Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab ägare i Aker Holding AS

Efter Stortingets godkännande är Saabs investering i Aker Holding AS nu genomförd. Saabs investering om 1,2 miljarder norska kronor ger en ägarandel om 7,5 procent.

– Norden, och inte minst Norge, är en mycket viktig marknad för Saab. Den här investeringen lägger grunden för ett utökat samarbete med norsk industri och därigenom ökade affärsmöjligheter för Saab, säger Saabs VD Åke Svensson.

Efter inbjudan från den norska regeringen och norsk industri valde Saab att gå in som ägare i Aker Holding AS. Affären offentliggjordes den 22 juni i år och samtliga villkor är nu uppfyllda. Aker Holding AS blir med en ägarandel om 40,1 procent den största ägaren i industrikoncernen Aker Kvaerner ASA.

Aker Kvaerner ASA är en världsledande leverantör av teknik- och konstruktionstjänster, högteknologiska produkter och därtill integrerade lösningar till olje- och gasindustrin. I kombination med Saabs kompetens inom exempelvis samhällssäkerhet, undervattensteknik och avancerade ledningssystem skapas en betydande potential för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Det ger nya affärsmöjligheter för Saab, men också mellan Sverige och Norge i övrigt.

Saabs investering uppgår till cirka 1,2 miljarder norska kronor, varav cirka 80 procent finansieras via SEB. Saabs huvudägare Investor blir via sitt dotterbolag Investor Investments Holding AB samtidigt ägare till 2,5 procent av Aker Holding AS. Saabs risk i den lånefinansierade delen har reducerats genom avtal som säkrar denna del av det investerade kapitalet men begränsar avkastningspotentialen. Investor har ett motsvarande finansieringsupplägg. Investeringen förväntas dock ge en god riskjusterad avkastning. Ägarna i Aker Holding AS har slutit ett avtal som reglerar ägarförhållanden över en tid om tio år. Investor och Saab har dock rätt att vid vissa givna tidpunkter dessförinnan realisera investeringen. Övriga delägare är Aker ASA (60 procent) och Norska staten (30 procent). Saab och Investors representant i styrelsen blir Dan-Åke Enstedt, som är vice VD i Saab.


Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Aker Kværner ASA är tillsammans med sina dotter- och intressebolag “Aker Kvaerner” en ledande global leverantör av teknik- och konstruktionstjänster, högteknologiska produkter och integrerade lösningar.


För ytterligare information, vänligen kontakta
Peter Sandehed, Saabs finanschef, tel: 013-18 21 12, 0734-18 21 12
Peter Larsson, Saabs presschef, tel: 08-463 00 18, 0734-18 00 18

www.saabgroup.com
www.akerasa.com
www.akerkvaerner.com