Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Ledamöter i Saab ABs valberedning inför bolagsstämma 2006

I enlighet med beslut vid Saab AB bolagsstämma den 6 april 2005 meddelas härmed de aktieägarrepresentanter som tillsammans med styrelseordföranden kommer att arbeta fram förslag till styrelse, ordförande i styrelsen samt på bolagsstämman, förslag till arvoden till styrelseledamöterna samt till revisorerna, att föreläggas den ordinarie bolagsstämman för beslut.

Representanter Adine Grate Axén, Investor Peter Wallenberg Jr, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Mats Lagerqvist, Robur Christer Elmehagen, AMF Pension vilka gemensamt representerar cirka 50 procent av röstetalet i Saab enligt VPC ägarförteckning per 31 augusti 2005. BAE SYSTEMS har avsagt sig rätten att vara representerad i valberedningen. Ordinarie bolagsstämma för Saab AB kommer att hållas onsdagen den 5 april 2006. Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till Saabs styrelse kan vända sig till valberedningen på e-mail: valberedningen@saab.se