Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

DELÅRSRAPPORT Januari – september 2005

• Omsättning 12 458 mkr (12 089) • Periodens resultat efter skatt 631 mkr (696) • Resultatet per aktie 5,63 kr (6,21) • Orderingången under perioden uppgick till 11 165 mkr (11 300) • Orderstock 42 660 mkr (44 668). 43 162 mkr vid årets början • Rörelseresultatet 944 mkr (1 057) och resultatet efter finansiella poster 889 mkr (965).

Verkställande Direktörens kommentar ”Årets tre första kvartal har i stort utvecklats i linje med våra planer och tidigare gjorda bedömningar, med undantag för den reservering för helikopterprogrammet som gjordes i andra kvartalet. Rörelsemarginalen uppgår efter tre kvartal till 7,6 procent, jämfört med 8,7 procent motsvarande period föregående år, och har påverkats av kostnader för omstruktureringar. Det underliggande resultatet, exklusive kostnader för pågående struktureringar, är sammantaget stabilt och den redovisade rörelsemarginalen är i linje med vårt långsiktiga marginalmål på 10 procent. Rörelseresultatet har förbättrats för affärssegmenten Defense & Security Solutions och Systems & Products, medan vi ser en försämring inom Aeronautics, främst på grund av lägre marginaler inom Gripen-programmet och reserveringen inom helikopterprogrammet. Orderingången fortsätter att domineras av den internationella marknaden och 67 procent av av ordervärdet under perioden härrör från affärer utanför Sverige. Den största enskilda beställningen under det tredje kvartalet avser radarvarnare för tyska flygvapnet för cirka 1 miljard kronor. Det är en stor order inom ett avgränsat segment för stör- och varningsutrustning för flygplan där Saab är världsledande. Min förhoppning är att vi kommer att ta fler sådana beställningar under kommande år. Även beställningen av sjömålsrobotsystemet RBS15 till den tyska marinen är en viktig genombrottsorder då den kan komma att öppna för både fler beställningar från Tyskland och till andra kunder som visat stort intresse för RBS15. I början av det fjärde kvartalet tecknades ett avtal om leverans av ett luftburet övervakningssystem till Pakistan. Systemet ger en bättre lägesbild i gränsövervakningen, räddningsoperationer samt bekämpning av terrorism och organiserad brottslighet. Ett antal viktiga villkor ska uppfyllas innan avtalet träder i kraft och ordern kan registreras. Ordervärdet beräknas uppgå till 8,3 miljarder kronor varav cirka 30 procent avser Ericsson Microwave Systems. I oktober noterades också en order på signaturanpassade kamouflagenät till den amerikanska armén värd cirka 500 miljoner kronor samt en väsentlig order avseende konstruktion, utveckling och tillverkning av lastrumsdörrar till Boeings nya flygplan Dreamliner 787 värd, inledningsvis, 800 miljoner kronor. Boeingordern är viktig även för att den bidrar till att säkra en del av den långsiktiga flygtekniska kompetensen i Gripen-programmet. Ett beslut om svenskt deltagande i den sameuropeiska utvecklingen av en demonstrator för det obemannade flygplanet Neuron är nödvändigt för att tillförsäkra oss strategisk utvecklingskompetens i Gripen-programmet. Saab välkomnar den snabbutredning regeringen tillsatt och avser att medverka i den på alla sätt. Det är samtidigt min absoluta uppfattning att en medverkan i Neuron-projektet ger oss kostnadseffektiv tillgång till den teknik som är väsentlig i detta sammanhang. Vi breddar också verksamheten gradvis inom viktiga områden, såsom civil säkerhet och utökade livscykelåtaganden för Saabs system och produkter. AerotechTelubs avtal med Kustbevakningen om utveckling av ett informationssystem som samordnar sjöövervakning och sjöinformation, SJÖBASIS, är ett litet och inledande men ändå strategiskt exempel på samhällssäkerhetsprojekt. Om man till detta lägger Japans avsikt att beställa specialutrustade Saab 340-plan för sjöräddningsuppdrag och den femte transponderbasstationen till Kina, som beställdes i oktober, representerar de cirka 200 miljoner kronor. I vår helårsprognos räknar vi fortsatt med en omsättningsökning på drygt 8 procent, varav organisk tillväxt utgör cirka 5 procent. Övrig tillväxt avser nettot av förvärvet av Grintek och avyttringen av majoriteten i Hawker Pacific, som i år redovisas som intressebolag. Rörelseresultatet beräknas, som tidigare meddelats, ge en rörelsemarginal som är under föregående års rapporterade nivå om 9,3 procent och resultatet efter strukturkostnader därmed bli något lägre än de 1 657 miljoner kronor som rapporterades 2004. Härutöver belastas resultatet med reserveringen på helikopterprogrammet om 250 miljoner kronor, vilket i sig sänker marginalen med drygt 1 procentenhet. Vårt långsiktigt uthålliga mål på 10 procent kvarstår oförändrat.”

Downloads

PDF
27 februari 2020