som börjar då det första flygplanet levereras till Ungern kring årsskiftet 2004-2005. Avtalet innebär att svenska staten upplåter flygplanen under den aktuella tioårsperioden. Ungern står för kostnader för teknisk anpassning av flygplanen och samtliga kostnader (t. ex: utbildning, drift och underhåll) för dessas användning under uthyrningsperioden. Ø Operativ och taktisk flygutbildning av 15 flygförare i tre utbildningsomgångar, teknisk utbildning för 32 tekniker, två (2) simulatortekniker och fem (5) flygstridsledare. Denna utbildning genomförs till största delen i Sverige. Svenska flygförare och tekniker kommer på plats i Ungern under uthyrningsperioden att medverka med kompletterande utbildning och som rådgivare. Utbildningen på Gripensystemet i Sverige utgör övergångsutbildning av erfarna ungerska flygförare, där några får särskild utbildning för att kunna bli instruktörer för kommande generationer av ungerska flygförare. Ø Tillhandahållande av underhållsutrustningar, reservdelar, transport till och från Ungern av denna materiel samt logistiskt stöd på plats i Ungern under uthyrningsperioden. Ø Integrated Logistic Support (ILS) ger såväl det ungerska som det svenska flygvapnet genom "pooling" tillgång till tillgängliga reservdelar/utbytesenheter till Gripenflygplanen i vilket av länderna dessa än befinner sig. Ø Tillhandahållande av erforderlig teknisk dokumentation och publikationer. Ø Teknisk anpassning av flygplanen till samma grad av modifiering som huvuddelen av de svenska flygplanen omfattande: o Nytt kommunikationssystem o Nytt hjälpkraftaggregat o Ny elektronisk kontrollenhet o Ny motorkontrollenhet Härutöver tillförs följande för Ungern specifika ändringar: Ø IFF-system Ø Instrumentlandningssystem Ø Kryptoradioutrustning Ø Anpassning av bärare för yttre vapenlast Ø Brittiskt måttsystem för fart och höjd Ø Nationalitetsbeteckningar och andra märken samt skyltar Ø Programvarumodifiering för Ungern Anpassningsåtgärderna kommer att utvecklas och sedan genomföras av Gripen International/Saab Aerospace i Linköping i samverkan med Försvarsmaktens flygverkstäder. · Avtalet omfattar inte beväpning av flygplanen utöver den i de ensitsiga flygplanen fast monterade automatkanonen. · Flygplanen kommer att levereras till Ungern i omgångar med början 4.kvartalet 2004 med slutleverans i juni 2005. · Vid flygning tillämpas de flygsäkerhets- och luftvärdighetsbestämmelser, som gäller i det land, där flygningen utförs. De svenska och ungerska bestämmelserna är i princip likvärdiga och är anpassade till bestämmelserna utfärdade av ICAO. · Flygplanen med tillhörande utrustningar förblir under hela uthyrningsperioden svensk egendom. Detta medger svenska myndigheter rättighet att på plats i Ungern utföra tekniska inspektioner för att kunna konstatera att materielen används och underhålls på föreskrivet sätt. · Överenskommelsen innehåller en option innebärande att ungerska staten vid uthyrningsperiodens slut äger rätt att efter förhandling förvärva planen med tillhörande utrustning. Enligt överenskommelse parterna emellan är avtalssumman belagd med kommersiell sekretess. För ev. frågor med anledning av detta pressmeddelande hänvisas i första hand ttill informationsansvarige inom FMV, informationsdirektör Lars Wigert (tel:+46-70-582 6385) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se