Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

DELÅRSRAPPORT Januari – Juni 2005

•Omsättning 8 433 mkr (8 370) •Periodens resultat efter skatt 386 mkr (519) •Resultatet per aktie 3,52 kr (4,65) •Orderingången under första halvåret uppgick till 6 962 mkr (8 734) •Orderstock 43 miljarder kronor (46) •Rörelseresultatet 570 mkr (763) och resultatet efter finansiella poster 544 mkr (725). Rörelseresultatet har belastats med 250 miljoner kronor avseende riskreserv på Helikopterprogrammet •Årsprognosen har justerats med anledning av riskreservering avseende Helikopterprogrammet Verkställande Direktörens kommentar ”Första halvåret har utvecklats i linje med våra planer och tidigare gjorda bedömningar, dock med undantag för den nödvändiga reserveringen inom ett av våra utvecklingsprojekt. I likhet med tidigare år ligger omsättningen något lågt jämfört med årstakten. Resultatet är sammantaget stabilt och marginalen före reserveringen och strukturkostnader uppgick till 11,1 procent jämfört med 9,8 procent under första halvåret 2004. Rörelseresultatet har förbättrats för affärssegmenten Defense & Security Solutions samt Systems & Products medan vi ser en försämring inom Aeronautics, främst på grund av lägre marginaler inom Gripen-programmet och den nyligen gjorda reserveringen inom Helikopterprogrammet. Vi fortsätter att förstärka vår position internationellt, och ser ökade affärsmöjligheter inom alla affärssegment. Vi breddar också verksamheten inom viktiga områden, såsom utökade livscykelåtaganden och civil säkerhet. Orderingången fortsätter att domineras av den internationella marknaden och 62 procent av våra beställningar under första halvåret kan hänföras till utlandsmarknaden. Den största enskilda beställningen avser delsystem till IR-jaktroboten IRIS-T, värd cirka 850 miljoner kronor. Serieproduktionen kommer att pågå till 2011. Under första halvåret erhölls dessutom beställning på eldledningssystem och fordonsdatorer avsedda för den holländska arméns stridsfordon CV9035 med ett ordervärde på 700 miljoner kronor. Vidare erhölls en order från Australien på uppgradering av eldledningssystem för fregatterna i ANZAC-klassen med ett ordervärde på 650 miljoner kronor. Vi väntar på besked från regeringen avseende Sveriges deltagande i den europeiska utvecklingen av en demonstrator för det obemannade flygplanet Neuron. Projektet kompletterar våra satsningar på Gripen och representerar en viktig möjlighet för Saab att genom en ledande roll inom ett framåtriktat forskningsprojekt säkra fortsatt kompetens inom det flygtekniska området. Satsningar på teknik för obemannade flygsystem ligger helt i linje med de försvarsbeslut och den flyg- och rymdstrategi som både riksdagen och regeringen efter ett flerårigt analysarbete ställt sig bakom. Vi är bekymrade över att beslutet om svensk medverkan i Neuronprojektet dröjer. Vi har tidigare konstaterat att anslagen till det svenska försvaret minskas successivt under de kommande åren. Detta leder till färre utvecklingsuppdrag och kortare tillverkningsserier för svensk försvarsindustri. Saabs effektivisering och anpassning av den svenska verksamheten fortsätter därför i oförminskad takt. Antal anställda i Sverige har under 2003 och 2004 minskat med mer än tusen personer och under första halvåret varslades sammanlagt 760 personer. Vår tidigare bedömda övertalighet om 1000 - 1500 medarbetare under 2005 och 2006, kvarstår oförändrad. Saabs strategi för fortsatt internationalisering blir därför än mer angelägen. Det tidigare annonserade förvärvet av ytterligare 56 procent av aktieinnehavet i Grintek Ltd i Sydafrika har nu slutförts och Saab är därmed majoritetsägare med totalt 77 procent av kapitalet motsvarande 70 procent av röstetalet. Integrationen av verksamheterna i Sverige och Sydafrika har inletts och redan i juni togs nästa steg i samarbetet när den gemensamma affärsenheten för telekrig och flygelektronik, Saab Avitronics, bildades. Den 4 juli meddelade vi att utvecklingen av system till de 18 helikoptrar som FMV beställt från NH Industries - väsentligen ett ledningssystem, Tactical Mission System (TMS) - är kraftigt försenat med oundvikliga merkostnader som följd. Vi bedömer att en förlustreservering är nödvändig redan i andra kvartalet, vilket medför att resultatet för 2005 belastats med 250 miljoner kronor. Det totala kontraktsvärdet uppgår till ca 2 miljarder kronor. I vår helårsprognos räknar vi med en omsättningsökning på drygt 8 procent varav organisk tillväxt utgör cirka 5 procent. Övrig tillväxt avser nettot av förvärvet av Grintek samt avyttring av majoriteten i Hawker Pacific som i år redovisas som intressebolag. Rörelseresultatet har som tidigare meddelats beräknats generera en rörelsemarginal som är under föregående års rapporterade nivå på 9,3 procent och ett resultat efter strukturkostnader som därmed kommer att bli något lägre än rapporterat 2004 som var 1 657 miljoner kronor. Härutöver belastas resultatet med den reservering på 250 miljoner kronor vi beslutade att göra på Helikopterprogrammet, vilket i sig sänker marginalen med drygt 1 procentenhet. Vårt långsiktigt uthålliga mål på 10 procent kvarstår oförändrat”. För ytterligare information, kontakta Media: Peter Larsson, Presschef tfn 0734 – 18 00 18 Finansmarknad: Göran Wedholm, Manager Investor Relations tfn 013-18 71 21, 0734-18 71 21 Lars Wahlund, CFO tfn 013-18 71 35, 0734-18 71 35 Presskonferens med VD Åke Svensson och CFO Lars Wahlund Idag tisdag den 12 juli 2005, kl 10.00 World Trade Center, Stockholm Kontakta Peter Larsson, Presschef tfn 0734-18 00 18 Internationell telefonkonferens: Idag tisdag den 12 juli 2005 kl. 16.00 Kontakta Marita Sidén för anmälan och ytterligare information tfn 013 – 18 71 49, 0734 – 18 71 49

Downloads

PDF
27 februari 2020