Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Anförande av vd och koncernchef Åke Svensson vid Saabs ordinarie årsstämma 2008

Herr ordförande, kära aktieägare.

2007 var ett bra och händelserikt år för Saab. Vi hade en fortsatt stark orderingång, vi ökade vår försäljning och vi nådde ett bra resultat – Saabs bästa resultat någonsin! Samtidigt förändras vår omvärld i hög takt och det får konsekvenser för oss som företag. Det skapar nya utmaningar och det skapar också nya möjligheter.

Morgondagens Saab kommer att se annorlunda ut mot idag – och göra delvis nya saker, saker som man kanske inte spontant förknippar med Saab men som vi faktiskt redan har börjat göra. Så till exempel hade Saab under 2007 ökande andel av sin försäljning inom området civil säkerhet. Och vi har anställda i Afghanistan som hjälper den svenska styrkan på plats med infrastruktur, underhåll och logistik.
Vi har tagit initiativ till ett brett industrisamarbete mellan Norge och Sverige för att hitta nya möjligheter för att minska klimatpåverkan och vi deltar i ett viktigt EU-projekt som heter Clean Sky där betydande summor kommer att satsas för att göra flyget mer miljövänligt.

Ja, det är några sådana nedslag i vår verksamhet idag och framöver. Jag kommer att komma tillbaka till det lite senare men låt oss först se tillbaka på året som gått.

2007 blev som sagt ett riktigt bra år. Vi nådde en försäljningstillväxt på 9 % och hade en försäljning på 23 miljarder kronor på helåret. Tillväxten i försäljning beror dels på att vi har klarat av att växa i våra olika enheter och dels på att vi förvärvade Saab Microwave Systems år 2006. Den verksamheten har utvecklats mycket väl och vi har nått de mål vi satte upp vid förvärvet.

Vår försäljning har också en allt större andel från marknader utanför Sverige – ett tydligt mål för Saab under flera år. Vi har nu nått en andel på 65 procent och vår ambition är att den ska öka ytterligare framöver. Vårt internationella fotavtryck blir mer och mer märkbart.

Orderingången uppgick till 21 miljarder. Det var lägre än 2006 då orderingången låg på över 27 miljarder men den minnesgode kommer ihåg att vi fick en väldigt stor order från Pakistan på ett övervakningssystem under 2006 och som vi för resten för bara några veckor sedan premiärvisade vid en ceremoni i Linköping… Och den ordern i sig förklarar hela skillnaden mellan 2006 och 2007. Om man för jämförelsens skull räknar bort den ordern för de båda åren har vår orderingång faktiskt ökat under 2007.

Rörelseresultatet steg med hela 49 procent och slutade på 2,6 miljarder – det är rekord för Saab. Det motsvarar 11 procent i rörelsemarginal. Samtidigt ska vi komma ihåg att en del av resultatökningen berodde på engångsposter och om vi justerar för dessa så blev det 9 procent. Det vill säga att vi nådde inte riktigt upp till vår målsättning att ha en rörelsemarginal på 10 procent.

Om jag något ska beröra aktiekursens utveckling för Saabs del, kan jag konstatera att vi såg en nedgång under förra året, men att vi också har sett en god återhämtning under början av 2008. Det bästa vi kan göra är att sköta vårt fina företag på ett effektivt och framgångsrikt sätt och därmed skapa värde för alla er aktieägare.

Låt oss titta lite närmare på några av de beställningar vi fick under förra året och som känns viktiga att kommentera. Gripen är ju som ni alla vet en mycket viktig del av Saab, både för våra affärer och för vår tekniska utveckling. Ett industriprojekt som är av avgörande betydelse för hela landet och något som vi alla kan vara mycket stolta över. För Gripen-systemet skedde två viktiga händelser under 2007 och i början av det här året. För det första fick vi en order från det svenska försvaret gällande uppgradering av 31 Gripen-flygplan till den senaste och modernaste versionen. Och i samband med det också en order på ett demonstratorprogram för Gripen – ett stort och viktigt steg för att säkra Gripens långsiktiga utveckling.

Det innebär i korthet att ett testflygplan nu tas fram för att användas som plattform för utveckling av ny teknik och ökade prestanda. En mycket viktig order som innebär en fortsatt utveckling av spetsteknologi och som också möjliggör framtida Gripen-affärer. Som ni kanske har läst i tidningarna håller vi på att arbeta med detta flygplan just nu och kommer att premiärvisa det den 23 april.

I dagsläget arbetar vi också med att lämna bindande offerter för Gripen till flera länder: Schweiz, Norge och Indien. Förra året lämnade vi in offert till Danmark, och arbete pågår med flera viktiga kampanjer bland annat för länder i östra Europa. Intresset för Gripen på exportmarknaden har aldrig varit så stort som det är nu. Samtidigt vet vi att det är långa processer innan upphandlingsbeslut fattas – så det gäller att ha uthållighet och tålamod.

Thailand tecknade i början av 2008 en order på ett komplett försvarssystem baserat på Gripen, som också omfattar avancerade övervakningssystem med Erieye radarn på Saab 340-flygplan och tillhörande kommunikations- och ledningssystem. Avtalets slöts mellan Thailand och Sverige som nationer och visar därmed hur viktigt vårt samarbete med den svenska regeringen är för att skapa affärer med avancerade försvarssystem. Ordern visar också tydligt på att Saab har förmåga att leverera mer än delsystem eller produkter. Att vi kan knyta samman olika tekniska lösningar till hela systemlösningar är en delvis unik förmåga som vi har och som kommer att bli ännu viktigare i framtiden.

Gripen har därmed etablerat sig i de tre viktiga marknadssegment som vi har identifierat: att ersätta ryska flygplan, att ersätta franska flygplan och nu också att ersätta amerikanska flygplan. Det är hittills fem nationer som har valt Gripen som bas för sitt framtida flygvapen. Sverige och Thailand har jag redan nämnt, Ungern och Tjeckien har fått leveranser av alla sina beställda flygplan, och leveranserna till Sydafrika påbörjas i år.

Ett annat exempel på vår förmåga till systemintegration är beställningen förra året från den australiensiska marinen.De har beställt två nya fartyg och Saab ska leverera system för ledning och kommunikation. En beställning som är ännu en fjäder i hatten och som visar vår förmåga att utveckla och leverera avancerade lösningar till våra kunder.

Några andra beställningar som är värda att nämna är det estniska försvarets köp av luftförsvarssystem och att finska försvaret som köper det nya pansarvärnsvapnet NLAW. Vi fick också en omfattande order på träningsanläggning från det nederländska försvaret och vi hade en fortsatt god orderingång från Airbus och Boeing.

Som ni känner till pågår en utredning kring misstänkta mutbrott i samband med exportförsäljningen av Gripen. Jag berörde detta på förra årsstämman och slog då fast att mutor självklart inte är tillåtet i Saab. Jag ska inte upprepa mig utan istället något beskriva det arbete som vi bedriver internt på Saab kring vår uppförandekod.

Vi har en kristallklar inställning att alla affärer vi gör ska ske med högsta affärsetik som grund. För att ännu en gång tydliggöra vilka regler som gäller i den här fråga bedrivs nu ett projekt riktat till alla våra medarbetare. Basen i detta arbete är våra värderingar som vi de senaste åren har fört ut på stor bredd i organisationen. Det arbetet fortsätter med oförminskad kraft under 2008 och framåt. Alla medarbetare i koncernen ska gå igenom en interaktiv utbildning för att förankra en reviderad och utökad uppförandekod. Med allt mer komplexa affärer och i en ökande internationell omgivning så ställs höga krav på hur vi arbetar med de här frågorna.

Det får inte finnas några tveksamheter: vi tar dessa frågor på allvar och vi vet vilka regler som gäller. Saab har också sammanställt en kortfattad informationsbroschyr som nu delas ut till samtliga anställda. Den broschyren finns också i mapparna som har delats ut till er här idag. Den visar också tydligt det allt bredare samhällsansvar som Saab tar i olika frågor, allt ifrån vårt sociala ansvar med till exempel mångfaldsarbete och rättvisa anställningsvillkor, till klimatarbete och miljöhänsyn.

Och just de ökande kraven inom miljöområdet visar hur nya utmaningar också kan skapa nya affärsmöjligheter för oss. Vi har till exempel investerat i ett företag som heter Usitall. De är specialiserade på avfallshantering och energiåtervinning. På så sätt kan vi erbjuda industrisamarbete och export av miljökunnande inom ett område där flera av våra framtidsmarknader står inför stora utmaningar.
Vi ökar vår attraktionskraft som partner i industriella samarbeten – som alltid är en viktig del av stora internationella affärer. Och vi bidrar till att förenkla och snabba på en miljövänlig omställning i mottagarlandet.

Vi har också tagit initiativet till ett nytt miljösamarbete mellan Sverige och Norge, Nordic Climate Cluster, som kunde presenteras i förra veckan. Målet är att stimulera projekt som kan utveckla framtidens lösningar på energi- och miljöområdet och en första uppgift blir att titta närmare på tillverkning av transportbränslen från biologiska råvaror.

En annan miljöfråga som man ofta kan läsa om i media är flygets negativa påverkan på vårt klimat. Även här är Saab aktivt genom Clean Sky, som jag nämnde inledningsvis. Genom de tekniska landvinningar som gjorts under de senaste årtiondena har utsläppen från flyget redan kunnat reduceras avsevärt. Flygtrafiken bidrar faktiskt bara med 2 procent av de totala utsläppen av koldioxid. Men Clean Sky ska nu, med en budget på 1,6 miljarder Euro där industrin och EU delar lika på kostnaden, ytterligare minska den europeiska flygtrafikens utsläpp av koldioxid, kväveoxid och buller med 20-40 procent fram till år 2020.

Saab deltar i Clean Sky tillsammans med tolv europeiska flygindustrier för att gemensamt och med ny teknik nå målen. Vårt höga tekniska kunnande inom flygteknik kommer att spela en framträdande roll i bland annat arbetet med att ta fram en ny flygplansvinge och andra system som kommer att göra flyget mer klimatanpassat.

Kära aktieägare!

Saab bildades för 70 år sedan och utvecklades i en omvärld som i allt väsentligt var svensk. Det svenska försvaret beställde svenska lösningar från svensk försvarsindustri, för att alliansfritt kunna försvara landet mot en invasion.

Mycket utvecklingskraft har genom åren skapats i relationen mellan försvaret och Saab och det finns en lång historia av framgångsrika system och lösningar som kommer att leva vidare långt in i framtiden. Forskningsresultaten har också kommit annan svensk industri till godo och försvarsmaterielsatsningarna har därmed varit en viktig del i Sveriges sociala och industriella utveckling. I takt med att vår omvärld har förändrats, har också förutsättningarna för försvarsindustrin ändrats och Saabs internationella affärer har till exempel ökat markant. Det svenska försvaret - och dess beställningar – kommer även i fortsättningen att vara viktigt för Saab genom de utmaningar som ställs i att utveckla framtidens teknik.

Men samtidigt måste vi räkna med att de kundfinansierade projekten kommer att bli färre till antal och därmed mindre till volym. I framtiden måste vi därför själva kunna finansiera en ökad andel egenutveckling och dessutom intensifiera vår marknadsföring.
Det här är en viktig anledning till att vi under hösten lanserade ett effektivitetsprogram som har som mål att frigöra 1 miljard kronor per år från 2010. En miljard kronor - det är mycket pengar, men det är möjligt – och nödvändigt – att klara detta mål för att skapa möjligheter att satsa på framtiden. Och att fortsätta att fokusera på de områden där vi har störst möjlighet att nå framgång. Detta leder till att Saabs struktur och organisation kommer att fortsätta att stå under ständig förändring, och vi arbetar både med möjliga förvärv och möjliga avyttringar.

Vi genomförde två förvärv under 2007. Dels köpte vi en del i det schweiziska företaget Ruag som etablerar Saab i Schweiz och dels förvärvade vi det brittiska företaget Seaeye som tillför intressant undervattenkompetens och stärker vår förmåga på det området såväl militärt som civilt.

Ett exempel på vår fokusering är att vi 2007 annonserade att vi undersöker möjligheterna att sälja Saab Space. Space har till följd av de speciella affärsförutsättningarna i rymdbranschen, trots sin högteknologiska verksamhet, inte de samordningsmöjligheter med resten av Saab som skulle behövas för att uppnå den lönsamhet som är nödvändig. Vi strävar därför efter att hitta en industriell hemvist för verksamheten, där den har bättre möjlighet till fortsatt utveckling.

Vi fokuserar och det gör våra kunder också. Dom vill till exempel lägga ett större helhetsansvar på sina leverantörer. Det här skapar en möjlighet för oss att bli en ännu viktigare partner till våra kunder. I detta ligger att Saab inte bara tar ansvar för utveckling och produktion utan att vi också sätter samman olika system till en helhet, att vi sköter drift och underhåll, att vi hanterar finansieringsfrågor och till sist också avvecklingen av det levererade systemet. Som exempel kan jag nämna att vi under det senaste året har tecknat avtal med svenska försvaret om att leverera underhålls- och supportlösningar för den nya insatsstyrkan Nordic Battle Group.Och att vi på plats hjälper den svenska styrkan i Afghanistan med uppbyggnad av infrastruktur, underhåll och teknisk support. Det här är intressanta exempel på en utveckling vi kan se inom försvarsmakter runt om i världen – och som skapar affärsmöjligheter för Saab.

Ett annat utvecklingsområde är den intressanta marknaden för samhällssäkerhet. Omvärldsförändringarna efter Berlinmurens fall och den tilltagande globaliseringen leder till ökade flöden av bland annat varor, energi och information. Och naturligtvis också av människor i takt med att vi reser mer och mer. Med ökade flöden ökar sårbarheten i den globala infrastrukturen. Behovet av samordnade internationella räddningsinsatser, exempelvis vid naturkatastrofer och ett ökat internationellt samarbete kring globala hälso- och miljöfrågor blir allt viktigare.

Jag var under förra året med i en stor svensk industridelegation som besökte Norge. Bland annat diskuterades vilka nya förutsättningar och krav på säkerhet som uppstår för olje- och gasproduktion i norra ishavet… och den nya nordliga transportled som nu uppstår till följd av att polarisen minskar. Det finns mängder med sådana exempel runt omkring oss. Marknaden för samhällssäkerhet ökar och blir allt mer intressant.

Av vår omsättning under 2007 kom uppskattningsvis fem procent från samhällssäkerhet.
Vi etablerade under året ett samarbete med Securitas och vann viktiga beställningar för att bygga ett nytt säkerhetssystem för Arlanda och Bromma och vi genomför en säkerhetsstudie för Stockholms hamn.
I början av 2008 har Saab fått in två nya intressanta beställningar; skalskydd för kärnkraftverken i Ringhals och i Oskarshamn. Saab kommer att utforma och installera ett skräddarsytt och heltäckande bevakningssystem. Jag är också glad att konstatera att vi i förra veckan också fick en beställning på bevakningssystem för nya kriminalvårdsanstalter i Sverige.

Så avslutningsvis; vår förändringsresa fortsätter in i framtiden. Vår omstrukturering och vårt effektiviseringsprogram ska lägga grunden för att vi kan satsa ännu mer på vår framtida utveckling – av ny teknik och av nya affärer.

Vi vill fortsätta att vara den viktigaste industriella partnern till den svenska försvarsmakten och bidra till fortsatt högteknologisk forskning och utveckling i Sverige. Vi blir samtidigt ett alltmer internationellt företag. Vi har redan kommit en bra bit på vägen och den resan kommer att fortsätta – och måste fortsätta. För marknaden blir mer och mer gränsöverskridande, internationella samarbeten blir vanligare och viktigare och där ska vi finnas med som en efterfrågad och pålitlig leverantör och samarbetspartner.

Vi fördjupar vår relation med kunderna inom våra kärnområden och erbjuder bredare leverans av integrerade system, logistik och supportlösningar. Vi tar därmed ett större helhetsansvar för vår leverans och erbjuder nya tjänster kopplade till våra lösningar och system.

Vi ökar våra ansträngningar för att etablera Saab som leverantör av säkerhetslösningar till den civila säkerhetsmarknaden. Ett område med tillväxtpotential och där vi kan bidra med lösningar som kommer ur vår militära teknologi.

Herr ordförande, ärade stämmodeltagare; jag har idag lagt fokus på framtiden, så pass mycket att jag inte berättat om vårt firande när vi fyllde 70 år som företag under 2007. En solig sensommardag då 20 000 anställda med familjer samlades i Linköping för att se exempel på allt det vi gör i Saab och för att träffas och umgås med varandra. Men vår historik och våra förhoppningar inför framtiden kan ändå knytas samman, för en av våra paradgrenar under de här 70 åren har varit att skapa affärsmöjligheter ur förändring – och det är jag övertygad på att vi ska kunna göra även i framtiden.


Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Toni Eriksson, t. f. presschef, Saab
Tel: 0734-18 00 18
Anne Gynnerstedt, chefsjurist Saab och styrelsens sekreterare
Tel: 08-463 01 41
www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 april kl. 20.20.