Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab - Resultat och sammanfattning, januari-juni 2009

 Orderingången uppgick till MSEK 8 096 (12 955), orderstocken uppgick till SEK 42,4 miljarder (48,6 miljarder)  Försäljningen ökade 6 procent till MSEK 11 695 (11 025), en ökning med 8 procent justerat för avyttringar och valutaeffekter  Bruttoresultatet uppgick till MSEK 3 037 (3 045), motsvarande en bruttomarginal på 26,0 procent (27,6)  Rörelseresultatet uppgick till MSEK 622 (944), motsvarande en rörelsemarginal på 5,3 procent (8,6). Justerat för engångsposter uppgick rörelsemarginalen till 4,9 procent (8,9). Förändrad tillämpning av redovisningsprinciper för utvecklingskostnader från starten av 2009 hade en negativ påverkan om cirka 3 procentenheter  Periodens resultat uppgick till MSEK 265 (569) och resultat per aktie efter utspädning 2,46 (5,25)  Effektiviseringsprogrammet fortsätter enligt plan  Den tidigare prognosen för oförändrade försäljningsintäkter under 2009 har förändrats. Prognos: Saabs framtida utveckling är beroende av den svenska försvarsbudgeten och Saab kommer även i fortsättningen att påverkas av världsekonomin. Till följd av detta möter Saab en osäkerhet i affärsklimatet. Försäljningsintäkterna för helåret 2009 kommer öka jämfört med 2008. Vi är dock fortsatt försiktiga i vår prognos för 2009. Rörelsemarginalen kommer att reduceras med cirka 4 procentenheter till följd av vårt mer konservativa synsätt på redovisning av utvecklingskostnader. VD:s kommentar Saab fick flera viktiga beställningar inom strategiska områden, trots en instabil finansiell marknad och förändringar inom det svenska försvaret. Vår fortsatta försäljningstillväxt är ett bevis på vår förmåga att nå milstolpar och leverera avancerade system, produkter och tjänster som planerat. Pågående effektivitetsförbättringar fortsätter enligt plan. Vi fortsätter att prioritera vår långsiktiga strategi för tillväxt på marknader utanför Sverige och att utveckla vår verksamhet inom samhällssäkerhet. Vd Åke Svensson och CFO Lars Granlöf presenterar kvartalsrapporten för januari-mars 2009 vid en press- och analytikerträff i dag, fredagen den 24 juli klockan 10.00. Presskonferensen följs klockan 16.00 av en telefonkonferens med Åke Svensson, Lars Granlöf och kommunikationsdirektör Cecilia Schön Jansson. Press- och analytikerträff Fredagen den 24 juli, 10.00 World Trade Center konferenscenter, våning 4 (Stockholm) Entré via Klarabergsviadukten 70 eller Kungsbron 1 Vänligen anmäl ditt deltagande till: annika.widell@saabgroup.com, alt. fax +46 (0)8 463 01 52. Telefonkonferens 15.55 (CET) Ring +44 (0) 207 108 6303 (om du ringer från Europa) +1 866 676 5870 (om du ringer från USA) +46 (0)8 506 269 30 (om du ringer från Sverige) Be att få bli kopplad till Saabs telefonkonferens. 16.00 (CET) Genomgång av resultatet med möjlighet att ställa frågor. Vänligen anmäl ditt deltagande till: annika.widell@saabgroup.com, alt. fax +46 (0)8 463 01 52. Telefonkonferensen kan följas live via Saabs hemsida, www.saabgroup.com. Du har även möjlighet att lyssna på telefonkonferensen och titta på presentationen i efterhand på www.saabgroup.com. Du kan lyssna på telefonkonferensen 48 timmar efter att den avslutats genom att ringa: +44 (0)207 750 9928, (om du ringer från Europa) +1 718 354 1112, (om du ringer från USA) Deltagarkod: 233841# Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. För ytterligare information, vänligen kontakta: Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018 www.saabgroup.com Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 juli kl. 07.30.