Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Utdrag ur vd Åke Svenssons anförande vid Saabs bolagsstämma den 6 april 2005

Koncernchef Åke Svensson beskrev idag i sitt anförande vid Saabs bolagsstämma i Stockholm fjolåret som ett bra år ekonomiskt. Åke Svensson betonade också försvarsindustrins roll för att möta de nya hoten mot samhällets säkerhet och rollen som teknikmotor i det svenska samhället.

Åke Svensson inledde sitt anförande vid dagens bolagsstämma med att gå igenom det finansiella utfallet. 2004 var ett bra år ekonomiskt. Omsättningen ökade till 17,8 miljarder kronor. Rörelseresultatet var det bästa hittills och uppgick till 1,6 miljarder kronor och rörelsemarginalen ökade med nästan två hela procentenheter till 9,3 procent. Då engångskostnader för omstruktureringar och ett avslutat torpedkontrakt i Brasilien räknas bort, nådde Saab en bit över 10 procent, över det marginalmål som styrelsen satt upp. ”Jag är mycket nöjd med att vi klarat av att nå dessa tuffa mål, både avseende tillväxt och lönsamhet”, sade Åke Svensson Nettovinsten ökade med drygt 40 procent till drygt 10 kronor per aktie. Trend mot ökad exportandel Nästan hälften av Saabs försäljning sker idag utomlands. Förra året kom 62 procent av nya beställningar från utlandet och 70 procent av orderstocken utgörs av utlandsförsäljning. Orderboken var vid årsskiftet värd 43 miljarder kronor. Övergripande mål Saabs långsiktigt uthålliga mål på 10 procents rörelsemarginal kvarstår oförändrat. ”Min bedömning är att omsättningen kommer att växa med cirka 5 procent, vilket är i nivå med år 2004”, sade Åke Svensson. Den svenska marknaden Åke Svensson beskrev innebörden av Riksdagens beslut i höstas att sänka anslagen till försvaret för åren 2005 – 2007. Beställningar till svensk försvarsindustri kommer att vara starkt begränsade under lång tid framöver. ”Den nuvarande obeslutsamheten i försvarets beställningar skapar stora problem för oss, för vår förmåga att behålla kompetens och viktiga medarbetare. Jag anser att det också kommer att skapa problem för Sverige. Försvarsindustrin är en viktig teknikmotor i det svenska samhället. Och hackar motorn så går det sämre”, sade Åke Svensson. Under förra året tvingades Saab att säga upp nästan 250 medarbetare i Sverige och har därmed förlorat cirka 1 000 medarbetare under de senaste två åren. Man räknar med att behöva reducera antalet medarbetare med ytterligare sammanlagt kanske 1 000 till 1 500 personer i år och nästa år. ”Vi vänder oss därför i ökande grad mot den internationella marknaden. Och antalet Saab-anställda utomlands ökar också successivt”, sade Åke Svensson Export Viktiga exportorders under 2004 var Tjeckiens leasing av 14 Gripenplan, beställningarna på stöd- och utbildningssystemet PETRA till Gripen, nya avtal med Airbus om leveranser till flygplanet A400M, luftvärnsrobotsystemet RBS70 till Tjeckien och Lettland, signaturanpassningsutrustning till det amerikanska försvaret, sjömålsrobotssystem och IR-jaktroboten IRIS-T till Tyskland och eldledningssystem till den holländska armén. Förvärv Åke Svensson beskrev Saabs arbete med att identifiera intressanta förvärv som passar in i Saabs strategiska områden. Han exemplifierade med att Saab förvärvar utestående aktier i Grintek och det finländska försvarsföretaget Elesco, vilket bland annat erbjuder systemintegrationstjänster till det finländska försvaret. Saabs fokusområden Åke Svensson beskrev också Saabs tre nya fokusområden; Försvars- och säkerhetslösningar, System och produkter och Flygsystem. Saab tar dessa tre fokusområden som utgångspunkt för den strategiska styrning och redovisningen av det ekonomiska resultatet. Framtidsutsikter Åke Svensson gav avslutningsvis sin syn på framtiden för Saab.. ”Genom att alltid se framåt och att förändra vårt utbud av system och produkter i takt med de förändringar vi ser i samhället kommer vi att kunna fortsätta att växa och vara våra kunder, våra medarbetare och er aktieägare, men också Sverige som nation, till stor nytta”, avslutade han.