Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Delårsrapport januari-mars 2002

DELÅRSRAPPORT Januari - mars 2002 · Orderingången första kvartalet var 6 miljarder kronor och orderstocken uppgår därmed till över 42 miljarder kronor. · Nettoomsättningen blev 3.530 Mkr (3.362), en ökning med 5%. · Rörelseresultatet uppgick till 146 Mkr (153 Mkr, exkl reavinster). · Tjeckiska regeringen beslutade i måndags om köp av 24 Gripen. Verkställande Direktörens kommentar "Det positiva beskedet från den tjeckiska regeringen i måndags att den beslutat om köp av 24 Gripen är mycket glädjande, men det återstår ytterligare några steg i den politiska processen i Tjeckien innan allt är helt klart. Orderingången första kvartalet har varit mycket god och orderstocken har ökat till drygt 42 miljarder kronor eller över två och ett halvt års fakturering. Den enskilt största ordern under kvartalet avser beställningen på utveckling av ett helt nytt taktiskt system för NH Industries helikopter NH90, men orderingången innehåller också bland annat ett förnyat underhållskontrakt för våra lasersimulatorer i brittiska armén, beställningar avseende Gripen, pansarvärnsvapen och undervattensfarkoster. I förra veckan utsågs dessutom Saab Ericsson Space till huvudleverantör av datorutrustning till två nya stora vetenskapliga satelliter. Utveckling av kärnverksamheten fortsätter. Under första kvartalet har vi förvärvat en signaturanpassningsverksamhet i USA. Förvärvet kompletterar Saab Barracudas verksamhet och speglar vår strategiska inriktning inom området högteknologiska försvarssystem och är ett naturligt steg i vår ambition att växa såväl organiskt som genom förvärv på båda sidor av Atlanten. Vi förstärker vår närvaro på den marknad som förväntas ha starkast tillväxt under de kommande åren. Vi har också förvärvat Enea Datas minoritetsandel i Combitech Systems. Den sedvanliga variationen av resultatet över året innebär att första kvartalet brukar vara resultatmässigt svagt och 2002 utgör inget undantag. Bilden förstärks av de kostnader vi tagit för strukturåtgärder inom rymdområdet. För helåret räknar jag dock fortfarande med en fortsatt förbättring av rörelseresultat och rörelsemarginal, exklusive realisationsresultat." Viktiga händelser och strukturaffärer Saab förvärvade under första kvartalet BAE SYSTEMS signaturanpassningsverksamhet i USA. Sedan 1994 har företaget utvecklat, marknadsfört och producerat avancerat kamouflage för amerikanska försvaret på licens från Saab Barracuda. Saab har under första kvartalet också förvärvat den 35-procentiga minoritetsandelen i Combitech Systems för 87,5 miljoner kronor samt en tilläggsköpeskilling baserad på framtida värdeutveckling. Combitech Systems är därmed ett helägt dotterbolag. Kenth-Åke Jönsson har utsetts till ny affärsområdeschef för Saabs affärsområde Technical Support and Services efter Jan Eiborn som kommer att arbeta i Saabs koncernledning. Kenth-Åke Jönsson har tidigare varit VD för dåvarande Telub AB och VVD för TietoEnator och kommer närmast från det engelska investmentbolaget 3i, där han var VD för den svenska verksamheten. Verksamheten Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Verksamheten omfattar framförallt väl avgränsade områden inom försvarselektronik, missilsystem och rymdelektronik samt militärt och civilt flyg. Saab är också verksamt inom teknisk tjänsteproduktion och underhåll. Verksamheten är organiserad i affärsområdena Saab Systems & Electronics, Saab Aerospace, Saab Technical Support and Services, Saab Bofors Dynamics, Saab Ericsson Space och Saab Aviation Services. En kortfattad beskrivning av affärsområdenas verksamhet finns i slutet av rapporten. Omsättning, resultat och orderläge Nettoomsättning Gruppens nettoomsättning ökade med 5 procent till 3.530 Mkr (3.362). Av nettoomsättningen avsåg 70 procent försvarsverksamhet och 40 procent av nettoomsättningen var export. Kvartalets förvärv har inte påverkat nettoomsättningen. Omsättningen för alla verksamheter inom Systems & Electronics har ökat jämfört med samma period föregående år. Ökningen i Aerospace är främst hänförlig till den militära verksamheten men också omsättningen för den civila verksamheten har ökat genom fler leveranser till Airbus. I första kvartalets omsättning ingår 3 (2) Gripen. Förändringarna jämfört med föregående år för Technical Support and Services beror framförallt på variationer över året inom AerotechTelub samt minskade volymer för flygunderhållsverksamheten i Saab Aviocomp. Den totala omsättningen för Dynamics är i nivå med första kvartalet föregående år, vilket också gäller de ingående affärsenheterna. Omsättningsminskningen för Space är främst hänförlig till situationen på den kommersiella telekommarknaden men är också en följd av minskade offentliga anslag till rymdforskning. Minskningen i Aviation Services är ett resultat av den allmänna situationen för passagerarflyget. Omsättningsminskningen för Other operations är hänförlig till fortsatta struktureringar. Resultat och lönsamhet Rörelseresultatet uppgick till 146 Mkr (803). I förra årets resultat ingick realisationsvinsten från försäljningen av Saab Marine Electronics med 650 Mkr. Rörelseresultatet exklusive realisationsvinster var därmed 146 Mkr (153), innebärande en marginal på 4,1 procent (4,6). Försämringen är främst hänförlig till strukturkostnader i rymdverksamheten samt att framförallt Dynamics omsättning under kvartalet till viss del avsett projekt med låg bruttomarginal. Rörelseresultatet har påverkats positivt av balansering av utvecklingskostnader, främst avseende exportversionen av Gripen, i enlighet med nya redovisningsregler. Rörelseresultat per affärsområde redovisas från och med i år före goodwillavskrivningar, se tabell på sidan sju. Rörelsemarginalen inom Systems & Electronics har under kvartalet påverkats av äldre projekt med låg marginal inom ledningssystemområdet. Rörelseresultatet för Aerospace har förbättrats till följd av volymökningar och aktivering av produktutvecklingskostnader. Rörelsemarginalen exklusive aktivering är i nivå med tidigare år. Rörelseresultatet för Technical Support and Services är i nivå med föregående år med en förbättrad marginal. Produktmixen under första kvartalet har påverkat Dynamics rörelseresultat. Verksamheten inom Space har påverkats både av situationen inom telekombranschen och av minskade offentligfinansierade beställningar. Åtgärder har vidtagits och 40 Mkr reserverats i första kvartalets bokslut för strukturförändringar. Rörelseresultatet för Aviation Services har påverkats av de lägre volymerna, men marginalen är fortsatt på nivån 8 procent samma som för helåret 2001. Rörelseresultatet för Corporate/Other operations har förbättrats till följd av fortsatt strukturering och kostnader av engångskaraktär föregående år. Administrations- och försäljningskostnaderna har minskat främst som ett resultat av fortsatt kostnadsrationalisering. Av årets forsknings- och utvecklingskostnader har totalt 55 Mkr (0) balanserats i enlighet med nya redovisningsregler och 120 Mkr (188) belastat periodens resultat. Om dessa regler tillämpats för föregående år skulle 30 Mkr ha aktiverats i balansräkningen för första kvartalet 2001. Övriga rörelseintäkter består för såväl innevarande som föregående år av tradingresultat inom Treasuryverksamheten och kursvinster m.m, samt föregående år av en realisationsvinst på 650 Mkr. Övriga rörelsekostnader består främst av kursdifferenser och realisationsförluster, samt innevarande år reserveringen för strukturkostnader i Space på 40 Mkr. Projektränta avseende ej upparbetade förskott ingår i bruttoresultatet med 44 Mkr (31). Nettot av finansiella intäkter och kostnader uppgick till -48 Mkr (-1). Den genomsnittliga avkastningen på externa placeringar var 2,84 procent (4,87). Försämringen av avkastningen är främst hänförlig till omvärdering av obligationsportföljen till följd av stigande marknadsräntor. Finansnettot har också påverkats negativt av kraftigt höjd ränta på pensionsskulden. Gruppens resultat efter finansiella poster uppgick till 98 Mkr (802). Aktuella och uppskjutna skatter var - 32 Mkr (-144). Minoritetens andel av resultatet är positivt till följd av det negativa resultatet i Saab Ericsson Space. Det har också minskat till följd av att den utestående minoriteten i Combitech Systems förvärvats. Periodens nettoresultat var 78 Mkr jämfört med 631 Mkr samma period föregående år som inkluderade realisationsvinsten från försäljningen av Saab Marine Electronics. Det motsvarar en vinst per aktie av 0,73 kronor (5,93). Vinsten per aktie före avskrivning på goodwill uppgick till 1,15 kronor (6,28). Räntabiliteten på sysselsatt kapital, före skatt, var 9,3 procent (19,0) och räntabiliteten på eget kapital, efter skatt, var 8,8 procent (26,8). Orderläge Gruppens orderingång uppgick till 6.060 Mkr (3.794). Av orderingången var två tredjedelar från kunder utanför Sverige. Orderingången innefattade bland annat taktiskt ledningssystem och produktion av 200 framkroppar till NH Industries helikopter NH90, förnyat underhållskontrakt med brittiska försvaret avseende tidigare levererade simulatorsystem, separatbeställningar och reservdelar avseende Gripen, pansarvärnsvapen och luftförsvarssystem till flera exportkunder samt fjärrstyrda undervattensfarkoster för minjakt till de holländska och belgiska marinerna. Därutöver har Saab Aviocomp tecknat ett Service Center avtal med Embraer avseende auktoriserat komponent underhåll. Orderstocken vid periodens slut var 42.236 Mkr jämfört med 40.034 Mkr vid årets början. Likviditet, finansiering och investeringar Finansiering och likviditet Likvida placeringar, med avdrag för skulder till kreditinstitut, har jämfört med vid årets början minskat med 394 Mkr till 4.169 Mkr (4.563). Minskningen beror bland annat på utnyttjande av förskott och tidigare gjorda reserveringar samt varulageruppbyggnad bland annat avseende A380- projektet. Gruppens nettolikviditet efter avdrag för avsättningar för pensioner minskade till 418 Mkr, jämfört med 885 Mkr vid årets början. Gruppens soliditet uppgick till 23,2 procent (20,9), jämfört med 22,3 procent vid årets början. Det egna kapitalet uppgick till 6.723 Mkr (6.387), vilket motsvarar 63,15 kr (60,00) per aktie, jämfört med 62,74 kr vid årets början. Kassaflöde Det operativa kassaflödet var negativt under kvartalet med 425 Mkr. Rörelsekapitalet har ökat till följd av bland annat variationer i förskottsnivån över året, varulageruppbyggnad och utbetalningar avseende regionalflygverksamheten. Det operativa kassaflödet på -425 Mkr fördelar sig på kassaflöde från verksamheten -130 Mkr, förvärv -77 Mkr samt regionalflygverksamhet -218 Mkr. Investeringar Gruppens bruttoinvesteringar i anläggningar och utrustning, exklusive uthyrningstillgångar, uppgick till 125 Mkr (97). Personal Antalet anställda inom Gruppen uppgick vid periodens utgång till 14 026 personer jämfört med 14 028 vid årets början. Ägare Största ägare i Saab är BAE SYSTEMS, Investor AB, Wallenbergstiftelserna, AMF, Fidelity fonder, GMO International Funds, Tredje AP-fonden, Eikos fond, Skandia, Handelsbanken fonder och ett antal amerikanska fonder. Redovisningsprinciper Gruppen följer Redovisningsrådets alla, för 2002, gällande rekommendationer. Det innebär att från och med 2002 tillämpas därmed de nya redovisningsprinciperna avseende immateriella tillgångar, avsättningar och nedskrivningar m m. Endast rekommendationen om immateriella tillgångar, RR15, har haft materiell betydelse på Gruppens resultat och ställning. I övrigt är rapporten upprättad i enlighet med tidigare tillämpade redovisningsprinciper. Linköping den 24 april 2002 Bengt Halse Koncernchef och verkställande direktör Denna delårsrapport har inte blivit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/24/20020424BIT00320/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/24/20020424BIT00320/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Downloads

PDF
27 februari 2020