Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Bokslutskommuniké

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 · Orderingången uppgick till 28 miljarder kronor. · Nettoomsättningen uppgick till 17.840 Mkr (9.053, proforma 18.018). · Rörelseresultatet ökade till 1.533 Mkr (1.104, proforma 1.125). · Vinsten per aktie var 9,75 kr (8,82, proforma 6,90). · Räntabilitet på eget kapital 20,0% och på sysselsatt kapital 14,6%. · Utdelningsförslag 3,00 (2,50) kr per aktie. Vidare har styrelsen idag beslutat föreslå bolagsstämman att högst 10 procent av bolagets egna aktier ska få återköpas. · Villkorat förvärv av 65% i holländska Fokker Space. · Försäkringslösning för leasingportföljen av regionalflygplan. · Avyttring av flygmotorleasingverksamhet i USA. Verkställande Direktörens kommentar "Det gångna året har inneburit stora förändringar för Saab och bland annat präglats av ett intensivt integrationsarbete. Förvärvet av Celsius fördubblade omsättningen och samlade stora delar av svensk försvarsindustri inom Saab. Mot bakgrund av detta är det glädjande att vi kunnat ha en fortsatt god resultat- och orderutveckling och nått ett rekordår vad gäller både vinst per aktie och orderingång. Orderingången uppgick till 28 miljarder kronor och orderstocken till 41 miljarder kronor. Detta motsvarar över två års fakturering. Den goda orderutvecklingen förstärks dessutom av en rad genombrottsbeställningar som innebär strategiska framflyttningar på viktiga tillväxtområden. Samtidigt fortsätter renodlingen av koncernen. Att sälja mogna verksamheter, som till exempel Combitech Network, är också ett sätt att realisera värden. Och i januari i år sålde vi Marine Electronics till amerikanska Emerson, en industriellt perfekt affär som också genererade bra värde till våra aktieägare. Fjärde kvartalet blev planenligt ett starkt kvartal för kärnverksamheten. Samtidigt har flera verksamheter ur Other operations avyttrats och i februari i år såldes Celsius Amtec som ingick i Celsius Aviation Services. Under kvartalet genomförde vi också en försäkringslösning för leasing portföljen av regionalflygplan. Försäkringen innebär att vi i praktiken eliminerat den marknadsmässiga risken i portföljen och att vi i den fortsatta förvaltningen kan koncentrera oss på att verka för ett växande värde på vår flygplansflotta och därmed också värden för Saabs aktieägare. Vi har lagt ett arbetsfyllt och framgångsrikt år bakom oss. Vi har en tydlig fokusering inom kärnverksamheten och vi har nyligen beslutat etablera en Venture Capital-funktion som ska hjälpa affärsområdena att realisera ytterligare värde ur vårt tekniska kunnande. Efter en stark utveckling under år 2000 med den hittills högsta vinsten per aktie, räknar jag med ett resultat innevarande år på minst samma nivå, efter en något svag inledning för verksamheten." Viktiga händelser och strukturaffärer Förvärvet av försvarskoncernen Celsius I februari 2000 meddelade Saab att företaget fullföljer det offentliga erbjudandet på Celsius och per den 31 december 2000 hade Saab äganderätt till samtliga aktier i Celsius. Det bokförda värdet på aktierna i Celsius uppgick vid årsskiftet till 5,0 miljarder kronor. Förvärvet har medfört en goodwill på 700 miljoner kronor som kommer att skrivas av över 20 år. Goodwillbeloppet har justerats för bland annat Celsius andel av SPPs företagsanknutna medel, reservering för omstruktureringskostnader, effekter av i Celsius tidigare beslutade strukturaffärer och resultatet av avyttringar gjorda under 2000. I samband med de omfattande strukturåtgärderna med anledning av förvärvet gjordes också en noggrann genomgång av olika större projekt. Då konstaterades att för vissa utvecklingsprojekt inom torped- och robotverksamheten från f d Celsius-koncernen behövdes göras ytterligare reserveringar på 488 miljoner kronor som belastade resultatet i tredje kvartalet. Integrations- och struktureringsprocessen har under året bland annat inneburit renodling med hjälp av avyttringar, outsourcing och rationaliseringar inom affärsområdena, stängning av huvudkontorsfunktionerna i Celsius samt nya ledningsstrukturer. Under fjärde kvartalet har följande verksamheter avyttrats: ytbehandlings företagen Yttec AB och Celsius Nussbaum GmbH, vindkrafttorntillverkningen inom Kockums Industrier och det 49-procentiga innehavet i det australiensiska ubåtsvarvet Australian Submarine Corporation, Därutöver har per 1 januari 2001 det ackrediterade kalibreringslaboratoriet i Karlskoga överlåtits och i februari avyttrades Celsius Amtec samt Celsius Materials Karlskoga AB. Övriga förvärv och avyttringar under fjärde kvartalet I november, med tillträde 2001 förvärvade Saab Ericsson Space 65 procent av holländska Fokker Space under förutsättning att alla erforderliga tillstånd erhålls och att den s k due diligence avslutas på ett tillfredställande sätt. Saab Ericsson Space har också förvärvat ytterligare 13 procent i Austrian Aerospace, som därmed ägs till 90 procent. Saab Marine Electronics avyttrades under första kvartalet 2001 till amerikanska elektronikkoncernen Emerson för cirka 800 miljoner kronor innebärande en realisationsvinst på cirka 650 miljoner kronor och en positiv effekt på nettokassan i nivå med köpeskillingen. Försäkringslösning för Saab Aircraft Leasings portfölj av regionalflygplan I november tecknades en försäkring som i praktiken eliminerar den marknadsmässiga risken i Saabs leasingportfölj. Under 15 år, från och med 2000, skyddar försäkringen för bland annat konjunktursvängningar, konkurrens, inkurans och operatörsproblem. Försäkringen innebär att leasingintäkter uppgående till 1.170 miljoner US dollar är försäkrade, efter avdrag för en tioprocentig självrisk på 130 miljoner US dollar. Kostnaden för försäkringen inklusive rådgivare, som uppgick till 37 miljoner US dollar efter skatt, täcks av tidigare gjorda reserveringar och belastar därmed inte årets resultat. Försäkringen täcker 203 av de 302 flygplanen i portföljen. De 99 Saab 340 flygplanen som inte täcks av försäkringen innefattar 57 stycken finansierade med långfristiga lån där långivaren saknar regressrätt och 42 stycken som täcks av försäkringar från Exportkreditnämnden, EKN. Saab kommer att fortsätta att aktivt förvalta portföljen och arbeta för att öka värdet på portföljen genom att maximera intäkterna. Affärsområden Saab bestod under år 2000 av affärsområdena Saab Systems and Electronics (tidigare Infomatics), Saab Aerospace, Saab Technical Support and Services, Saab Bofors Dynamics, Saab Ericsson Space, Celsius Aviation Services och Other operations. Från 2001 kommer leasing- och customer supportverksamheten för Saabs regionalflygplan och delar av Celsius Aviation Services att utgöra affärsområdet Saab Aviation Services. Saab Systems and Electronics Affärsområdet är verksamt inom informations-, lednings-, och simuleringssystem, avionik, telekrig och signaturanpassning samt civil verksamhet inom IT och elektronik. Verksamheten kännetecknas av hög aktivitet på exportområdet, med en försäljning till över 70 länder. Orderingången, som under året varit mycket god för flertalet affärsenheter med flera marknads- och produktgenombrott både i Sverige och internationellt, uppgick till 5.523 Mkr (proforma 4.126). Under fjärde kvartalet var orderingången 2.257 Mkr omfattande bland annat eldlednings system för stridsfordon till Schweiz och Finland 750 Mkr, marina ledningssystem till Förenade Arabemiraten 250 Mkr, lasersimulatorer och mobila system för stridsträning till USA 400 Mkr, telekrigutrustning till Eurofighter 135 Mkr, luftbevakningssystem till ett land i Sydostasien 100 Mkr, samt ytterligare order inom ANZAC (fartyg) och BCSS (Battlefield Command Support System) programmen i Australien. I november fattade FN:s organ för maritima frågor, IMO, beslut om att automatiska identifikationssystem (AIS) blir ett krav på fartyg i den så kallade Solas- klassificeringen från 1 juli 2002, vilket är mycket positivt för affärsmöjligheterna för Saab TransponderTech, som redan erhållit flera viktiga order som en konsekvens av detta. Saab Aerospace Affärsområde Saab Aerospace utvecklar och tillverkar militära flygsystem och deltar som partner och leverantör av delsystem till tillverkare av stora civila flygplan. Affärsområdet tillverkar Gripen, som är ett integrerat och flexibelt informations-, lednings- och vapensystem som kommer att hållas modernt under lång tid framöver. Tre divisioner av världens första fjärde generationens stridsflygplan är nu operativa i det svenska försvaret. Under 2000 levererades 17 Gripenflygplan till det svenska flygvapnet och därmed har 98 flygplan levererats av de totalt 204 flygplan som Försvarets Materielverk, FMV, beställt. I mars erhölls formellt den första exportordern på Gripen från Sydafrika omfattande 28 flygplan till ett värde för Saab av 9,3 miljarder kronor. Saab har sedan 1997 deltagit i konceptstudien av Airbus "superjumbo", A380. I december fattade Airbus det slutliga beslutet om att utveckla A380 och Saab förhandlar nu om att delta i projektet som partner och underleverantör. Orderingången var 12.171 Mkr (proforma 3.752), varav under fjärde kvartalet 575 Mkr omfattande bland annat uppgraderingar och separatbeställningar avseende Gripen. Saab Technical Support and Services Affärsområdet fokuserar på den växande marknaden för högteknologiska tjänster inom flyg, ledning, information, kommunikation och sensorer och tillhandahåller dessa tjänster till såväl militära som civila kunder. Exportandelen är 11 procent och 74 procent av faktureringen är till militära kunder. Affärsområdet domineras av AerotechTelub, som bildades 1 januari 2000 och ägs till 57 procent av Saab och till 43 procent av TietoEnator. AerotechTelub är ett avancerat tjänsteföretag framförallt inriktat mot tekniktjänster, drift- och underhållstjänster samt kundanpassade systemlösningar inom bland annat test, simulering, trafikledning och information. I affärsområdet ingår också Saab Nyge Aero, med verksamhet inom flygplansunderhåll, mål- och specialflyg, och som under året erhöll en genombrottsorder avseende modifiering av amfibieplan. Orderingången, som uppgick till 2.672 Mkr (proforma 2.099), ökade kraftigt under året beroende på förvärv samt ett mycket stort antal mindre beställningar. Under fjärde kvartalet var orderingången 585 Mkr. Från 2001 ingår i affärsområdet Celsius Aviocomp som är verksamt främst inom komponentunderhåll för regionalflygplan och CSM Materialteknik. Saab Bofors Dynamics Saabs verksamheter inom precisionsverkan har samlats i affärsområde Saab Bofors Dynamics, som utvecklar och tillverkar missilsystem, bärbara pansarvärnssystem och undervattenssystem för användning till land, till sjöss och i luften. Affärsområdet har en lång närvaro på många exportmarknader över hela världen med försäljning 2000 till närmare 40 länder. Under året har ett kraftfullt integrationsarbete pågått inom affärsområdet för att realisera kostnadssynergier och koncentrera verksamheten. Detta gav synlig effekt från och med tredje kvartalet. Båda de internationella samarbetsprojekten IRIS-T och Taurus befinner sig i slutet av utvecklingsfasen och förhandlingar avseende produktionskontrakt har påbörjats. Förhandlingarna mellan industrin och deltagande länder har också påbörjats avseende utvecklingskontraktet för Meteor. Utvecklingen av RBS 23 Bamse är i sitt slutskede och lyckade testskjutningar har genom förts. Flera länder har under året visat intresse för sjömålsroboten RBS15 och i december träffades en överenskommelse med tyska DIEHL om samarbete avseende produktion, underhåll och framtida uppgraderingar för såväl den tyska och den svenska marknaden som för exportmarknaden. Orderingången uppgick till 2.853 Mkr (proforma 2.793), varav 245 Mkr i fjärde kvartalet. Saab Ericsson Space Affärsområde Saab Ericsson Space, som ägs till 60 procent av Saab och 40 procent av Ericsson, utvecklar och tillverkar datorer, antenner, mikrovågselektronik och mekaniska system till rymdindustrin. Av faktureringen är över 90 procent export. Faktureringen avseende kommersiella telekommunikationsprojekt fortsatte att växa. Övrig verksamhet avsåg offentligfinansierade projekt, inom t.ex. European Space Agency, ESA samt inom bilaterala och svenska program. I november, med tillträde 2001, förvärvades 65 procent av holländska Fokker Space, som är specialiserade på tillverkning av solpaneler, robotstyrda instrument och strukturer till bärraketer. Saab Ericsson Space blir genom förvärvet Europas största underleverantör av rymdutrustningar. Förvärvet förutsätter dock att alla erforderliga tillstånd erhålls och att den s k due diligence avslutas på ett tillfredställande sätt. De viktigaste projekten på den institutionella marknaden har under 2000 varit SPOT som är ett bilateralt samarbete mellan Frankrike och Sverige avseende jordobservations satelliter, samt ESA-projekten METOP avseende meteorologiska satelliter och ROSETTA som är en vetenskaplig satellit. På den kommersiella marknaden har de viktigaste projekten under året varit deltagande i telekommunikatonssatellitprojekten Eutelsat och Intelsat, arbete inom Arianeprogrammet samt leveranser av separationssystem till ett flertal bärraketer. Orderingången, som varit god under året, uppgick till 765 (706) Mkr, varav 264 Mkr i fjärde kvartalet innefattande bland annat datorer till Ariane 5. Celsius Aviation Services 1.1 Celsius Aviation Services, CAS, är ett civilt flygunderhållsföretag med tyngdpunkten i USA. CAS ligger utanför den strategi och inriktning som Saab valt för framtiden. Arbetet med att finna nya ägare till CAS har dock, bland annat till följd av konjunkturläget, varit mera komplext än väntat. Strukturen i verksamheten har därför setts över och från 2001 ingår Celsius Aviocomp i affärsområde Technical Support and Services. För flera av de andra bolagen pågår diskussioner med potentiella köpare och i februari 2001 avyttrades Celsius Amtec till ett spanskt företag. Resultateffekterna av försäljningen har beaktats i förvärvsanalysen för Celsius och påverkar således ej resultatet 2001. Nettokassan påverkas positivt med knappt 500 Mkr. Verksamheten har under året påverkats negativt av en allmän konjunkturnedgång på de marknader CAS bearbetar. Orderingången uppgick till 3.408 (2.607) Mkr och är en ökning också i USD. Other operations Inom Other operations finns långsiktiga åtaganden i form av leasingportföljen och underhållsverksamheten för Saabs regionalflygplan. Där finns också ett antal nischbolag. För att klara långsiktig kapitalförsörjning för dessa nischbolag och för att realisera värden söker vi strukturlösningar för flera av dessa verksamheter. Orderingången för Other operations uppgick till 1.361 Mkr (proforma 1.004) och avsåg huvud sakligen reservdelar och kundsupport till flottan av Saab 340 och Saab 2000 flygplan. Framtida utveckling Bildandet av ett av världens ledande högteknologiska företag Den europeiska försvarsindustrin präglas av en ökad konkurrens samt växande forsknings- och utvecklingskostnader. Detta har lett till en konsolidering och internationalisering av industrin och bildandet av stora multinationella försvarsbolag som verkar på en global marknad. Genom förvärvet av Celsius bildade Saab ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Genom förvärvet har Saab blivit ett mer komplett företag inom viktiga delar av det framtida försvaret, kraftigt ökat sin verksamhet inom området avancerade tjänster och service samt ökat den internationella närvaron. Produkter och system Inom system och försvarselektronik har Saab idag ett internationellt konkurrenskraftigt centrum för utveckling av avancerade försvarssystem, som bland annat bygger på informationsteknik, med stor exportandel. Orderstocken för Gripen är en viktig bas för den framtida verksamheten. Genom beställningen av RBS 23 Bamse och beslutet om Meteor är grunden lagd för en internationellt livskraftig och långsiktigt uthållig robotindustri inom Saab. Meteorbeslutet är också oerhört betydelsefullt för Gripens långsiktiga exportpotential. Saab har under de senaste åren vuxit såväl organiskt som genom förvärv inom området avancerade tekniska tjänster och service som vi bedömer vara en intressant framtidsmarknad. Rymdindustrin genomgår för närvarande stora strukturella förändringar och där den potentiella tillväxtökningen förväntas på den kommersiella marknaden medan tillväxttakten bedöms vara måttlig på den institutionella marknaden. Omsättning, resultat och orderläge Nettoomsättning Gruppens nettoomsättning fördubblades till 17.840 (9.053, proforma 18.018) Mkr. Förvärvet av Celsius är den huvudsakliga förklaringen till ökningen. Faktureringen har ökat eller är i nivå med förra året för i princip alla bolag utom för affärsområde Saab Bofors Dynamics. Av faktureringen avser 62 procent (proforma 66) försvarsverksamhet. Faktureringen på utlandsmarknaderna uppgick till 8.523 (3.444) Mkr eller 48 procent (38, proforma 48) av den totala faktureringen. Omsättningsökningen i Saab Systems and Electronics är huvudsakligen hänförlig till simuleringssystem och de civila verksamheterna, medan försvarselektroniken var i nivå med proforma föregående år. Saab Aerospace omsättning var för alla de tre ingående affärsenheterna i nivå med föregående år. Under året fakturerades 17 (16) Gripen, vilket är i enlighet med nu gällande leveransplan. Faktureringen av ett Gripenflygplan mer än föregående år utjämnades av lägre takt i det svenska vidareutvecklingsprogrammet. Omsättningsökningen i Saab Technical Support & Services är hänförlig till förvärv inom AerotechTelub och till organisk tillväxt inom den försvarsrelaterade verksamheten samt avseende testsystem till telekombranschen. Omsättningsminskningen för Saab Bofors Dynamics, vars verksamhet koncentrerats under året, är främst hänförlig till stora leveranser av STRIX under 1999 som inte haft någon motsvarighet under 2000 och färre leveranser av pansarskott. Saab Ericsson Space omsättning ökade genom högre volymer. Omsättningen i Celsius Aviation Services är i US dollar oförändrad jämfört med föregående år och ökningen är således hänförlig till den högre dollarkursen under 2000. Other operations omsättning ökade främst genom volymökning av kundsupport till flottan av Saab 340 och Saab 2000 flygplan, som uppgick till 994 (666) Mkr. Resultat och lönsamhet Ökningen av rörelseresultatet, som uppgick till 1.533 Mkr (1.104, proforma 1.125), är främst hänförlig till ett förbättrat resultat för Saab Systems and Electronics, effekten av struktureringsarbete inom Saab Bofors Dynamics samt reavinster från värderealisering av civila spin-off företag på sammanlagt 353 Mkr. Under 1999 ingick i rörelseresultatet en upplösning av förlustriskreserv avseende Gripens grundkontrakt på 135 Mkr som inte har någon motsvarighet 2000. Rörelseresultatet inkluderar en upplösning av reserven avseende avvecklingen av Regional Aircraft med 246 (255) Mkr. Förbättringen av rörelseresultatet för Saab Systems and Electronics är främst hänförlig till den militära systemverksamheten och utfasningen av vissa civila utvecklingsprojekt. Saab Aerospace rörelseresultat är i nivå med föregående år exklusive den upplösning av förlustriskreserven på 135 Mkr som gjordes 1999. Resultatet är också 2000 belastat med höga kostnader avseende marknadsföring och utveckling för exportversionen av Gripen. Rörelseresultat och rörelsemarginal har förbättrats något under året för Saab Technical Support and Services till följd av den ökade volymen. Ett kraftfullt integrationsarbete har under året pågått inom Saab Bofors Dynamics för att realisera kostnadssynergier och koncentrera verksamheten. Detta gav effekt med positivt resultat efter tre kvartal. Rörelse resultatet för Saab Ericsson Space försämrades till följd av den ökade satsningen på den kommersiella telekommarknaden och därmed sammanhängande egenfinansierade utvecklingskostnader. Resultatet av koncerngemensamma aktiviteter förbättrades framförallt beroende på reavinster. Det försämrade resultatet för Celsius Aviation Services beror främst på en försämrad marknad för den motorrelaterade verksamheten i USA och lägre aktivitet på marknaderna i Sydostasien och Australien till följd av den starka dollarn. Rörelseresultatet för Other operations, exklusive upplösning av reserv avseende Regional Aircraft, var något bättre än föregående år men fortsatt negativt -98 Mkr (proforma -123). Struktureringsarbetet avseende flera av dessa verksamheter fortgår. Utvecklingen för Saab Aircraft och Saab Aircraft Leasing följer de planer som fastlades 1997. Årets resultat före avräkning mot förlustriskreserv uppgick till för Saab Aircraft -21 (-47) Mkr och Saab Aircraft Leasing till -113 (-35) Mkr. Årets resultat avseende Regional Aircraft på -593 (- 771) Mkr har tagits mot avvecklingsreserven. Projektränta avseende ej upparbetade förskott, som redovisas i rörelsen, uppgick till 172 (218) Mkr. Ökningen av försäljningskostnaderna jämfört med proforma 1999 beror på att marknadsföringsaktiviteterna har generellt varit högre inom alla affärsområden i år. Detta bör ställas i relation till årets mycket goda orderingång. Administrationskostnaderna har minskat jämfört med proforma som ett resultat av integrationsarbetet. Forsknings- och utvecklingskostnaderna, som är i nivå med proforma föregående år, härrör framförallt från affärsområdena Saab Systems and Electronics och Saab Aerospace. Utvecklingskostnaderna avseende exportversionen av Gripen var i nivå med föregående år. Övriga rörelseintäkter består i huvudsak av realisationsvinster vid avyttring av bolag 356 (21) Mkr, upplösning av reserv motsvarande underskottet i Saab Aircraft 21 (47) Mkr, tradingresultat inom Treasuryverksamheten 45 (12) Mkr, kursvinster m.m. 82 (57) Mkr samt resultat från sekundära aktiviteter som till exempel försäkringsverksamhet, lokaluthyrning och försäljning av maskiner. Övriga rörelsekostnader består bland annat av pensionskostnader 42 Mkr och realisationsförluster 17 Mkr. Jämförelsestörande poster uppgick till 285 Mkr och avsåg erhållna företagsanknutna medel från SPP på 527 Mkr och reservupplösning avseende Regional Aircraft på 246 Mkr samt reserveringar avseende främst vissa utvecklingsprojekt inom torped- och robotverksamheten från f d Celsius- koncernen uppgående till 488 Mkr. Jämförelsestörande poster föregående år avsåg upplösning av reserv avseende Regional Aircraft med 255 Mkr. Nettot av finansiella intäkter och kostnader uppgick till -85 Mkr (proforma -9), varav Saab Aircraft Leasing 68 (74) Mkr. Försämringen är främst hänförlig till lägre likvida medel. Försämringen av finansnettot jämfört med utfallet föregående år beror huvudsakligen på att Celsius förvärvades kontant, vilket motsvarar en minskad ränteintäkt på ca 250 Mkr. Resultatandelen i HDW, som uppgick till 30 Mkr, redovisas som finansiell intäkt. Den genomsnittliga avkastningen på externa placeringar uppgick till 4,72 (4,75) procent och den genomsnittliga likviditeten var 5.400 (11.600) Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1.448 Mkr (proforma 1.116). Aktuella och uppskjutna skatter uppgick till -333 Mkr (proforma -352), vilket motsvarar en effektiv skatt på 23 procent (proforma 32) på resultatet efter finansiella poster. Att den effektiva skattesatsen vissa år avviker från den svenska skattesatsen på 28 procent beror på permanenta skillnader vid beskattning samt att Gruppen har verksamhet i länder, främst USA, med högre skattesatser än i Sverige. Årets nettoresultat var 1.038 Mkr (939, proforma 735), vilket motsvarar en vinst per aktie på 9,75 kronor (8,82 proforma 6,90). Räntabilitet på sysselsatt kapital, före skatt, var 14,6 (21,3) procent. Räntabilitet på sysselsatt kapital före jämförelsestörande poster var 12,3 (17,6) procent. Räntabilitet på eget kapital, efter skatt, var 20,0 (21,5) procent. Orderläge Gruppens orderingång var den hittills högsta för ett enskilt år och uppgick till 28.141 Mkr (6.849, proforma 15.267). Orderingången under fjärde kvartalet uppgick till 5.043 Mkr. Orderstocken uppgick vid årets slut till 41.091 Mkr (23.637, proforma 29.891). I orderstocken ingår militära beställningar på 38.300 Mkr. Likviditet, finansiering och investeringar Finansiering och likviditet Likvida placeringar med avdrag för skulder till kreditinstitut, har jämfört med proforma ingående balans minskat med -1.876 Mkr till 3.942 (5.818) Mkr. Minskningen är ett netto främst av nominellt 1.464 Mkr i erhållna medel från SPP och utbetalningar avseende försäkringspremien för leasingportföljen av regionalflygplan på 528 Mkr, utbetalningar avseende avvecklingen av regionalflygtillverkningen på 604 Mkr, betald skatt på 648 Mkr, återköp av fastighet i enlighet med avtal 400 Mkr och utbetald utdelning på 266 Mkr samt fortsatt hög upparbetning inom Gripenprogrammet. Gruppens nettolikviditet efter avdrag för avsättningar för pensioner uppgick till 415 Mkr, jämfört med 2.412 Mkr i proforma ingående balans. Nettolikviditeten har jämfört med utgående balans 1999 minskat med 7.983 Mkr främst beroende på ovan nämnda orsaker samt att aktier i Celsius AB har förvärvats under året för 3,7 miljarder kronor och den från Celsius övertagna nettoskulden på 1,8 miljarder kronor. Gruppens soliditet uppgick till 18,2 procent jämfört med 12,8 procent i proforma ingående balans och 16,8 procent vid utgången av 1999. Räntetäckningsgraden, exklusive jämförelsestörande poster var 4,5 ggr (13,9). Det egna kapitalet uppgick till 5.670 (4.708) Mkr, vilket motsvarar 53,26 (44,23) kr per aktie. Kassaflöde Kassaflödesanalysen och kommentarerna nedan avser perioden 1 januari till 31 december 2000, d.v.s. som om Celsius ingått i Gruppen redan per 31 december 1999. Gruppens kassaflöde från den löpande verksamheten var fortsatt bra och uppgick till 1.882 (1.861) Mkr. Rörelsekapitalet minskade till följd av planenligt fortsatt hög upparbetning avseende Gripen vilket resulterade i att förskott från kunder minskade kraftigt. Avsättningar har minskat främst tillföljd av årets underskott i Regional Aircraft och Saab Aircraft Leasing på sammanlagt 706 Mkr samt utbetalningen av försäkringspremien avseende leasingflottan på 528 Mkr. Leasingåtaganden har minskat till följd av försäljning av flygplan ur leasingportföljen. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick -502 (-1.780) Mkr. 1999 svarade investeringen i aktier i Celsius AB för -1.267 Mkr. Operativt kassaflöde uppgick till -1.908 (-2.368) Mkr, varav Regional Aircraft -593 (-404) Mkr och Saab Aircraft Leasing -715 (218) Mkr. Utflödet beror främst på avvecklingen av regionalflygtillverkningen, utbetalning av försäkringspremien för försäkringslösningen för leasingflottan, utbetalning av skatt, återköp av fastighet, utbetalning av utdelning samt fortsatt hög upparbetning inom Gripenprogrammet. Investeringar Årets bruttoinvesteringar i anläggningar och utrustning, exklusive uthyrningstillgångar, uppgick till 1.077 Mkr (447, proforma 652). Nettoinvesteringarna inklusive uthyrningstillgångar och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 494 (467) Mkr, varav leasingtillgångar uppgick till -476 (83) Mkr. Bruttoinvesteringarna inkluderar ett återköp av fastighet enligt avtal. Forskning och utveckling Årets utgifter för forskning och utveckling uppgick till 3.808 Mkr (3.081, proforma 4.462), varav 2.948 Mkr (2.477, proforma 3.604) avser av kunder betald utveckling. De egenfinansierade utvecklingskostnaderna avsåg främst exportversionen av Gripen som var i nivå med föregående år, men också bland annat fortsatt utveckling av Gamersystemet och den nya generationens lasersimulatorer, uppgradering av RBS 70, vidareutveckling av pansarskottet AT4 samt inom rymdområdet teknikutveckling, främst inom området telekommunikation, och utveckling av en ny generations separationssystem. Personal Antalet anställda inom Gruppen uppgick vid utgången av 2000 till 15 453 personer jämfört med 16 665 vid årets början. Vid utgången av 1999 var antalet anställda 8 031 personer. Omstrukturering Saab beslöt i december 1997 att upphöra med tillverkning av regionalflygplan och avsatte därvid reserver för omstrukturering av den industriella verksamheten. Omstruktureringen följer väl uppgjorda planer. Under 2000 har ytterligare ett antal strukturåtgärder slutförts, bland annat åtaganden mot leverantörer. I och med detta har en säkrare bedömning av kostnaderna kunnat göras varför beslut fattats om en reservupplösning i 2000 års bokslut av 246 (255) Mkr. Omstruktureringsreserven uppgick vid utgången av 2000 till 1.537 Mkr. Bedömningen är att kvarvarande reserver är nu väl anpassade till den fortsatta struktureringen. I samband med beslutet att upphöra med tillverkning av regionalflygplan beslutades också att marknadsvärdera Saab Aircraft Leasings leasingportfölj och genom en reservering justera det bokförda värdet till ett beräknat marknadsvärde. Under 2000 har de flygplan som finns i egen balansräkning skrivits ned med 1.451 Mkr, varav 989 Mkr mot förlust riskreserven och resterande del mot övriga skulder. Under 2000 har också kostnaden för försäkringen på 528 Mkr avräknats mot förlustriskreserven, som därmed uppgick till 1.008 Mkr vid utgången av 2000. Inga återföringar av reserven till resultaträkningen har hittills gjorts, då den återstående livslängden på leasingportföljen är cirka 15 år. Omstruktureringskostnaderna med anledning av förvärvet av Celsius ingår i förvärvskalkylen och påverkar inte Gruppens resultat. Moderbolaget Omsättning och resultat Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 3.921 (4.933) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 838 (626) Mkr. Nettot av finansiella intäkter och kostnader uppgick till 843 (1.147) Mkr och resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick till 1.681 (1.773) Mkr. Av finansnettot utgör 743 (648) Mkr koncernbidrag och utdelningar. Efter bokslutsdispositioner på -148 (-45) Mkr och aktuell och uppskjuten skatt på -305 (-321) Mkr uppgick årets nettoresultat till 1.228 (1.407) Mkr. Förslag till utdelning samt återköp av egna aktier Styrelsens långsiktiga utdelningspolicy är att 20-40 procent av Gruppens nettovinst ska utdelas. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att för verksamhetsåret till aktieägarna utdela 3,00 (2,50) kr per aktie eller totalt 319 (266) Mkr. Det motsvarar 31 (28) procent av Gruppens nettovinst. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås den 9 april med beräknad utdelning den 12 april 2001. Vidare kommer styrelsen föreslå den ordinarie bolagsstämman att ge styrelsen ett mandat att besluta om återköp av egna aktier upp till 10 procent av utestående aktier. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och att, om så skulle anses lämpligt, möjliggöra förvärv. Mandatet föreslås gälla fram till nästa ordinarie stämma. Ett eventuellt återköp kan komma att ske såväl över börsen som genom erbjudande till aktieägarna. Styrelsens mandat föreslås även innefatta möjlighet att överlåta återköpta aktier inom de ramar lagstiftningen medger. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 4 april 2001 kl 18.00 på Saab i Linköping. Saabs reviderade årsredovisning kommer att hållas tillgänglig på bolagets huvudkontor i Linköping. Till de aktieägare som så önskar kommer den tryckta årsredovisningen att börja distribueras den 5 mars 2001. Ägare Största ägare i Saab är Investor AB, BAE SYSTEMS, Wallenbergstiftelserna, Fidelity fonder, 3:e AP-fonden, AMF, MFS fonder och Skandia. Redovisningsprinciper Rapporten är upprättad i enlighet med tidigare tillämpade redovisningsprinciper. Celsius ingår i Saab-gruppen från 1 januari 2000. Proformaräkningarna avser Saab-gruppen inklusive Celsius för helåret 1999 och kvartalen 1999 för jämförbarhet. Proformaräkningarna har justerats under året i samband med att större omstruktureringar genomförts. Linköping den 16 februari 2001 Bengt Halse Koncernchef och verkställande direktör Datum för ekonomisk information: Delårsrapport januari - mars publiceras den 26 april 2001 Delårsrapport januari - juni publiceras den 12 juli 2001 Delårsrapport januari - september publiceras den 19 oktober 2001 Bokslutskommuniké för 2001 publiceras den 14 februari 2002. Kontaktpersoner för information: Jan Nygren, ansvarig för information i Saab-koncernen tel 013 - 18 19 99 Agneta Kammeby, Investor Relations tel 013 - 18 71 25 Anders Stålhammar, Presschef tel 013 - 18 71 75 Internationell telefonkonferens: Idag fredag 16 februari kl 15.00. Kontakta Marita Sidén tel 013 - 18 71 49 för anmälan och ytterligare information. Telefonintervju med VD Bengt Halse: Idag fredag 16 februari ca kl 16.00. tel 013 - 18 71 75 Kontakta Anders Stålhammar, Presschef Delårsrapporten finns även på Internet www.saab.se Nettoomsättning per affärsområde Proforma För- 4:e kv Proforma Mkr 2000 1999 ändrin 2000 4:e kv g 1999 Saab Systems & 4.364 4.294 2% 1.369 1.419 Electronics Saab Aerospace 3.921 3.964 -1% 1.204 991 Saab Technical Supp & 2.511 2.367 6% 851 718 Serv Saab Bofors Dynamics 2.348 3.393 -31% 846 1.394 Saab Ericsson Space 713 676 5% 195 170 Internfakturering -733 -797 -174 -261 13.124 13.897 -6% 4.291 4.431 CAS 3.241 3.009 8% 885 839 Other operations 1.475 1.112 351 349 Saab-gruppen 17.840 18.018 -1% 5.527 5.619 Nettoomsättning per marknadsområde För- Mkr 2000 1999 ändring Sverige 9.317 5.609 66% Övriga EU 2.734 1.493 83% Övriga Europa 608 512 19% Summa Europa 12.659 7.614 66% Nordamerika 2.899 644 Central- och 464 21 Sydamerika Asien 764 546 40% Australien m.fl. 997 217 Övriga 57 11 Saab-gruppen 17.840 9.053 97% Rörelseresultat per affärsområde Proform i % av Proform i % av 4:e a 4:e Mkr 2000 omsätt a omsätt kv kv n. 1999 n. 2000 1999 Saab Systems & 289 6,6% 199 4,6% 131 141 Electronics Saab Aerospace 333 8,5% 450 11,4% 95 189 Saab Technical Supp & 167 6,7% 146 6,2% 61 45 Serv Saab Bofors Dynamics 46 2,0% -39 45 -16 Saab Ericsson Space 53 7,4% 65 9,6% 9 14 Koncerngemensamt 340 -40 31 -58 1.228 9,4% 781 5,6% 372 315 CAS 157 4,8% 212 7,0% 52 62 Other operations 148 132 233 23 Saab-gruppen 1.533 8,6% 1.125 6,2% 657 400 Resultaträkning Proform Proform 4:e kv a Mkr 2000 a 2000 4:e kv 1999 1999 1999 Nettoomsättning 17.840 18.018 5.527 5.619 9.053 Kostnad för sålda varor - -13.882 -4.123 -4.347 -6.363 13.427 Bruttoresultat 4.413 4.136 1.404 1.272 2.690 Försäljningskostnader -1.578 -1.390 -484 -400 -798 Administrationskostnader -1.251 -1.309 -413 -347 -550 Forsknings- och -860 -858 -257 -288 -604 utvecklingskostnader Jämförelsestörande poster 285 255 252 43 255 Övriga rörelseintäkter 613 347 159 108 181 Övriga rörelsekostnader -97 -65 -16 2 -71 Andel av intressebolagens 8 9 12 10 1 resultat Rörelseresultat 1) 1.533 1.125 657 400 1.104 Finansiella intäkter och -85 -9 -18 2 273 kostnader Resultat efter finansiella poster 1.448 1.116 639 402 1.377 Skatter -333 -352 -99 -138 -391 Minoritetens andel -77 -29 -14 0 -47 Nettovinst 1.038 735 526 264 939 Vinst per aktie i kr 2) 9,75 6,90 4,94 2,48 8,82 Vinst per aktie efter full 9,50 6,73 4,81 2,42 8,60 konvertering, kr 3) 1) Avskrivningar ingår med -1.336 -1.311 -417 -367 -918 varav avskrivningar på -534 -511 -144 -158 -511 leasingtillgångar 2) Antal aktier 106.459.675, per den 31 dec, 2000 3) Antal aktier efter full konvertering 109.247.175 Nettoomsättning och resultat kvartalsvis Proforma 2000 1999 Mkr 1:a 2:a 3:e 4:e 1:a 2:a 3:e 4:e kv kv kv kv kv kv kv kv Nettoomsättning 4.18 4.15 3.97 5.52 3.89 4.97 3.53 5,61 7 0 6 7 6 0 3 9 Rörelseresultat 247 409 220 657 192 406 127 400 Rörelsemarginal 5,9% 9,9% 5,5% 11,9 4,9% 8,2% 3,6% 7,1% % Finansnetto 8 -35 -40 -18 -28 30 -13 2 Resultat efter finansnetto 255 374 180 639 164 436 114 402 Nettovinst 161 254 97 526 103 290 78 264 Vinst per aktie i kr 1) 1,51 2,39 0,91 4,94 0,97 2,72 0,73 2,48 1) Antal aktier 106.459.675 per den 31 december 2000. Flerårsöversikt Pro- Pro- forma forma Mkr, om ej annat anges 2000 1999 1999 1998 1997 1996 Saab-gruppen Orderingång 28.141 15.267 6.849 5.797 16.612 7.736 Orderstock vid årets slut 41.091 29.891 23.637 23.132 27.122 20.042 Nettoomsättning 17.840 18.018 9.053 8.248 8.674 8.159 Andel export, % 48 48 38 41 51 54 Rörelseresultat 1.533 1.125 1.104 875 -5.316 -2.066 Rörelsemarginal, % 8,6 6,2 12,2 10,6 neg neg Rörelsemarginal före avskrivn, 13,5 10,7 17,1 14,7 neg neg % Resultat efter finansiella 1.448 1.116 1.377 1.218 -4.845 -1.572 poster före jämförelsestörande 1.163 861 1.122 1.018 576 -353 poster Balansomslutning 31.119 36.641 28.079 29.680 30.320 28.140 varav flygleasingverksamhet 6.456 8.877 8.877 9.119 9.604 8.817 Operativt kassaflöde -1.908 - -2.368 -1.105 -2.229 1.195 Sysselsatt kapital, 12.183 - 6.866 6.352 6.440 8.975 genomsnittligt Räntabilitet på sysselsatt 14,6 - 21,3 21,4 neg neg kapital, % före jämförelsestörande 12,3 - 17,6 18,2 8,8 neg poster, % Räntabilitet på eget kapital, 20,0 - 21,5 25,6 neg neg % före jämförelsestörande 16,1 - 17,3 21,6 2,4 neg poster, % Överskottsgrad före jämförelsestörande poster, % 8,4 - 13,4 14,1 7,8 neg Kapitalomsättningshastighet, 1,46 - 1,32 1,29 1,13 0,92 ggr Soliditet, % 18,2 12,8 16,8 13,6 10,2 22,5 Räntetäckningsgrad före jämförelsestörande poster 4,5 - 13,9 7,88 6,76 neg Vinst per aktie 9,75 6,90 8,82 8,55 - - Vinst per aktie efter full 9,50 6,73 8,60 8,35 - - konvertering Utdelning1 3,00 - 2,50 2,00 - - Antal anställda vid årets slut 15 453 16 665 8 031 7 891 7 716 8 110 12000 styrelsens förslag. Nyckeltal Proform Långsikti 2000 a 1999 ga mål 1999 Rörelsemarginal före avskrivningar 13,5% 10,7% 17,1% 15% Rörelsemarginal efter 8,6% 6,2% 12,2% 10% avskrivningar Räntabilitet på sysselsatt 14,6% - 21,3% - kapital, före skatt Räntabilitet på eget kapital, 20,0% - 21,5% 15% efter skatt Utdelningsandel 31% - 28% 20-40% Soliditet, exkl Regional Aircraft 22,5% 18,2% 29,7% 30% och SAL Soliditet 18,2% 12,8% 16,8% - Balansräkning 31/12 Proforma 31/12 Mkr 2000 31/12 1999 1999 Tillgångar Goodwill och andra immateriella 1.619 1.824 375 tillgångar Maskiner, inventarier och 4.712 4.339 2.615 fastigheter m m Leasingtillgångar 6.502 8.963 8.236 Långfristiga räntebärande 1.345 1.180 fordringar Andelar och värdepappersinnehav 950 1.003 1.327 Fordringar för uppskjutna 1.440 1.093 507 skatter Varulager m m 3.684 3.954 1.717 Kortfristiga räntebärande 606 231 fordringar Övriga fordringar 6.079 6.349 2.511 Likvida placeringar 4.182 7.705 10.791 Summa tillgångar 31.119 36.641 28.079 Eget kapital och skulder Eget kapital 5.670 4.700 4.708 Minoritetsandel i dotterbolag 821 752 206 Avsättningar för pensioner 3.527 3.406 1.995 Övriga avsättningar 3.821 6.606 5.042 Skulder till kreditinstitut 1.963 3.081 181 Konvertibelt förlagslån 228 217 217 Leasingåtaganden 3.916 4.633 4.591 Förskott från kunder, netto 1) 3.619 4.631 4.055 Övriga skulder 7.554 8.615 7.084 Summa eget kapital och skulder 31.119 36.641 28.079 1Förskott från kunder, brutto 6.768 7.796 6.645 Upparbetad del som reducerat -3.149 -3.165 -2.590 varulagret Förskott från kunder, netto 3.619 4.631 4.055 Personal per affärsområde Proforma För- Antal 2000 1999 ändrin g Saab Systems & 3 023 3 081 -58 Electronics Saab Aerospace 4 146 4 196 -50 Saab Technical Supp & 2 794 2 705 89 Serv Saab Bofors Dynamics 1 884 2 565 -681 Saab Ericsson Space 663 644 19 Corporate 161 233 -72 12 671 13 424 -753 CAS 1 450 1 545 -95 Other operations 1 332 1 696 -364 Saab-gruppen 15 453 16 665 -1 212 Kassaflödesanalys i sammandrag Mkr 20001) 19992) Kassaflöde från verksamheten Resultat efter finansiella poster, exkl 1.440 1.380 resultatandel i intressebolag Av- och nedskrivningar 1.336 918 Jämförelsestörande poster -246 -255 Skatter -648 -182 Kassaflöde från den löpande verksamheten 1.882 1.861 före förändring av rörelsekapital Rörelsekapital Varulager m m 270 524 Fordringar 320 8 Förskott från kunder, netto -1.012 -1.136 Övriga skulder -612 -554 Leasingåtaganden -717 -362 Avsättningar -1.537 -929 Förändring av rörelsekapital -3.288 -2.449 Kassaflöde från den löpande -1.406 -588 verksamheten Investeringar i immateriella -59 -104 anläggningstillgångar Investeringar i aktier och andelar 43 -1.285 m.m. Investeringar i materiella -911 -280 anläggningstillgångar Investeringar i leasingtillgångar 476 -83 Förändring av långfristiga fordringar -51 -28 Kassaflöde från -502 -1.780 investeringsverksamheten Operativt kassaflöde -1.908 -2.368 1) Förändring mot proforma balansräkning per 31 december 1999. 2) Förändring mot proforma balansräkning per 31 december 1998. Orderingång och orderstock per affärsområde Orderingång Orderstock Proform Proform Mkr 2000 a 2000 a 1999 1999 Saab Systems & 5.523 4.126 8.689 7.250 Electronics Saab Aerospace 12.17 3.752 27.09 18.847 1 7 Saab Technical Supp & 2.672 2.099 1.253 778 Serv Saab Bofors Dynamics 2.853 2.793 4.219 3.765 Saab Ericsson Space 765 706 816 764 Corporate/internt -612 -1.820 - -2.156 1.997 23.37 11.656 40.07 29.248 2 7 CAS 3.408 2.607 540 338 Other operations 1.361 1.004 474 305 Saab-gruppen 28.14 15.267 41.09 29.891 1 1 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/16/20010216BIT00830/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/16/20010216BIT00830/bit0002.pdf