Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Delårsrapport Januari - juni 2002

DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2002 · Orderingången första halvåret var över 12 miljarder kronor, varav 6 miljarder kronor i andra kvartalet. Orderstocken uppgår därmed till 44 miljarder kronor. · Nettoomsättningen blev 8.284 Mkr (7.458), en ökning med 11%. · Rörelseresultatet uppgick till 474 Mkr (409 Mkr, exkl reavinster) och resultatet efter finansiella poster var 374 Mkr. · Vinst per aktie 2,47 kronor (7,47). · Genombrottsorder avseende nästa generations pansarvärnsvapen, bekräftande Saabs världsledande ställning. · Tyskland har beslutat att beställa serieproduktion av Taurus. · Verkställande Direktörens kommentar "Orderingången var fortsatt mycket god under andra kvartalet och orderstocken har därmed ökat till 44 miljarder kronor, vilket återigen är all-time high och motsvarar över två och ett halvt års fakturering. Den enskilt största ordern under kvartalet innebär att vi utsetts till leverantör av nästa generations pansarvärnsvapen för den brittiska och svenska armén. Beställningen bekräftar vår världsledande ställning inom området burna pansarvärnsvapen och produkten har en betydande exportpotential. I förra veckan beslutade dessutom Tyskland att de ska beställa serieproduktion av standoff missilen Taurus, som Saab och tyska LFK utvecklat tillsammans. Vi har hittills i år sett en god tillväxt inom den försvarsinriktade verksamheten. Den sedvanliga variationen av resultatet över året innebär normalt att första halvåret brukar vara resultatmässigt svagare än andra halvåret. Bilden förstärks av de kostnader vi tog i första kvartalet för strukturåtgärder inom rymdområdet. I enlighet med tidigare bedömning för helåret räknar jag dock fortfarande med en fortsatt förbättring av rörelseresultat och rörelsemarginal, exklusive realisationsresultat." Strukturhändelser Med effekt från årets början har Nyge Aero överförts från Saab Technical Support and Services till Saab Aerospace som ett led i samordningen av flygplansmodifieringsverksamheten inom Gruppen. Under andra kvartalet erhölls tillstånd från det amerikanska försvarsdepartementet att överta den från BAE SYSTEMS förvärvade signaturanpassningsverksamheten. Tidigare under året förvärvades också den utestående 35-procentiga minoritetsandelen i Combitech Systems. Verksamheten Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Verksamheten omfattar framförallt väl avgränsade områden inom försvarselektronik, missilsystem och rymdelektronik samt militärt och civilt flyg. Saab är också verksamt inom teknisk tjänsteproduktion och underhåll. Verksamheten är organiserad i affärsområdena Saab Systems and Electronics, Saab Aerospace, Saab Technical Support and Services, Saab Bofors Dynamics, Saab Ericsson Space och Saab Aviation Services. En kortfattad beskrivning av affärsområdenas verksamhet finns i slutet av rapporten. Omsättning, resultat och orderläge Nettoomsättning Gruppens nettoomsättning för första halvåret ökade organiskt med 11 procent till 8.284 Mkr (7.458). Av nettoomsättningen avsåg 74 procent försvarsverksamhet och 40 procent av nettoomsättningen var export. Nettoomsättningen för andra kvartalet ökade med 16 procent till 4.754 Mkr (4.096). Omsättningen för alla verksamheter inom Systems & Electronics har ökat jämfört med samma period föregående år. Ökningen i Aerospace är främst hänförlig till den militära verksamheten men också omsättningen för den civila verksamheten har ökat genom fler leveranser till Airbus och det interna övertagandet av Nyge Aero. I första halvårets omsättning ingår 12 (8) Gripen, varav 9 (6) i andra kvartalet. Förändringarna jämfört med föregående år för Technical Support and Services beror framförallt på att Nyge Aero inte längre ingår och minskade volymer för flygunderhållsverksamheten i Saab Aviocomp. Den totala omsättningen för Dynamics har ökat jämfört med första halvåret föregående år, vilket också gäller för flertalet av de ingående affärsenheterna. Omsättningsminskningen för Space är främst hänförlig till situationen på den kommersiella telekommarknaden men är också en följd av minskade offentliga anslag till rymdforskning. Minskningen i Aviation Services är hänförlig till customer support verksamheten och ett resultat av den allmänna situationen för passagerarflyget. Resultat och lönsamhet Rörelseresultatet uppgick till 474 Mkr (1.059), varav 328 Mkr (256) i andra kvartalet. I förra årets halvårsresultat ingick realisationsvinsten från försäljningen av Saab Marine Electronics med 650 Mkr. Rörelseresultatet exklusive realisationsvinster var därmed 474 Mkr (409), innebärande en marginal av 5,7 procent (5,5). Första halvårets rörelseresultat har jämfört med föregående år påverkats positivt med 120 Mkr avseende balansering av utvecklingskostnader och negativt med 40 Mkr avseende strukturförändringar inom rymdverksamheten. Resultatet för den försvarsrelaterade verksamheten har förbättrats jämfört med föregående år, men det sammanlagda resultatet har påverkats av marknadssituationen för rymdverksamheten och Aviation Services. Rörelseresultat per affärsområde redovisas före goodwillavskrivningar, se tabell på sidan sju. Rörelseresultatet för Systems & Electronics har förbättrats bland annat tillföljd av volymökningar och högre marginaler för Saab Training Systems och Saab Avionics. Rörelseresultatet för Aerospace har förbättrats till följd av volymökningar och aktivering av produktutvecklings kostnader. Rörelsemarginalen exklusive aktivering är i nivå med tidigare år. Rörelseresultatet för Technical Support and Services är i nivå med föregående år med en förbättrad marginal bland annat tillföljd av högre nyttjandegrad och kostnadsrationaliseringar. Produktmixen under första halvåret har påverkat Dynamics rörelseresultat och marginal. Verksamheten inom Space har påverkats både av situationen inom telekombranschen och av minskade offentligfinansierade beställningar samt av den reservation på 40 Mkr som gjordes i första kvartalet för strukturförändringar. Rörelseresultatet för Aviation Services har påverkats av de lägre volymerna, men marginalen är fortsatt över 8 procent vilket är samma nivå som för helåret 2001. Rörelseresultatet för Corporate/Other operations har förbättrats till följd av fortsatt strukturering. Administrations- och försäljningskostnaderna är i nivå med föregående år. Av årets forsknings- och utvecklingskostnader har totalt 120 Mkr (0) balanserats i enlighet med nya redovisningsregler och 216 Mkr (369) belastat periodens resultat. Aktiverade utvecklingskostnader avser främst exportversionen av Gripen. Om dessa regler tillämpats för föregående år skulle 90 Mkr ha aktiverats i balansräkningen för första halvåret 2001. Övriga rörelseintäkter består för såväl innevarande som föregående år av tradingresultat inom Treasuryverksamheten och kursvinster m.m, samt föregående år av en realisationsvinst på 650 Mkr. Övriga rörelsekostnader består främst av kursdifferenser och realisationsförluster, samt innevarande år reserveringen för strukturkostnader i Space på 40 Mkr. Projektränta avseende ej upparbetade förskott har minskat finansnettot med 83 Mkr (49) och redovisas som bruttoresultat. Nettot av finansiella intäkter och kostnader uppgick till -100 Mkr (-8). Den genomsnittliga avkastningen på externa placeringar var 3,09 procent (4,89). Försämringen av avkastningen är främst hänförlig till omvärdering av obligationsportföljen till följd av stigande marknadsräntor. Finansnettot har också påverkats negativt av kraftigt höjd ränta på pensionsskulden. Gruppens resultat efter finansiella poster uppgick till 374 Mkr (1.051). Aktuella och uppskjutna skatter var -122 Mkr (-215). Minoritetens andel av resultatet är innevarande år positivt till följd av det negativa resultatet i Saab Ericsson Space och att den utestående minoriteten i Combitech Systems förvärvats. Periodens nettoresultat var 263 Mkr jämfört med 795 Mkr samma period föregående år som inkluderade realisationsvinsten från försäljningen av Saab Marine Electronics. Det motsvarar en vinst per aktie av 2,47 kronor (7,47). Räntabiliteten på sysselsatt kapital, före skatt, var 9,9 procent (17,9) och räntabiliteten på eget kapital, efter skatt, var 9,3 procent (25,4). Orderläge Gruppens orderingång uppgick till 12.456 Mkr (7.544), varav andra kvartalet 6.396 Mkr (3.750). Av orderingången var tre fjärdedelar från kunder utanför Sverige. Orderingången under andra kvartalet innefattade bland annat utveckling och serieproduktion av nästa generations pansarvärnsvapen, vidareutveckling av ledningssystem för flyg och armé, separatbeställningar och reservdelar avseende Gripen, sensorer samt pansarskott och ammunition till Carl-Gustaf systemet. Därutöver har Saab Training Systems tecknat ett 10-årigt ramavtal med US Army avseende målmateriel för skjutbanor och träningsanläggningar. Orderstocken vid periodens slut var 44.004 Mkr jämfört med 40.034 Mkr vid årets början. Likviditet, finansiering och investeringar Finansiering och likviditet Likvida placeringar, med avdrag för skulder till kreditinstitut, har jämfört med vid årets början minskat med 349 Mkr till 4.214 Mkr (4.563). Minskningen beror framförallt på utbetalning av utdelning och minskning av pensionsskulden. Gruppens nettolikviditet efter avdrag för avsättningar för pensioner minskade till 788 Mkr, jämfört med 885 Mkr vid årets början. Gruppens soliditet uppgick till 22,1 procent (20,4), jämfört med 22,3 procent vid årets början. Det egna kapitalet uppgick till 6.476 Mkr (6.295), vilket motsvarar 60,83 kr (59,13) per aktie, jämfört med 62,74 kr vid årets början. Kassaflöde Det operativa kassaflödet var positivt under första halvåret med 373 Mkr. Rörelsekapitalet har ökat till följd av bland annat varulageruppbyggnad avseende A380-projektet samt utbetalningar avseende tidigare gjorda reserveringar. Det operativa kassaflödet på 373 Mkr fördelar sig på kassaflöde från verksamheten 444 Mkr, förvärv -77 Mkr samt regionalflygverksamhet 6 Mkr. Investeringar Gruppens bruttoinvesteringar i anläggningar och utrustning, exklusive uthyrningstillgångar, uppgick till 276 Mkr (197). Personal Antalet anställda inom Gruppen uppgick vid periodens utgång till 14 226 personer jämfört med 14 028 vid årets början. Ökningen beror främst på förvärvet av signaturanpassningsverksamheten i USA. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick under första halvåret till 2.547 Mkr (1.800). Rörelseresultatet var 310 Mkr (113) och resultatet efter finansiella intäkter och kostnader var 232 Mkr (132). Likvida placeringar, med avdrag för skulder till kreditinstitut, uppgick till 1.188 Mkr jämfört med 1.617 Mkr vid årsskiftet. Bruttoinvesteringar i anläggningar och utrustning uppgick till 100 Mkr (54). Antalet anställda var vid periodens slut 4 276 personer jämfört med 4 237 vid årets början. Ägare Största ägare i Saab är BAE SYSTEMS, Investor AB, Wallenbergstiftelserna, AMF, GMO International Funds, Tredje AP- fonden, Robur fonder, Eikos fond, Fidelity fonder, Skandia, Handelsbanken fonder och ett antal amerikanska fonder. Redovisningsprinciper Gruppen följer Redovisningsrådets alla, för 2002, gällande rekommendationer. Det innebär att från och med 2002 tillämpas därmed de nya redovisningsprinciperna avseende immateriella tillgångar, avsättningar och nedskrivningar m m. Endast rekommendationen om immateriella tillgångar, RR15, har haft materiell betydelse på Gruppens resultat och ställning. I övrigt är rapporten upprättad i enlighet med tidigare tillämpade redovisningsprinciper. Fakturering och rörelseresultat per affärsområde för år 2001 har inte justerats för den interna omorganisationen avseende Saab Nyge Aero. Linköping den 11 juli 2002 Bengt Halse Koncernchef och verkställande direktör Granskningsrapport Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Linköping den 11 juli 2002 Björn Fernström Caj Nackstad Auktoriserad Auktoriserad revisor revisor Ernst & Young AB KPMG Bohlins AB Datum för ekonomisk information: Delårsrapport januari - september 2002 publiceras den 16 oktober 2002. Bokslutskommuniké för 2002 publiceras den 14 februari 2003 För ytterligare information, kontakta: Agneta Kammeby, Investor Relations tel 013 -18 71 25 Jan Nygren, ansvarig för information i Saab-koncernen tel 013 -18 19 99 Telefonintervju med VD Bengt Halse: Idag torsdag 11 juli tel 013 - 18 71 75 Kontakta Anders Stålhammar, Presschef tel 070 - 889 7096 Internationell telefonkonferens: Idag torsdag 11 juli kl 16.00. Kontakta Marita Sidén tel 013 - 18 71 49 för anmälan och ytterligare information. Bokslutskommunikén finns även på Internet www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/11/20020711BIT00070/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/11/20020711BIT00070/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Downloads

PDF
27 februari 2020