Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Ledamöter i Saab ABs valberedning inför årsstämma 2007

I enlighet med beslut vid Saab AB årsstämma den 5 april 2006 meddelas härmed de aktieägarrepresentanter som tillsammans med styrelseordföranden kommer att arbeta fram förslag till styrelse och revisorer, ordförande i styrelsen samt på årsstämman, förslag till arvoden till styrelseledamöterna samt till revisorerna, att föreläggas årsstämman för beslut.

Representanter
Lars Wedenborn, Investor
Peter Wallenberg Jr, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Christer Elmehagen, AMF Pension
Mats Lagerqvist, Robur

vilka gemensamt representerar drygt 50 procent av röstetalet i Saab enligt VPC ägarförteckning per 29 september 2006.

BAE Systems har avsagt sig rätten att vara representerad i valberedningen.

Årsstämma för Saab AB kommer att hållas torsdagen den 12 april 2007. Aktieägare som önskar lämna förslag till Saabs valberedning kan vända sig till valberedningen på e-mail:
valberedningen@saab.se


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anne Gynnerstedt, Chefsjurist Saab AB
Telefon +46 (0)8-463 0141, +46 (0)734-187141
anne.gynnerstedt@saab.se

www.saabgroup.com