Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Utdrag ur vd Åke Svenssons anförande vid Saabs årsstämma, den 12 april 2007

Saabs vd och koncernchef Åke Svensson gav en kort historisk exposé över 70-årsfirande Saab i sitt anförande på årsstämman den 12 april.

- Saab har utvecklats i nära samarbete med den svenska försvarsmakten genom Sveriges ställningstagande att vara en alliansfri nation, sade Åke Svensson.

Åke Svensson pekade också på det faktum att försvarsindustrin haft avgörande betydelse för Sveriges välstånd och utveckling.

- Analyser som gjorts visar också att de satsningar som genomförts med råge återbetalats till samhället. Och när ingenjörer från Sveriges forskningsintensivaste företag gått vidare i sina karriärer har de spridit sitt kunnande och därigenom utvecklat andra delar av svenskt näringsliv. På detta sätt har Saab fungerat – och fungerar fortfarande - som en högskola och teknologigenerator för Sverige. Och det är en roll vi gärna fortsätter att ha.

Svensson uttryckte också sin oro över det faktum att allt färre svenska ungdomar väljer att studera naturvetenskap och slutföra tekniska studier.

- Svenska företag har ett stort framtida behov av kvalificerad teknisk personal. Men vi står inför en framtid där detta riskerar att bli en akut bristvara. Saab har under lång tid gjort stora ansträngningar för att motverka detta och vi ser det som viktigt att långsiktigt fortsätta att bidra.

Världsledande teknologi, förmåga till ständig förändring och finansiell styrka har präglat bolaget genom alla år, menade Svensson och påpekade att dessa faktorer också är Saabs viktigaste framgångsfaktorer inför framtiden.

2006 ett fantastiskt bra år för Saab. Försäljningsintäkterna ökade till 21 miljarder kronor och rörelseresultatet steg till drygt 1,7 miljarder och gav en marginal före strukturkostnader på över 10 procent.

- Vi levererar alltså i linje med vårt långsiktiga lönsamhetsmål och den underliggande intjäningsförmågan är god.

Också ur förvärvssynpunkt var 2006 ett framgångsrikt år för Saab.

- Vi köpte Ericsson Microwave Systems och jag vill beteckna det som ännu en historisk milstolpe för Saab. Affären tillförde oss 1 200 nya kollegor, 2,5 miljarder i omsättning och ett världsledande teknikinnehåll och erbjudande inom sensorer som på ett väldigt bra sätt kompletterar vår portfölj.

I affären med Ericsson ingick också den resterande 40-procentiga andelen av Saabs rymdverksamhet. Ytterligare två strukturaffärer av betydelse under 2006 var köpet av danska Maersk Data Defence arbetet med en ny verksamhet inom flygplansstrukturer i Sydafrika.

- Sammantaget ger förvärven oss stärkta positioner på våra viktigaste hemmamarknader; Norden och Sydafrika.

- 2006 var också ett fantastiskt år ur perspektivet nytecknade affärer, fortsatte Svensson.

Han konstaterade att en allt viktigare del av Saabs affärer består i supportlösningar som utförs nära kundens operativa verksamhet. Saab fortsätter exempelvis att på plats stötta den svenska fredsbevarande styrkan i Afghanistan.

- Och detta är ingen engångsföreteelse. Saab är berett att stötta och vara med den svenska försvarsmakten i de internationella insatser som väntar framöver.

2006 var också ett bra år för Saabs mest kända produkt – stridsflygplanet Gripen.
Det som gav störst genklang var svenska flygvapnets deltagande i den internationella övningen Red Flag i Alaska, USA.

- Konkurrenter och observatörer var djupt imponerade av Gripens insatser. Och vår egen uppfattning – att Gripen är världens mest moderna stridflygplan i operativ tjänst – stärktes ytterligare.

Åke Svensson ägnade i sitt anförande stor uppmärksamhet åt de mutanklagelser som riktats mot Saab och den pågående förundersökningen kring leasingaffären med Tjeckien.

- Det är vår bestämda uppfattning att våra affärer bedrivs med lagliga metoder. Mutor har aldrig varit tillåtna i Saab. Vi samarbetar fullt ut med överåklagaren och ger all den information som behövs i utredningsarbetet. Det gör det också olämpligt för oss att ytterligare kommentera de frågeställningar som utreds innan åklagarens arbete avslutats.

Försvarsaffärer är komplicerade och Åke Svensson förklarade ingående vad som krävs för att exempelvis en Gripen-affär ska komma till stånd och varför rådgivare är ett nödvändigt inslag i affärerna.

- Den första pusselbiten, och det som kvalificerar oss för att överhuvudtaget komma i fråga i en upphandling, att vi har en produkt som till pris och prestanda uppfyller de krav som kunden ställer.

- Vår andra pusselbit är finansieringen. Saab kan erbjuda konkurrenskraftiga exportkrediter via till exempel exportkreditnämnden som också ger Saab möjlighet att hantera olika former av affärsrisker. Men det förutsätter naturligtvis att Saab är ett välskött och trovärdigt företag.

- I större försvarsaffärer kräver kunden alltid det som kallas industrisamarbete. Det vill säga, att vi som säljare, också ska bidra till att skapa långsiktig ekonomisk tillväxt och utveckling i köparlandet. Det kan ske genom direkt medverkan av köparlandets industri i produktionen och utvecklingen av Gripen-systemet eller genom att Saab exempelvis hjälper fram företagsetableringar och teknikutbyten av olika slag.

- Vår fjärde pusselbit är de politiska ställningstagandena. Affärer, som gäller exempelvis stridsflygplan, handlar också om så mycket mer. De avgörande frågorna gäller långsiktiga relationer mellan nationer och flygplansaffären blir på detta sätt en mellanstatlig affär som bygger på omfattande säkerhets- och samarbetsavtal. Och därför krävs också en nära samverkan mellan stat och industri.

- Ju större och mer komplexa system vi säljer, desto större roll spelar pusselbitarna industrisamarbete och politik. Och för varje köparland är förutsättningarna och behoven inom dessa områden helt olika. Därför behöver vi och våra konkurrenter rådgivare och representanter för att förstå förutsättningarna och kunna agera rätt.

Saabs och BAE Systems regler för att anlita och betala rådgivare är kristallklara och finns publicerade på Saabs hemsida.

- Vi gör noggranna efterforskningar och tar referenser. Och vi upplyser alltid väldigt noga om våra affärsetiska krav.

- För mig, inte bara som högste ansvarige för Saab utan rent personligen, är frågorna om affärsetik dessutom principiellt viktiga. Och jag vet att den uppfattningen delas av mina medarbetare. Det är väldigt tydligt för mig att vi är, och kommer att fortsätta vara, ett företag som gör affärer baserade på våra värderingar och på god affärsetik.

Åke Svensson beskrev i sitt tal också de viktigaste aspekterna på Saabs tre strategiska affärssegment, samt poängterade att bolaget under 2007 kommer att ägna stor kraft åt ett antal program som ska göra Saab ännu mer effektivt.

- Syftet är naturligtvis att öka lönsamheten med det primära målet att få mer pengar över till investeringar i forskning och utveckling samt marknadsföring. Endast på det sättet kan Saab fortsätta att vara ett världsledande företag.

Avslutningsvis gav Åke Svensson två konkreta exempel på hur Saab kan bidra till att bygga ett säkrare samhälle. Genombrottsordern på att förse Securitas med den säkerhetstekniska plattformen till Arlanda och Bromma flygplats och leveranserna till Frankrike av det mobila radarsystemet Giraffe visar två saker, enligt Åke Svensson:

- Det första är att Saab med sitt kunnande kan utveckla nya systemlösningar för samhällssäkerhet, men också utnyttja befintliga produkter och system till att göra vårt samhälle säkrare mot den nya tidens hot. Det andra faktum exemplen visar är att sådana här affärer kräver världsledande teknik, förmåga till ständig förändring och finansiell styrka.

- Saab har allt detta i sin hand. Vi står starka – och stolta – inför framtiden.