Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Bokslutskommuniké 2001

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2001 · Orderingången var 15 miljarder kronor och orderstocken uppgick till 40 miljarder kronor. · Nettoomsättningen blev 15.689 Mkr (17.840), en ökning med 5% för jämförbara enheter. · Rörelseresultatet uppgick till 1.594 Mkr (1.533). · Vinsten per aktie var 10,59 kr (9,75). · Räntabilitet på eget kapital var 18,3% och på sysselsatt kapital 15,5%. · Utdelningsförslag 3,25 (3,00) kr per aktie. · Ungern leasar 14 Gripen. · Tjeckien inledde förhandlingar om köp av 24 Gripen. · I januari 2002 erhölls beställning på ett nytt taktiskt system för helikopter NH90 - ordervärde cirka 2 miljarder kronor. Verkställande Direktörens kommentar "2001 års resultat blev som förväntat väl i nivå med fjolårets och det redan starka kassaflödet har förbättrats ytterligare. Fjärde kvartalet blev planenligt, liksom tidigare år, ett starkt kvartal för kärnverksamheten. Orderingången under kvartalet var också god och orderstocken är därmed fortsatt drygt 40 miljarder kronor eller ca två och ett halvt års fakturering. Mest intresse under året har av naturliga skäl riktats mot Ungerns beslut och Tjeckiens val att utrusta sina flygvapen med Gripen, men också på andra områden har betydande affärer genomförts. Det gäller exempelvis stridsträningsanläggningar till nya NATO-kunder, motmedelsutrustning till bl a USA och val av RBS15 på viktiga marknader. Sveriges beslut att köpa 18 medeltunga NH90-helikoptrar har gett oss viktiga affärsmöjligheter. Att Saab har fått ansvar för att utveckla ett helt nytt taktiskt system är ett gott betyg åt vår systemintegrations- och försvarselektronikverksamhet. Utveckling, anpassning och underhåll av de nya helikoptrarna medför betydande intäkter för Saab. Renodlingen av Gruppen har fortsatt under året genom omfattande avyttringar samtidigt med utveckling av kärnverksamheten. Under fjärde kvartalet har Aerothrust avyttrats och därmed har vi nu funnit lösningar för alla verksamheter som ingick i Celsius Aviation Services. Vi har en klar framtidsinriktning på tillväxtsektorer som systemintegration och områden inom försvarselektronik och högteknologiska tjänster. Vi avser att förstärka vår inriktning och koncentration med såväl fortsatta förvärv som avyttringar och att ta aktiv del i den fortsatta omstruktureringen av den globala försvars- och aerospaceindustrin. För 2002 räknar jag med en fortsatt förbättring av rörelseresultat och rörelsemarginal, exklusive realisationsresultat." Viktiga händelser och strukturaffärer Under fjärde kvartalet har Aerothrust samt det 25-procentiga innehavet i det tyska varvet Howaldtswerke-Deutsche Werft, HDW, avyttrats. Resultateffekten av dessa försäljningar har beaktats i den förvärvsanalys som gjordes i samband med förvärvet av Celsius och påverkar inte Saab-gruppens resultat. Tidigare under året har Saab Marine Electronics avyttrats med en realisationsvinst av 650 miljoner kronor. Avyttringarna av Celsius Amtec, Celsius Aerotech, Aero Systems Engineering, den försvarsrelaterade delen av Hawker Pacific, Kockums maskinverkstad med flera verksamheter har skett utan resultateffekt och en överenskommelse har också träffats om en stegvis avyttring av Hawker Pacific. Genom den under året inrättade Venture Capital funktionen har under året andelen i Triangle Equipment A/S, 60 procent av A2 Acoustics och verksamheten i Sanguistech avyttrats. Nettolikviditeten har genom årets avyttringar påverkats positivt med cirka 3 miljarder kronor. Med effekt från årets början har minoritetsandelen i Saab Avionics förvärvats för 225 miljoner kronor och med effekt från 1 oktober har minoritetsandelen i AerotechTelub förvärvats för 1,1 miljarder kronor. Verksamheten Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Verksamheten omfattar framförallt väl avgränsade områden inom försvarselektronik, missilsystem och rymdelektronik samt militärt och civilt flyg. Saab är också verksamt inom teknisk tjänsteproduktion och underhåll. Verksamheten är organiserad i affärsområdena Saab Systems and Electronics, Saab Aerospace, Saab Technical Support and Services, Saab Bofors Dynamics, Saab Ericsson Space och Saab Aviation Services. En kortfattad beskrivning av affärsområdenas verksamhet finns i slutet av rapporten. Omsättning, resultat och orderläge Nettoomsättning Gruppens nettoomsättning minskade till 15.689 Mkr (17.840), till följd av försäljningar av bolag och verksamheter inom främst Systems and Electronics och Aviation Services. Nettoomsättningen har ökat för nästan alla idag ingående verksamheter och den genomsnittliga organiska tillväxten var ca 5 procent för jämförbara enheter. Årets förvärv har inte påverkat nettoomsättningen, då de utgörs av förvärv av utestående minoriteter. Av nettoomsättningen avsåg 70 procent (62) försvarsverksamhet och 40 procent (48) av nettoomsättningen var export. Omsättningen för alla nu ingående verksamheter inom Systems and Electronics har ökat jämfört med föregående år. Ökningen i Aerospace är hänförlig till såväl militärt som civilt flyg. Under året levererades 18 (17) Gripen, varav sju (fem) i fjärde kvartalet. Faktureringen av ett Gripenflygplan mer än föregående år utjämnades till viss del av lägre takt vad beträffar utvecklingsbeställningar. Omsättningsökningen för Technical Support and Services är huvudsakligen hänförlig till organisk tillväxt inom de försvarsrelaterade respektive medicintekniska verksamheterna inom AerotechTelub. Ökningen för Dynamics beror främst på ökade leveranser av Carl-Gustaf ammunition och pansarskott samt leveransstart av Torped 62 till Sverige. Omsättningsökningen inom Space är hänförlig till högre volymer på den kommersiella marknaden. Omsättningsminskningen i Aviation Services respektive Other operations är helt hänförlig till avyttringar, medan kundsupportverksamheten och kvarvarande övrig verksamhet är i nivå med föregående år. Resultat och lönsamhet Rörelseresultatet ökade med 4 procent till 1.594 Mkr (1.533). I årets resultat ingår realisationsvinsten från försäljningen av Saab Marine Electronics med 650 Mkr (638). Rörelseresultatet exklusive realisationsvinster var därmed 944 Mkr (895), vilket är en ökning med 5 procent och en förbättring av marginalen till 6,0 procent (5,0). Förbättringen är främst hänförlig till fortsatt strukturering och ökade volymer inom Aerospace och AerotechTelub. Rörelseresultat och marginal för den kvarvarande verksamheten inom Systems & Electronics har förbättrats under året och därmed har marginalen kunnat bibehållas på föregående års nivå trots avyttringen av Saab Marine Electronics. Till följd av volymökningar var rörelseresultaten för Aerospace och Technical Support and Services högre än föregående år med bibehållna marginaler. Som ett resultat av det integrationsarbete för att realisera kostnadssynergier och koncentrera verksamheten som påbörjades 2000, har Dynamics ökat både rörelseresultat och rörelsemarginal. Rörelseresultatet för Space påverkas av situationen inom telekombranschen och har kraftigt försämrats under fjärde kvartalet på grund av stora projektöverdrag inom ett par utvecklingsprojekt, framförallt utveckling av det datorbaserade sensorsystemet till vädersatellitprogrammet Metop. Rörelsemarginalen för Saab Aviation Services och rörelseresultatet för Corporate/Other operations har förbättrats markant till följd av årets strukturering av verksamheten. Resultatet under fjärde kvartalet för Aviation Services har påverkats av situationen för flygbranschen i allmänhet. Rörelsekostnaderna har minskat som ett resultat av fortsatt kostnadsrationalisering och avyttringar. Utvecklingskostnaderna avseende exportversionen av Gripen var i nivå med föregående år. Övriga rörelseintäkter består för såväl innevarande som föregående år i huvudsak av realisationsvinster, tradingresultat inom Treasuryverksamheten och kursvinster m.m. Övriga rörelsekostnader består främst av kursdifferenser och realisationsförluster. Jämförelsestörande poster föregående år avsåg reservupplösning avseende Regional Aircraft, erhållna företagsanknutna medel från Alecta (SPP) samt reserveringar avseende vissa utvecklingsprojekt. Projektränta avseende ej upparbetade förskott ingår i bruttoresultatet med 168 Mkr (172). Nettot av finansiella intäkter och kostnader uppgick till -40 Mkr (-85), varav Saab Aircraft Leasing 80 Mkr (68). Den genomsnittliga avkastningen på externa placeringar var 5,32 procent (4,72) och den genomsnittliga likviditeten var 3.066 Mkr (5.400). Förbättringen är dels hänförlig till den högre avkastningen men finansnettot har också påverkats positivt av engångsposter och att den tidigare långfristiga nuvärdesberäknade fordran på Alecta (SPP) genom ändrade utbetalningsregler och överenskommelse med Gruppens arbetstagarorganisationer blivit kortfristig. Gruppens resultat efter finansiella poster uppgick till 1.554 Mkr (1.448). Aktuella och uppskjutna skatter var -379 Mkr (-333). Skattens andel av resultatet efter finansiella poster har påverkats av att vissa realisationsvinster bedömts vara skattefria och att vissa realisationsförluster bedömts vara ej avdragsgilla samt goodwillavskrivningar. Den effektiva skatten för året uppgick därmed till cirka 24 procent mot normalt 29 procent. Minoritetens andel av resultatet har minskat till följd av att de utestående minoriteterna i Saab Avionics och AerotechTelub förvärvats under året. Årets nettoresultat var 1.127 Mkr (1.038), vilket motsvarar en vinst per aktie av 10,59 kronor (9,75). Vinsten per aktie före avskrivning på goodwill uppgick till 12,11 kronor (11,47). Räntabiliteten på sysselsatt kapital, före skatt, var 15,5 procent (14,6) och räntabiliteten på eget kapital, efter skatt, var 18,3 procent (20,0). Orderläge Gruppens orderingång uppgick till 15.274 Mkr (28.141), varav fjärde kvartalet 4.820 Mkr (5.043). Av orderingången var 52 procent export. Orderingången under fjärde kvartalet innefattade bland annat kundanpassning av de Gripenflygplan som Ungern ska leasa av svenska staten, spaningskapsel till svenska Gripenflygplan, marint eldledningssystem till Finland, motmedelsfällare till amerikanska flygvapnets F15 plan och beställning på underhållsutrustning för Sveriges fjärde Gripen-flottilj. Orderstocken vid periodens slut var 40.034 Mkr jämfört med 41.091 Mkr vid årets början. I orderstocken ingår försvarsbeställningar med 38.040 Mkr. Likviditet, finansiering och investeringar Balansräkning Goodwill har netto ökat genom förvärven av utestående minoriteter i Saab Avionics och AerotechTelub samt avyttringen av Amtec. Goodwillbeloppet hänförligt till förvärvet av Celsius har slutgiltigt fastställts till 700 Mkr. Förvärvet av den utestående minoriteten i AerotechTelub har inneburit ytterligare 586 Mkr i goodwill. Från 2002 kommer all goodwill att redovisas fördelad på affärsområdena. Kvarvarande avsättning för avvecklingen av regionalflygtillverkningen uppgår till 1.567 Mkr och avser huvudsakligen beräknad kostnad för luftvärdighetsansvaret. Förlustriskreserven för leasingverksamheten uppgick vid utgången av 2001 till 1.648 Mkr. Efter kvittning mot leasingtillgångar med 1.030 Mkr, redovisas som avsättning i balansräkningen 618 Mkr. Övriga avsättningar är främst hänförliga till omstrukturerings- och projektreserver med anledning av förvärvet av Celsius. Finansiering och likviditet Likvida placeringar, med avdrag för skulder till kreditinstitut, har ökat med 621 Mkr till 4.563 Mkr (3.942). Ökningen är ett netto främst av nya förskott och likvider för försäljningar av bolag samt hög upparbetning inom Gripenprogrammet, utnyttjande av strukturreserver, utbetald utdelning och förvärv. Gruppens nettolikviditet efter avdrag för avsättningar för pensioner ökade till 885 Mkr (415). Gruppens soliditet uppgick till 22,3 procent (18,2). Räntetäckningsgraden var 5,50 ggr (5,32). Det egna kapitalet uppgick till 6.679 Mkr (5.670), vilket motsvarar 62,74 kr (53,26) per aktie. Kassaflöde Det operativa kassaflödet var positivt och uppgick till 1.642 Mkr. Gruppens kassaflöde från den löpande verksamheten har ytterligare förbättrats till 2.652 Mkr. Rörelsekapitalet har trots högre förskott ökat till följd av bland annat utnyttjande av delar av fjolårets avsättningar inom Dynamics, utbetalningar avseende regionalflygverksamheten och minskade leasingåtaganden till följd av planenliga förändringar i portföljen. I kassaflödet från investeringsverksamheten är investeringar i leasingtillgångar ett netto av minskade leasingtillgångar genom avyttringen av Amtec och planenlig ökning av finansiering i egen balansräkning av leasingflygplan redan ingående i portföljen. Det operativa kassaflödet på 1.642 Mkr fördelar sig på kassaflöde från verksamheten 566 Mkr, nettot av avyttringar och förvärv 2.336 Mkr samt planenlig ökning av egenfinansiering i leasingportföljen och avveckling av regionalflygverksamhet -1.260 Mkr. Investeringar Gruppens bruttoinvesteringar i anläggningar och utrustning, exklusive uthyrningstillgångar, uppgick till 532 Mkr (1.077). Nettoinvesteringarna inklusive uthyrningstillgångar och immateriella anläggningstillgångar uppgick till -331 Mkr (-502), varav leasingtillgångar uppgick till -120 Mkr (476). Forskning och utveckling Årets utgifter för forskning och utveckling uppgick till 3.819 Mkr (3.808), varav 3.101 Mkr (2.948) avser av kundbetald utveckling. Personal Antalet anställda inom Gruppen uppgick vid periodens utgång till 14 028 personer jämfört med 15 453 vid årets början. Minskningen är främst hänförlig till avyttringar av verksamhet. Moderbolaget Omsättning och resultat Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 4.097 Mkr (3.921). Rörelseresultatet uppgick till 421 Mkr (838). Nettot av finansiella intäkter och kostnader uppgick till 930 Mkr (843) och resultatet efter finansiella intäkter och kostnader uppgick till 1.351 Mkr (1.681). Av finansnettot utgör 954 Mkr (743) koncernbidrag och utdelningar. Efter bokslutsdispositioner på -6 Mkr (-148) och aktuell och uppskjuten skatt på -102 Mkr (-305) uppgick årets nettoresultat till 1.243 Mkr (1.228). Förslag till utdelning samt återköp av egna aktier Styrelsens långsiktiga utdelningspolicy är att 20-40 procent av Gruppens nettovinst ska utdelas. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att för verksamhetsåret till aktieägarna utdela 3,25 kr (3,00) per aktie eller totalt 346 Mkr (319). Det motsvarar 31 procent (31) av Gruppens nettovinst. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås den 11 april med beräknad utdelning den 16 april 2002. Vidare kommer styrelsen föreslå den ordinarie bolagsstämman att liksom föregående år ge styrelsen mandat att besluta om återköp av egna aktier upp till 10 procent av utestående aktier. Mandatet föreslås gälla fram till nästa ordinarie stämma. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och att, om så skulle anses lämpligt, möjliggöra förvärv. Ett eventuellt återköp kan komma att ske såväl över börsen som genom erbjudande till aktieägarna. Styrelsens mandat föreslås även innefatta möjlighet att överlåta återköpta aktier inom de ramar lagstiftningen medger. Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls måndagen den 8 april 2002 kl 18.00 på Saab i Linköping. Saabs reviderade årsredovisning kommer att hållas tillgänglig på bolagets kontor i Linköping. Till de aktieägare som så önskar kommer den tryckta årsredovisningen att börja distribueras den 4 mars 2002. Ägare Största ägare i Saab är BAE SYSTEMS, Investor AB, Wallenbergstiftelserna, AMF, Fidelity fonder, 3:e AP-fonden, Eikos fond, Skandia och Handelsbanken fonder. Redovisningsprinciper Rapporten är upprättad i enlighet med tidigare tillämpade redovisningsprinciper. Det innebär att avyttrade bolag som t ex Saab Marine Electronics ej ingår i Gruppen under någon del av 2001. Uppgifterna för 2000 har inte justerats för externa förvärv och avyttringar gjorda under 2001. Däremot har fakturering och rörelseresultat per affärsområde för 2000 justerats för interna omorganisationer. Linköping den 15 februari 2002 Bengt Halse Koncernchef och verkställande direktör ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/15/20020215BIT00680/bit0002.doc Hela Bokslutskommunikén http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/15/20020215BIT00680/bit0001.pdf Hela Bokslutskommunikén

Downloads