Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Ledamöter i valberedning för Saab AB inför årsstämma 2009

I enlighet med beslut vid Saab AB årsstämma den 15 april 2008 meddelas härmed de aktieägarrepresentanter som tillsammans med styrelseordföranden kommer att arbeta fram förslag till styrelse och revisorer, ordförande i styrelsen samt på årsstämman, förslag till arvoden till styrelseledamöterna samt till revisorerna, att föreläggas årsstämman för beslut.

Representanter

Marcus Wallenberg, styrelseordförande i Saab AB
Petra Hedengran, Investor
Peter Wallenberg Jr, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Mats Lagerqvist, Swedbank Robur Fonder
Nils Petter Hollekim, Odin Fonder Norge

Valberedningen representerar cirka 50 procent av röstetalet i Saab enligt VPC ägarförteckning per 30 september 2008.

BAE Systems har avsagt sig rätten att vara representerad i valberedningen.

Årsstämma för Saab AB kommer att hållas torsdagen den 16 april 2009. Aktieägare som önskar lämna förslag till Saabs valberedning kan vända sig till valberedningen på e-mail: valberedningen@saabgroup.com