Skip to content Go to main navigation Go to language selector

DELÅRSRAPPORT Januari – mars 2005

• Omsättning 3 822 mkr (3 813) • Periodens resultat efter skatt 232 mkr (250) • Resultatet per aktie 2,04 kr (2,26) • Orderingången efter första kvartalet 3 801 miljoner kr (4 223) • Orderstock 43 miljarder kronor (46) • Rörelseresultatet 345 mkr (353) och resultatet efter finansiella poster 327 mkr (349) Verkställande Direktörens kommentar:

Första kvartalet har utvecklats i linje med våra planer och tidigare gjorda bedömningar. I likhet med tidigare år ligger omsättningen något lågt jämfört med årstakten. Resultatet är sammantaget stabilt och marginalen före strukturkostnader ligger i nivå med föregående år. Resultatet har förbättrats för affärssegmenten Defense & Security Solutions samt Systems & Products medan vi ser en försämring inom Aeronautics, främst på grund av lägre resultat inom Gripen-programmet. Orderingången fortsätter att domineras av utländska beställningar. 64 procent av våra beställningar under första kvartalet kan hänföras till exportmarknaden. Största beställningen var på eldledningssystem och fordonsdatorer avsedda för den holländska arméns stridsfordon CV9035. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till 700 miljoner kronor. I Australien fick Saab en beställning på uppgradering av ledningssystemen för fregatterna i ANZAC-klassen. Kontraktsvärdet överstiger 650 miljoner kronor och innebär utvecklingsarbete både i Sverige och Australien. Saab fördjupade under kvartalet ytterligare sitt samarbete med Airbus genom att i mars teckna kontrakt på avionikutrustning för nästa generations militära transportflygplan A400M. Baserat på Airbus marknadsbedömning kan kontraktsvärdet bli cirka 400 miljoner kronor och Saab är riskdelande partner i programmet. En historisk milstolpe i Gripen-programmet passerades i måndags då sex flygplan levererades till det tjeckiska flygvapnet. Gripen-systemet blir därmed operativt i ett Nato-land. Riksdagen fastställde i december 2004 nivån för försvarsbudgeten för perioden 2005 - 2007, vilket innebär en successiv sänkning av årsbudgeten. Därtill beslutade regeringen om ett nytt anslagssparande för 2005. Den vårproposition som presenterades i förra veckan innebär inga förändringar i detta avseende. Detta leder till färre utvecklingsuppdrag och kortare tillverkningsserier för försvarsindustrin. Saabs effektivisering och anpassning av den svenska verksamheten fortsätter därför i oförminskad takt. Under första kvartalet varslades sammanlagt 105 personer och hittills i april ytterligare 305 personer. Konsekvenserna sträcker sig även utanför försvarsindustrin. Det är vår starka övertygelse att en högeffektiv och forskningsintensiv industri som Saab är viktig för Sverige. Saabs strategi innebär fortsatt internationalisering och innefattar ambitionen att växa genom förvärv. Förhandlingarna om det lämnade budet på ytterligare cirka 49 procent av aktieinnehavet i Grintek Ltd i Sydafrika fortsätter och förhoppningen är att affären kan slutföras i andra kvartalet. Går köpet igenom blir Saab majoritetsägare med drygt 70 procent av aktierna och antalet anställda utomlands ökar med cirka 1500 personer. Vår helårsprognos är oförändrad. Vi räknar med cirka 5 procents organisk tillväxt. Rörelseresultatet beräknas generera en rörelsemarginal som är under föregående års rapporterade nivå på 9.3 procent. Resultatet efter strukturkostnader kommer därmed att bli något lägre än 2004. Vårt långsiktigt uthålliga mål på 10 procents rörelsemarginal kvarstår oförändrat. Från och med 2005 rapporterar Saab enligt en ny affärssegmentsindelning och enligt de internationella redovisningsprinciperna IFRS. Den nya ekonomiska redovisningen av Saabs verksamhet återspeglar tydligare den strategiska styrningen av företaget. En mer utförlig beskrivning av våra affärssegment lämnades i en pressinformation den 7 april”.

Downloads

PDF
27 februari 2020