Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab bildar pensionsstiftelse

Styrelsen för Saab AB har beslutat att avsätta medel på ca 2 500 MSEK, motsvarande PRI skulden per 31 december 2005 till en ny pensionsfond, Saab Pensionsstiftelse. Den tidigare bildade pensionsfonden (bildad 2004) hanterar idag ett kapital på ca 570 MSEK.

Pensionsfonderna kommer därmed att förvalta ett kapital på ca 3 100 MSEK. Bildandet av Saab Pensionsstiftelse kommer huvudsakligen att ske genom överföring av likvida medel till stiftelsen. – Det överordnade syftet med denna transaktion är att minska räntekänsligheten i pensionsskulden och på så sätt minska de totala pensionskostnaderna. Fonderingen av pensionsskulden kommer att minska Saab-gruppens balansomslutning med 2 500 MSEK, vilket kommer att få en positiv påverkan på företagets nyckeltal men kommer också att öka transparensen i gruppens balansräkning, vilket underlättar analysen för externa parter, säger Saabs finansdirektör Peter Sandehed. Bildandet av Saab Pensionsstiftelse ska vara genomfört under första kvartalet 2006.