Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Delårsrapport januari - september 2002

DELÅRSRAPPORT Januari - september 2002 · Orderingången efter tre kvartal uppgick till 16 miljarder kronor, varav 3 miljarder kronor i tredje kvartalet. Orderstocken uppgår därmed till 44 miljarder kronor. · Nettoomsättningen blev 11.708 Mkr (10.605), en ökning med 10%. · Rörelseresultatet uppgick till 678 Mkr (580 Mkr, exkl reavinster) och resultatet efter finansiella poster var 593 Mkr. Vinst per aktie var 3,85 kr. · Senaste versionen av Gripen levererades till Sverige. · Exportbeställningar på precisionsroboten Taurus och luftvärnssystemet RBS 70. Verkställande Direktörens kommentar "Orderingången var god även under tredje kvartalet och orderstocken uppgår därmed fortfarande till ca 44 miljarder kronor, vilket motsvarar närmare tre års fakturering. Bland annat har beställningar inkommit från Tyskland av serieproduktion av den långräckviddiga precisionsroboten Taurus, som Saab och tyska LFK utvecklat tillsammans, och från Finland av luftvärnssystemet RBS 70. Vi har också utökat vårt deltagande i det svenska helikopterprogrammet genom en beställning på sonarsystem till NH90. I förra veckan erhöll vi dessutom från Sverige beställning på ytterligare underhållsutrustning till Gripen. Under tredje kvartalet passerades en viktig milstolpe för Gripenprogrammet genom överlämnandet av det första exemplaret av den nya C-versionen av Gripen till Försvarets Materielverk. Den svenska C- versionen är identisk med de Gripen-flygplan som är avsedda för export och innehåller bland annat lufttankning, färgdisplayer och nya vapenbalkar. Sammantaget ger detta helt nya möjligheter att genomföra betydligt längre och fler typer av uppdrag. Vi har hittills i år sett en god tillväxt inom den försvarsinriktade verksamheten. Den sedvanliga variationen av resultatet över året innebär normalt, liksom i år, att tredje kvartalet är resultatmässigt svagt till följd av semesterperioden. Tidigare bedömning för helåret om en fortsatt förbättring av rörelseresultat och rörelsemarginal, exklusive realisationsresultat, kvarstår." Strukturhändelser Som ett led i renodlingsprocessen av Gruppen har AerotechTelub Information & Media AB under tredje kvartalet avyttrats till Sörman Information och förhandlingar pågår om att avyttra flera andra mindre verksamheter. Tidigare under året har BAE SYSTEMS amerikanska signaturanpassningsverksamhet och den utestående 35-procentiga minoritetsandelen i Combitech Systems förvärvats. Med effekt från årets början har Nyge Aero överförts från Saab Technical Support and Services till Saab Aerospace. Verksamheten Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Verksamheten omfattar framförallt väl avgränsade områden inom försvarselektronik, missilsystem och rymdelektronik samt militärt och civilt flyg. Saab är också verksamt inom teknisk tjänsteproduktion och underhåll. Verksamheten är organiserad i affärsområdena Saab Systems and Electronics, Saab Aerospace, Saab Technical Support and Services, Saab Bofors Dynamics, Saab Ericsson Space och Saab Aviation Services. En kortfattad beskrivning av affärsområdenas verksamhet finns i slutet av rapporten. Omsättning, resultat och orderläge Nettoomsättning Gruppens nettoomsättning ökade organiskt med 10 procent till 11.708 Mkr (10.605). Av nettoomsättningen avsåg 75 procent försvarsverksamhet och 40 procent av nettoomsättningen var export. Nettoomsättningen för tredje kvartalet ökade med 9 procent till 3.424 Mkr (3.147). Omsättningen för alla verksamheter inom Systems & Electronics har ökat jämfört med samma period föregående år. Ökningen i Aerospace är främst hänförlig till den militära verksamheten och det interna övertagandet av Nyge Aero. I omsättningen ingår 16 (11) Gripen, varav 4 (3) i tredje kvartalet. Förändringarna jämfört med föregående år för Technical Support and Services beror framförallt på att Nyge Aero inte längre ingår och minskade volymer för flygunderhållsverksamheten i Saab Aviocomp medan däremot omsättningen för AerotechTelub ökat något. Den totala omsättningen för Dynamics har ökat jämfört med föregående år, vilket också gäller för flertalet av de ingående affärsenheterna. Omsättningsminskningen för Space är främst hänförlig till situationen på den kommersiella telekommarknaden men är också en följd av minskade offentliga anslag till rymdforskning. Minskningen i Aviation Services är hänförlig till customer support verksamheten och ett resultat av den allmänna situationen för passagerarflyget. Resultat och lönsamhet Rörelseresultatet uppgick till 678 Mkr (1.230), varav 204 Mkr (171) i tredje kvartalet. I förra årets niomånadersresultat ingick realisationsvinsten från försäljningen av Saab Marine Electronics med 650 Mkr. Rörelseresultatet exklusive realisationsvinster var därmed 678 Mkr (580), innebärande en marginal av 5,8 procent (5,5). Rörelseresultatet har jämfört med föregående år påverkats positivt med 184 Mkr avseende balansering av utvecklingskostnader och negativt med 40 Mkr avseende strukturförändringar inom rymdverksamheten. Resultatet för den försvarsrelaterade verksamheten har förbättrats jämfört med föregående år, men det sammanlagda resultatet har påverkats av marknadssituationen för rymdverksamheten och Aviation Services. Rörelseresultat per affärsområde redovisas före goodwillavskrivningar, se tabell på sidan sju. Rörelseresultatet för Systems & Electronics är har förbättrats bland annat till följd av volymökningar för Saab Training Systems och Saab Avionics medan resultatet är lägre för Combitech Systems till följd av marknadssituationen för konsulter och för SaabTech Systems till följd av projektmixen. Rörelseresultatet för Aerospace har förbättrats till följd av volymökningar och aktivering av produktutvecklingskostnader. Rörelsemarginalen exklusive aktivering är i nivå med tidigare år. Rörelseresultatet för Technical Support and Services är i nivå med föregående år med en förbättrad marginal bland annat tillföljd av högre beläggningsgrad och kostnadsrationaliseringar. Resultatförbättringen för Dynamics är främst hänförlig till volymökningar och en gynnsam produktmix samt projektavslut under kvartalet. Under tredje kvartalet har 20 Mkr reserverats för projektöverdrag i affärsområde Space utöver den reservation på 40 Mkr som gjordes i första kvartalet för strukturförändringar. Rörelseresultatet för Aviation Services har påverkats av de lägre volymerna, men marginalen är fortsatt över 8 procent vilket är samma nivå som för helåret 2001. Rörelseresultatet för Corporate/Other Operations har förbättrats till följd av fortsatt strukturering, men påverkats negativt under tredje kvartalet av koncernelimineringar av tillfällig natur. Administrations- och försäljningskostnaderna är något lägre än föregående år. Av årets forsknings- och utvecklingskostnader har totalt 184 Mkr (0) balanserats i enlighet med nya redovisningsregler och 309 Mkr (546) belastat periodens resultat. Om dessa regler tillämpats för föregående år skulle 140 Mkr ha aktiverats i balansräkningen för de första nio månaderna 2001. Övriga rörelseintäkter består för såväl innevarande som föregående år av tradingresultat inom Treasuryverksamheten och kursvinster m.m, samt föregående år av en realisationsvinst på 650 Mkr. Övriga rörelsekostnader består främst av kursdifferenser och realisationsförluster, samt innevarande år reserveringen för strukturkostnader i Space på 40 Mkr. Projektränta avseende ej upparbetade förskott har minskat finansnettot med 133 Mkr (85) och redovisas som bruttoresultat. Nettot av finansiella intäkter och kostnader uppgick till -85 Mkr (-33). Den genomsnittliga avkastningen på externa placeringar var 4,37 procent (4,63). Försämringen av finansnettot jämfört med föregående år är främst hänförlig till höjd ränta på pensionsskulden. Det positiva finansnettot i tredje kvartalet beror framförallt på omvärdering av obligationsportföljen till följd av sjunkande marknadsräntor under kvartalet och avslutade valutaterminsaffärer. Gruppens resultat efter finansiella poster uppgick till 593 Mkr (1.197). Aktuella och uppskjutna skatter var -193 Mkr (-267). Minoritetens andel av resultatet är innevarande år positivt till följd av det negativa resultatet i Saab Ericsson Space och att den utestående minoriteten i Combitech Systems förvärvats. Periodens nettoresultat var 410 Mkr jämfört med 882 Mkr samma period föregående år som inkluderade realisationsvinsten från försäljningen av Saab Marine Electronics. Det motsvarar en vinst per aktie av 3,86 kronor (8,28). Räntabiliteten på sysselsatt kapital, före skatt, var 10,0 procent (18,1) och räntabiliteten på eget kapital, efter skatt, var 10,0 procent (24,2). Orderläge Gruppens orderingång uppgick till 15.714 Mkr (10.483), varav tredje kvartalet 3.258 Mkr (2.939). Av orderingången var tre fjärdedelar från kunder utanför Sverige. Orderingången under tredje kvartalet innefattade bland annat serieproduktion av den långräckviddiga precisionsroboten Taurus för Tyskland, luftvärnssystemet RBS 70 till Finland, sonarsystem till Sveriges helikopter 14, vidareutveckling av ledningssystem för flyg och armé, separatbeställningar och reservdelar avseende Gripen, datahanteringssystem, samt pansarskott och ammunition till Carl-Gustaf systemet. Orderstocken vid periodens slut var 43.786 Mkr jämfört med 40.034 Mkr vid årets början. Likviditet, finansiering och investeringar Finansiering och likviditet Likvida placeringar, med avdrag för skulder till kreditinstitut, har jämfört med vid årets början minskat med 1.460 Mkr till 3.103 Mkr (4.563). Minskningen beror framförallt på upparbetning inom Gripenprogrammet, utbetalning av utdelning samt minskning av pensionsskulden. Gruppens nettoskuld efter avdrag för avsättningar för pensioner uppgick till 357 Mkr, jämfört med en nettolikviditet på 885 Mkr vid årets början. Gruppens soliditet uppgick till 23,0 procent (21,3), jämfört med 22,3 procent vid årets början. Det egna kapitalet uppgick till 6.578 Mkr (6.495), vilket motsvarar 61,79 kr (61,01) per aktie, jämfört med 62,74 kr vid årets början. Kassaflöde Det operativa kassaflödet var negativt under årets första nio månader med -702 Mkr. Rörelsekapitalet har främst ökat till följd av momsinbetalningar, varulageruppbyggnad avseende bland annat A380- projektet samt utbetalningar avseende tidigare gjorda reserveringar. Det operativa kassaflödet på -702 Mkr fördelar sig på kassaflöde från verksamheten -634 Mkr, förvärv -77 Mkr samt regionalflygverksamhet 9 Mkr. Investeringar Gruppens bruttoinvesteringar i anläggningar och utrustning, exklusive uthyrningstillgångar, uppgick till 425 Mkr (335). Personal Antalet anställda inom Gruppen uppgick vid periodens utgång till 14 109 personer jämfört med 14 028 vid årets början. Ägare Största ägare i Saab är BAE SYSTEMS, Investor AB, Wallenbergstiftelserna, AMF, Robur fonder, Eikos fond, GMO International Funds, AP-fonderna, Skandia, Pictet & Cie, Fidelity fonder, Handelsbanken fonder samt ett antal amerikanska och brittiska fonder. Redovisningsprinciper Gruppen följer Redovisningsrådets alla, för 2002, gällande rekommendationer. Det innebär att från och med 2002 tillämpas därmed de nya redovisningsprinciperna avseende immateriella tillgångar, avsättningar och nedskrivningar m m. Endast rekommendationen om immateriella tillgångar, RR15, har haft materiell betydelse på Gruppens resultat och ställning. I övrigt är rapporten upprättad i enlighet med tidigare tillämpade redovisningsprinciper. Fakturering och rörelseresultat per affärsområde för år 2001 har inte justerats för den interna omorganisationen avseende Saab Nyge Aero. Linköping den 16 oktober 2002 Bengt Halse Koncernchef och verkställande direktör Denna delårsrapport har inte blivit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. Datum för ekonomisk information: Bokslutskommuniké för 2002 publiceras den 14 februari 2003 För ytterligare information, kontakta: Agneta Kammeby, Investor Relations tel 013 - 18 71 25 Jan Nygren, ansvarig för information i Saab-koncernen tel 013 - 18 19 99 Presskonferens med VD Bengt Halse: Idag onsdag 16 oktober kl 16.00, World Trade Center, Stockholm Telefonintervju med VD Bengt Halse: Idag onsdag 16 oktober. Kontakta Marita Sidén tel 013 - 18 71 49 Internationell telefonkonferens: Idag onsdag 16 oktober kl 17.15. Kontakta Marita Sidén tel 013 - 18 71 49 för anmälan och ytterligare information. Bokslutskommunikén finns även på Internet www.saab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/16/20021016BIT00330/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/16/20021016BIT00330/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Downloads

PDF
27 februari 2020