Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab kommenterar genomförandegruppens förslag till effektivisering av försvarsmaterielförsörjningen

Saab har tagit del av den idag publicerade informationen angående genomförandegruppens förslag till effektivisering av försvarsmaterielförsörjningen.

- Regeringen har redan tidigare tydligt fastslagit sin långsiktiga ambition att vidareutveckla Gripen-systemet som en grundpelare i den svenska försvarsmakten, och det är glädjande att se att den inriktningen kvarstår. Vi ser positivt på möjligheterna att vidareutveckla systemet för det svenska flygvapnet och att kunna vara framgångsrika på exportmarknaden, säger Åke Svensson, vd för Saab.

Att säkerställa en hållbar förmåga att försörja försvarsmakten med avancerade högteknologiska materielsystem kräver en balans mellan egenutveckling och direktanskaffning och också mellan kortsiktiga och långsiktiga materielanskaffningsplaner. Försvarsindustrin utgör därför en viktig del i landets nuvarande och framtida försvarsförmåga, och är dessutom en viktig stomme i Sveriges högteknologiska industribas med starka kopplingar till forskning och utbildning.

De materielprojekt som enligt genomförandegruppens förslag ska avbrytas eller genomföras med minskad ambitionsnivå får effekt på Saabs framtida struktur och inriktning. I det nära tidsperspektivet är vår nuvarande bedömning att Saabs affärsvolymer endast påverkas måttligt. För att göra en bedömning av effekten på längre sikt krävs en djupare analys och en bättre förståelse av regeringens långsiktiga inriktning.

Vi noterar också att regeringen eftersträvar effektivisering av försvarsmaktens stödfunktioner och kan bara ånyo peka på att den till del kan åstadkommas genom nya samverkansformer med industrin avseende exempelvis drift och underhåll.


Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Cecilia Schön Jansson, Group Senior Vice President, Corporate Communications and Public Affairs, +46 (0)8 463 01 80
Ann-Sofi Jönsson, IR-ansvarig, +46 (0) 734 187 214
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 september kl. 19.00.