Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab kommenterar dagens UCAV besked

- Dagens besked om att den svenska regeringen avser att skjuta upp beslutet om Neuron är förvånande. Vi har fram till nu uppfattat regeringens direktiv genom gjorda internationella avsiktsförklaringar, som en önskan att försvarsindustrin ska söka internationella samarbeten för framtida materielprojekt. Det har skett genom bland annat försvarsbesluten 2000 och 2004, flyg- och rymdindustriutredningen samt forskningspropositionen 2004. - När vi nu står inför en sådan möjlighet väljer regeringen att vänta. Detta riskerar naturligtvis att få fortsatta negativa konsekvenser för Saabs verksamhet i Sverige, konstaterar Åke Svensson, VD på Saab AB. Han betonar att ett svenskt deltagande i Neuron är mycket viktigt för att säkra en långsiktig industriell förmåga inom den svenska försvarsindustrin. Neuron-projektet ligger mycket väl i linje med vad svenska regeringen uttryckt som sin avsikt och ingår som en viktig del i Saabs strategi för att säkra långsiktig överlevnad. Ett svenskt deltagande i Neuron skulle innebära att den svenska regeringen skulle behöva satsa ca 100 Mkr per år under en sex- till åttaårsperiod, vilket måste bedömas som en relativt blygsam investering för att bidra till att säkra högteknologiska arbetstillfällen och behålla en konkurrenskraftig svensk flygindustri. - Neuron-projektet är ett sätt för Sverige att vidmakthålla kompetenser för vidareutveckling och drift av Gripen-systemet. Detta är ett bra exempel på hur Saab arbetar aktivt för att öka deltagandet i stora internationella samarbeten, samtidigt som det förstärker våra möjligheter att fortsätta uthålliga exportsatsningar för Gripen och andra affärer, säger Åke Svensson. Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad spetskompetenser och förmågan till systemintegration. För ytterligare information, vänligen kontakta: Peter Larsson, 08-463 00 18, 0734-18 00 18 peter.larsson@saab.se www.saab.se Bakgrund UCAV-demonstrator På Paris Airshow 2003 presenterade DGA, franska motsvarigheten till Försvarets Materielverk, FMV, förslaget att definiera ett program för att utveckla en demonstrator till ett obemannat flygsystem i europeiskt samarbete. Demonstratorn har som mål utveckla spetsteknologi för framtida avancerade obemannade flygande farkoster, exempelvis: • Avancerad flygteknik • Teknik för flygning utan pilot • Autonomt beslutsfattande • Smygteknik för att undgå upptäckt • Anpassning till nätverksbaserade försvaret DGA har ett ”main contract” (huvudkontrakt) med Dassault, frankrikes ledande försvarsindustri, som i sin tur har kontrakterat övriga länders industri. DGA förhandlar och har kontrakt med övriga länders myndigheter, däribland FMV, för att säkra finansieringen. I enlighet med detta upplägg kommer Saab att ha sin affärsrelation med Dassault, inte med FMV. Programmet drivs under ledning av franska Dassault Aviation med Saab som en viktig aktör i programmets ledning. Saab var även först med att teckna MoU i december 2003. Tecknandet av Saabs MoU möjliggjordes då svenska FMV, i december 2003, tecknat en avsiktsförklaring (Letter of Intent) med franska DGA om deltagande i projektet med avsikten att delfinansiera UCAV projektet som totalt är på 300 M€. Länderna som kommer att delta i programmet är Frankrike via Dassault, Sverige via Saab och Volvo, Italien via Alenia, Spanien via EADS, Grekland via HAI och Schweiz via RUAG. Totalt är programmet värt ca 3,3 miljarder kronor, varav ca en fjärdedel tillförs Saab, övriga stora deltagare är Dassault och Alenia. Fakta Neuron: UCAV står för Unmanned Combat Aerial Vehicle Längd: ca 10 m Vingbredd: ca 10 m Vikt: ca 4 ton (tom) 5,5 ton (fullastad) Fart: < 0,9 Mach Uthållighet per uppdrag: ca 2 timmar GPS baserad navigation Första flygning planeras till 2010