Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs styrelse föreslår långsiktiga aktiesparplaner för 2008

Saabs styrelse har beslutat att till årsstämman den 15 april 2008 framlägga dels en fortsättning på den aktiesparplan som beslutades av årsstämman 2007 och dels en prestationsrelaterad aktiesparplan som vänder sig till cirka 280 nyckelpersoner, inklusive verkställande direktören och ledande befattningshavare.

Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att medarbetare i koncernen har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget, och föreslår därför årsstämman aktieplaner enligt ovan. Syftet är att stimulera till fortsatt goda prestationer.

För att genomföra aktiesparplanen 2008 har styrelsen beslutat framlägga ett förslag om förvärv och överlåtelse av egna aktier till årsstämman 2008.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Mikael Grodzinsky, Saabs personaldirektör
Tel: 08-463 01 61, 0734-18 71 61
www.saabgroup.com


Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 februari kl 14.05.