Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Konsortiet Saab, Nokia och Swedia Networks välkomnar Kammarrättens beslut att inte överpröva Länsrättens beslut

Kammarrättens beslut att inte överpröva Länsrättens beslut att låta Försvarets Materielverks (FMV) upphandling, av det gemensamma radiokommunikations-systemet RAKEL, slutföras med Saab är bra för Sverige. Beslutet innebär att Konsortiet Saab, Nokia och Swedia Networks kan ha användartester i gång under första halvåret 2005.

– Kammarrättens beslut är bra för skydds- och säkerhetsmyndigheterna och för medborgarna. Tack vare att det nya radiokommunikationssystemet införs kommer snabbare och bättre insatser att kunna göras. Det gäller vid såväl stora som små olyckor, sjukdomsfall, bränder och andra händelser där blåljusmyndigheternas insatser behövs. Det är bråttom, nu gäller det att komma igång. Från bygg¬start kommer det att ta ca nio månader innan nätet kan tas i operativ drift i södra Sverige, säger Hans Brohmé på Saab Contracting, talesman för konsortiet. Saab, Nokia och Swedia Networks åtagande omfattar system och infrastruktur byggt på TETRA-standard. Dessutom gäller åtagandet utbyggnad, drift, underhåll och utbildning för samtliga svenska skydds- och säkerhets-myndigheter, såsom polisen, kommunal räddningstjänst, tullen, kustbevakningen och försvarsmakten. Utbyggnad av det nya radiokommunikationssystemet ska vara klart 2009. Riksdagen har avsatt totalt 2,3 miljarder kronor som fram till 2011 också ska inkludera drift och underhåll av systemet. - Vi är mycket glada över att vårt konsortium kan komma igång med utrullningen av det gemensamma radiokommunikationssystemet för blåljusmyndigheterna, säger Hans Brohmé. Inom digital radiokommunikation och TETRA-standarden är Nokia leverantör till mer än 50 organisationer i världen. Swedia Networks har 30 års erfarenhet av att driva och underhålla skyddsmyndigheters radiosystem. Saabs drygt 40-åriga erfarenhet inom tele- och systemintegration gör Konsortiet komplett. Tillsammans ger det den mest kraftfulla, användarvänliga och kostnadseffektiva lösningen för blåljus-myndigheterna. För frågor: kontakta Hans Brohmé, på Saab Contracting och talesman för konsortiet, telefon 0708-19 64 00. Om RAKEL: • Rakelsystemet sparar resurser för stat, landsting och kommun genom den effektivisering som uppstår när blåljusmyndigheterna samordnar sin kommunikationsinfrastruktur. Skydds- och säkerhetsmyndigheternas medarbetare kommer att kunna göra bättre insatser snabbare vid stora och små olyckor, sjukdomsfall, bränder och andra händelser där blåljusmyndigheternas insatser behövs. • Användningen kommer att rädda åtskilliga människoliv, och förhindra att ännu fler drabbas till följd av otillräckliga och för sent gjorda insatser. RAKEL är en förkortning av "Radiokommunikation för effektiv ledning". För mer information om RAKEL se www.krisberedskapsmyndigheten.se. Om Konsortiet Saab, Nokia och Swedia Networks erbjudande: En beprövad nationell infrastruktur som tillgodoser ansvariga civila, beredskaps- och militära myndigheters behov av säker radiokommunikation. Lösningen innebär effektivare dagligt arbete för användarna så att de offentliga medlen kan användas till kärnverksamheterna. Lösningen kommer att bli ett verktyg för att samordna myndighetsresurser för att nå bästa effekt vid varje insatstillfälle och en framtidssäkrad teknik och organisation. Konsortiet bidrar till utveckling av den svenska och nordiska kompetensen inom området radiokommunikation och avancerade användarapplikationer. Lösningen är kostnadseffektiv – med sund balans mellan investerings-, implementerings- och driftskostnader. Om Saab (www.saab.se) Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spets¬kompetenser och resurser för systemintegration. Exempel på områden där Saab är djupt involverade och har en stor kompetens är inom det nätverksbaserade försvaret, leveranser till skydds- och säkerhetsmyndigheterna samt för civil beredskap. Ytterligare exempel är systemleveranser inom telekommunikations- och informationsområdet till näringsliv och offentlig sektor där både tele- och radioteknik utnyttjas för en mängd olika applikationer. Antal anställda: 13 600 För mer information om Saab, kontakta presschef Peter Larsson, 0734-18 00 18, e-post peter.larsson@saab.se. Om Nokia (www.nokia.se) Nokia är världsledare inom mobil kommunikation och driver tillväxten inom den mobila marknaden i stort. Nokia hjälper människor att kommunicera med varandra och få tillång till den information de behöver genom användarvänliga och innovativa produkter som mobiltelefoner, terminaler och lösningar för bildkommunikation, spel, media, företagslösningar. Nokia erbjuder utrustning, lösningar och tjänster för mobiloperatörer samt andra affärsverksamheter. www.nokia.com Antal anställda: 52 000 För mer information om Nokia, kontakta Anna Svensson 0709-93 85 05, e-post anna.svensson@nokia.com Om Swedia Networks (www.swedianet.se) Swedia Networks har inom området Public Safety ett omfattande samarbete med de organisationer som ytterst ansvarar för samhällets säkerhet, organisationer som till exempel Rikspolisstyrelsen, SOS Alarm AB, Räddningsverket, kommunala räddningstjänster och Krisberedskapsmyndigheten. Genom mångåriga drift- och underhållsuppdrag åt Luftfartsverket har Swedia Networks erfarenhet av att svara upp mot exceptionella krav på säkerhet och tillförlitlighet. Swedia Networks är en av Europas ledande telekomentreprenörer som bygger, övervakar och underhåller infrastrukturer för radio-, tele- och datakommunikation. Företaget grundades 1998 men har sitt ursprung som del av Telia. Företagets historia sträcker sig därmed så långt tillbaka som 1853 då den första infrastrukturen för telegrafi började byggas. Swedia Networks ingår i Telefosgruppen, ägare är Industri Kapital 2000-fonden (51%) och TeliaSonera (49%). Antal anställda: 2300 För mer information om Swedia Networks, kontakta kommunikationsansvarig Christine Kullgren 0736-25 84 91, e-post christine.kullgren@swedianet.com.