Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Utnyttjande av återköpsbemyndigande i Saab AB till säkring av bolagets aktiesparprogram och prestationsrelaterat aktieprogram

Årsstämman 2008 i Saab AB (Saab) beslutade bemyndiga bolagets styrelse att besluta om förvärv av egna aktier i syfte att säkra bolagets aktiesparprogram och prestationsrelaterat aktieprogram. Saab meddelar att bolagets styrelse beslutat utnyttja bemyndigandet för detta syfte.

Förvärv kommer att ske på Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Förvärvet skall kunna ske från och med 21 juli 2008 till och med nästa års årsstämma. Inga förvärv kommer dock att göras under 30 dagar innan offentliggörande av kvartalsrapport, dagen för offentliggörandet inkluderad.

Saab äger för närvarande 999 808 egna aktier. Totala antalet aktier utgivna av Saab är för närvarande 109 150 334 och högsta antal aktier som nu avses återköpas uppgår till 1 340 000.


Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anne Gynnerstedt, Saabs chefsjurist och styrelsens sekreterare
Tel: 08-463 01 41
www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 juni kl. 16.30.