Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab AB Delårsrapport Januari-September 2001

DELÅRSRAPPORT Januari - september 2001 · Orderingången efter tre kvartal uppgick till 11 miljarder kronor. · Nettoomsättningen uppgick till 11.000 Mkr (12.313), en ökning med 3% för jämförbara enheter. · Rörelseresultatet uppgick till 1.230 Mkr (876). · Vinsten per aktie var 8,28 kr (4,81). · Räntabilitet på eget kapital var 24,2% och på sysselsatt kapital18,1%. · AerotechTelub blir nu helägt dotterbolag. · Helikopteraffär beräknas ge Saab uppdrag för 2 miljarder kronor. · Ungern har inlett förhandlingar om leasing av Gripen. · Verkställande Direktörens kommentar "Den försvarsrelaterade verksamheten fortsätter att utvecklas väl och under tredje kvartalet blev det klart att det tekniskt högkvalificerade tjänsteföretaget AerotechTelub blir helägt av Saab, vilket skapar ännu bättre möjligheter till samarbete och synergier inom koncernen. Orderingången tredje kvartalet var också fortsatt god. Bland annat erhöll Gripen en svensk beställning på ca en halv miljard kronor för integration av nya precisionsvapen och Training Systems fick genom Italiens beställning sin fjärde NATO-kund på instrumenterade utbildningssystem. Orderstocken är därmed fortsatt drygt 40 miljarder kronor eller ca två och ett halvt års fakturering. Genom att utnyttja den systemtekniska kompetensen från Gripen tillsammans med den ledningskompetens som tillförts genom förvärvet av Celsius kan Saab nu ta ett totalansvar för det taktiska systemet i Sveriges nya medeltunga helikopter, en affär som tillsammans med produktion av helikopterframkroppar beräknas ge Saab uppdrag direkt värda två miljarder kronor. Därutöver pågår bland annat förhandlingar om försäljning av ytterligare RBS70 luftvärnsrobotar till Australien och i september valde Ungern att inleda förhandlingar med Sverige om leasing av begagnade Gripen flygplan. Renodlingen och utvecklingen av Gruppen har fortsatt också under tredje kvartalet. Majoriteten i amerikanska Aero Systems Engineering, som ingick i Celsius Aviation Services, har avyttrats. Samarbetet med BAE SYSTEMS kring marknadsföring och försäljning av Gripen, som inleddes 1995, har ytterligare stärkts genom bildandet av ett gemensamägt bolag kallat Gripen International och vi har förvärvat TietoEnators 43- procentiga andel i AerotechTelub. De tragiska händelserna i USA förra månaden och den efterföljande situationen i världen kommer att negativt påverka våra verksamheter inom civil flygverksamhet, men det är ännu för tidigt att helt överblicka konsekvenserna och kvantifiera resultateffekterna. Våra verksamheter inom civilt flyg svarar idag tillsammans för drygt 10 procent av vår totala fakturering. Eftermarknaden för Saab 340 och Saab 2000 kommer sannolikt att på grund av lägre utnyttjandegrad av flygplanen att ge lägre volymer med motsvarande resultatbortfall. Vi analyserar också de långsiktiga konsekvenserna och värdepåverkan för de delar av före detta Celsius Aviation Services, som vi fortfarande har ägarintressen i. För leasingflottan av regionalflygplan kan intäkterna komma att påverkas, men här har vi redan tidigare gjort reserveringar och riskavlyft genom försäkring och vi räknar därför inte med någon resultateffekt. När det gäller leveranser till Airbus är verksamheten fortfarande i ett uppbyggnadsskede och volymerna små, varför eventuell resultatpåverkan bedöms bli begränsad. Vi ser nu efter nio månader att rörelseresultatet både före och efter reavinster förbättrats jämfört med samma period föregående år. Vi beräknar att vinsten per aktie för helåret kommer att vara i stort sett i nivå med förra året. Resultatet kan komma att påverkas av effekterna på Saab Aviation Services av de nyligen inträffade händelserna." Viktiga händelser och strukturaffärer Under tredje kvartalet har 51 procent av aktierna i amerikanska Aero Systems Engineering Inc avyttrats till Minnesota ASE, LLC. Saab äger fortsatt 29 procent av aktierna och resterande 20 procent är noterade på Nasdaq. Resultateffekten av försäljningen har beaktats i den förvärvsanalys som gjordes i samband med förvärvet av Celsius och påverkar inte Saab-gruppens resultat. Nettolikviditeten har genom denna avyttring påverkats positivt med ca 70 miljoner kronor. Med tillträde under fjärde kvartalet i år har minoritetsandelen i AerotechTelub förvärvats från TietoEnator för 1.100 miljoner kronor. Förvärvet har godkänts av konkurrensmyndigheten. Diskussionen kring förvärvet av 65 procent i Fokker Space pågår fortfarande. EU- kommissionen har godkänt förvärvet, men vi har fortfarande inte fått tillfredsställande garantier från säljaren avseende vissa tidigare gjorda affärer. Risken att affären inte slutförs är därför betydande. Tidigare under året har Saab Marine Electronics avyttrats med en realisationsvinst av 650 miljoner kronor. Avyttringarna av Celsius Amtec, Celsius Aerotech, den militära delen av Hawker Pacific, Kockums maskinverkstad med flera verksamheter har skett utan resultateffekt och en överenskommelse har också träffats om en stegvis avyttring av Hawker Pacific. Genom Venture Capital funktionen har under första halvåret avyttrats andelen i Triangle Equipment A/S, 60 procent av A2 Acoustics och Sanguistech. Med effekt från årets början har minoritetsandelen i Ericsson Saab Avionics förvärvats för 225 miljoner kronor. Verksamheten Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Verksamheten omfattar framförallt väl avgränsade områden inom förvarselektronik, missilsystem och rymdelektronik samt militärt och civilt flyg. Saab är också verksamt inom teknisk tjänsteproduktion och underhåll. Verksamheten är organiserad i affärsområdena Saab Systems and Electronics, Saab Aerospace, Saab Technical Support & Services, Saab Bofors Dynamics, Saab Ericsson Space och Saab Aviation Services. En kortfattad beskrivning av affärsområdenas verksamhet finns sist i rapporten. Omsättning, resultat och orderläge Nettoomsättning Gruppens nettoomsättning minskade till 11.000 Mkr (12.313) till följd av försäljningar av bolag och verksamheter inom främst Systems and Electronics och Aviation Services. För jämförbara enheter ökade faktureringen med 3 procent. Under årets första nio månader levererades elva (tolv) Gripen, varav tre (tre) i tredje kvartalet. Omsättningsökningen för Technical Support & Services är främst hänförlig till den försvarsrelaterade verksamheten inom AerotechTelub. Ökningen för Dynamics är framförallt relaterad till pansarvärnsvapen och för Space fortsätter volymtillväxten. Av nettoomsättningen avsåg 67 procent försvarsverksamhet och exportandelen var 45 procent av den totala nettoomsättningen. Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.230 Mkr (876). I årets resultat ingår realisationsvinsten från försäljningen av Saab Marine Electronics med 650 Mkr och i förra årets resultat ingick realisationsvinster m m på 386 Mkr. Rörelseresultatet exklusive realisationsvinster var 580 Mkr (490), vilket är en ökning med 18 procent som främst är hänförlig till struktureringen av Dynamics och god lönsamhet för Saab Aviation Services. Lägre volymer till följd av semesterperioden har påverkat Gruppens rörelseresultat i tredje kvartalet både innevarande och föregående år. Rörelseresultat och marginal för den kvarvarande verksamheten inom Systems & Electronics är i nivå med föregående år. Aerospace har fortsatt en rörelsemarginal på nio procents-nivån. Rörelseresultatet för Technical Support & Services är i nivå med föregående år, men affärsområdet har till följd av variationer över året en något lägre rörelsemarginal. För Dynamics har den positiva trenden från förra årets rationaliseringsarbete fortsatt. Space rörelsemarginal är fortfarande något låg till följd av egenfinansierade utvecklingskostnader. Saab Aviation Services redovisar fortsatt god lönsamhet. Projektränta avseende ej upparbetade förskott ingår i bruttoresultatet med 85 Mkr (128). Rörelsekostnaderna är generellt något lägre jämfört med motsvarande period föregående år. Övriga rörelseintäkter består innevarande och föregående år i huvudsak av realisationsvinster, tradingresultat inom Treasuryverksamheten och kursvinster m.m. Övriga rörelsekostnader består främst av kursdifferenser och realisationsförluster. Jämförelsestörande poster föregående år avsåg erhållna företagsanknutna medel från SPP samt reserveringar avseende vissa utvecklingsprojekt. Nettot av finansiella intäkter och kostnader uppgick till -33 Mkr (-67). Den genomsnittliga avkastningen på externa placeringar var 4,63 procent. Gruppens resultat efter finansiella poster uppgick till 1.197 Mkr (809). Aktuella och uppskjutna skatter var -267 Mkr (-234). Skattens andel av resultatet efter finansiella poster har påverkats av att vissa realisationsvinster bedömts vara skattefria och att vissa realisationsförluster bedömts vara ej avdragsgilla samt goodwillavskrivningar. Skattesatsen för året, exklusive dessa engångsposter och före avskrivning på goodwill, har beräknats till 29 procent. Periodens nettoresultat var 882 Mkr (512), vilket motsvarar en vinst per aktie på 8,28 kronor (4,81). Vinsten per aktie före avskrivning på goodwill uppgick till 9,37 kronor (6,10) och till 11,47 kronor för år 2000. Orderläge Gruppens orderingång uppgick under årets första nio månader till 10.897 (23.098) Mkr, varav tredje kvartalet 2.977 (5.209) Mkr. Orderingången under tredje kvartalet innefattade bland annat integration av nya precisionsvapen avseende det svenska Gripen programmet, beställning från Italien på det instrumenterade utbildningssystemet Gamer, nytt svenskt målflygavtal, beställning från Norge på camouflagesystem och vidareutveckling av det svenska flygledningssystemet StriC. Orderstocken vid periodens slut var 40.492 Mkr jämfört med 41.091 Mkr vid årets början. Likviditet, finansiering och investeringar Finansiering och likviditet Likvida placeringar, med avdrag för skulder till kreditinstitut, har jämfört med vid årets början ökat med 473 Mkr till 4.415 (3.942) Mkr. Ökningen är främst ett netto av nya förskott och inbetalningar från försäljningar av bolag samt hög upparbetning inom Gripenprogrammet, utnyttjande av strukturreserver, utbetald utdelning och förvärv. Gruppens nettolikviditet efter avdrag för avsättningar för pensioner ökade till 802 Mkr, jämfört med 415 Mkr vid årets början. Gruppens soliditet uppgick till 21,3 procent (14,9), jämfört med 18,2 procent vid årets början. Det egna kapitalet uppgick till 6.495 (5.147) Mkr, vilket motsvarar 61,01 kr (48,35) kr per aktie, jämfört med 53,26 kr vid årets början. Kassaflöde Gruppens kassaflöde från den löpande verksamheten var fortsatt gott. Rörelsekapitalet har trots högre förskott utvecklats negativt till följd av bland annat högre varulager, utnyttjande av delar av fjolårets avsättningar inom Dynamics, utbetalningar avseende regionalflygverksamheten och minskade leasingåtaganden. Kassaflödet från investeringsverksamheten har påverkats positivt till följd av avyttring av leasingtillgångar. Det operativa kassaflödet var positivt och uppgick till 585 Mkr (88). Investeringar Gruppens bruttoinvesteringar i anläggningar och utrustning, exklusive uthyrningstillgångar, uppgick till 335 (304) Mkr. Personal Antalet anställda inom Gruppen uppgick vid periodens utgång till 14 281 personer jämfört med 15 453 vid årets början. Minskningen är främst hänförlig till avyttringar av verksamhet. Ägare Största ägare i Saab är Investor AB, BAE SYSTEMS, Wallenbergstiftelserna, AMF, Fidelity fonder, MFS fonder, Skandia och 3:e AP-fonden. Redovisningsprinciper Rapporten är upprättad i enlighet med tidigare tillämpade redovisningsprinciper. Det innebär att avyttrade bolag som Saab Marine Electronics, Celsius Amtec, Celsius Aerotech och Aero Systems Engineering ej ingår i Gruppen under någon del av 2001. Uppgifterna för 2000 har inte justerats för externa förvärv och avyttringar gjorda under 2001. Däremot har fakturering och rörelseresultat per affärsområde för 2000 justerats för interna omorganisationer. Linköping den 19 oktober 2001 Bengt Halse Koncernchef och verkställande direktör Denna delårsrapport har inte blivit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Datum för ekonomisk information: Bokslutskommuniké för 2001 publiceras den 15 februari 2002. Obs! Ändrat datum. Delårsrapport januari - mars 2002 publiceras den 24 april 2002. För ytterligare information, kontakta: Agneta Kammeby, Investor Relations tel 013 - 18 71 25 Jan Nygren, ansvarig för information i tel 013 - 18 19 99 Saab-koncernen Telefonintervju med VD Bengt Halse: Idag fredag 19 oktober ca kl tel 013 - 18 71 75 15.00-15.30 Kontakta Anders Stålhammar, tel 070 - 889 7096 Presschef Internationell telefonkonferens: Idag fredag 19 oktober kl 15.30. Kontakta Marita Sidén tel 013 - 18 71 49 för anmälan och ytterligare information. Delårsrapporten finns även på Internet www.saab.seAffärsområden Saab Systems and Electronics är verksamt inom informations-, lednings-, och simuleringssystem, avionik, telekrig och signaturanpassning samt civil verksamhet inom IT och elektronik. De viktigaste produkterna är marina ledningssystem, varnar- och motverkanssystem för stridsflygplan, telekrigutrustning som radarvarnare, störare och fällare, presentationssystem, stridsledningssystem, lasersimulatorer och stridsträningsanläggningar samt automatiska identifikationssystem (AIS) för sjöfart och luftfart. Saab Aerospace, som har den övergripande systemintegrationsförmåga som krävs för att bygga hela flyg- och försvarssystem, utvecklar och tillverkar militära flygsystem och deltar som partner och leverantör av delsystem till tillverkare av stora civila flygplan. Den enskilt största produkten är Gripen. Försvarets Materielverk, FMV, har beställt totalt 204 Gripen, varav 109 har levererats. Den första exportordern på Gripen erhölls formellt förra året från Sydafrika omfattande 28 flygplan. Saab Technical Support and Services fokuserar på den växande marknaden för högteknologiska tjänster inom flyg, ledning, information, kommunikation och sensorer och tillhandahåller dessa tjänster till såväl militära som civila kunder. Drygt hälften av verksamheten är till militära kunder. Saab Bofors Dynamics, som samlar Saabs verksamheter inom precisionsverkan, utvecklar och tillverkar missilsystem, bärbara pansarvärnssystem och undervattenssystem. Affärsområdet är idag ett komplett missilsystemhus med produkter som jaktrobotar, luft- och pansarvärnsrobotar, mark- och sjömålsrobotar samt torpeder. Saab Bofors Dynamics deltar också i flera internationella samarbetsprojekt på missilområdet. Saab Ericsson Space utvecklar och tillverkar datorer, antenner, mikrovågselektronik och mekaniska system till rymdindustrin. Cirka hälften av verksamheten avser kommersiella telekommunikationsprojekt och övrig verksamhet avser offentligt finansierade projekt inom t ex European Space Agency, ESA, samt bilaterala och nationella program. Saab Aviation Services är ett nytt affärsområde från och med 2001 och kärnan utgörs av Saabs leasing- och kundsupportverksamhet inom regionalflyg. Då den marknadsmässiga risken i leasingportföljen avlägsnades förra året genom en försäkringslösning inriktas nu verksamheten på att utveckla portföljens värde och att vidareutveckla kundsupportverksamheten. I affärsområdet ingår även kvarvarande verksamheter från Celsius Aviation Services tills dessa är avyttrade eller omhändertagna på annat sätt. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/19/20011019BIT00660/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/19/20011019BIT00660/bit0001.pdf Hela rapporten

Downloads

PDF
27 februari 2020