Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab – Resultat och sammanfattning, januari-september 2009

Orderingången uppgick till MSEK 11 381 (16 050), orderstocken uppgick till SEK 40,3 miljarder (46,7 miljarder) Försäljningen ökade 8 procent till MSEK 16 879 (15 608), en ökning med 9 procent justerat för avyttringar och valutaeffekter Bruttoresultatet uppgick till MSEK 4 252 (3 990), motsvarande en bruttomarginal på 25,2 procent (25,6) Rörelseresultatet uppgick till MSEK 871 (975), motsvarande en rörelsemarginal på 5,2 procent (6,2). Justerat för engångsposter uppgick rörelsemarginalen till 4,9 procent (5,9). Rörelsemarginalen reducerades med cirka 3 procentenheter under de första nio månaderna till följd av ett mer konservativt synsätt på tillämpning av redovisningsprinciper för utvecklingskostnader fr o m 1 januari 2009 Periodens resultat uppgick till MSEK 376 (466) och resultat per aktie efter utspädning SEK 3,42 (4,36) Förändrad prognos för 2009*: Försäljningsintäkterna för helåret 2009 kommer öka med cirka 5 procent jämfört med 2008. * Tidigare prognos för 2009: Saabs framtida utveckling är beroende av den svenska försvarsbudgeten och Saab kommer även i fortsättningen att påverkas av världsekonomin. Till följd av detta möter Saab en osäkerhet i affärsklimatet. Försäljningsintäkterna för helåret 2009 kommer öka jämfört med 2008. Vi är dock fortsatt försiktiga i vår prognos för 2009. Rörelsemarginalen kommer att reduceras med cirka 4 procentenheter till följd av vårt mer konservativa synsätt på redovisning av utvecklingskostnader. Vd:s kommentar: ”Den svenska försvarsbudgeten och den globala ekonomin är viktiga faktorer för Saabs framtida utveckling. Under de första nio månaderna såg vi globalt förseningar i kunders beslutsprocesser, vilket påverkade större beställningar. Samtidigt har vi haft en stadig orderingång för mindre och medelstora beställningar och vi fick även flera strategiska beställningar under perioden, bland annat inom OPS-projekt (offentlig – privat samverkan) för det svenska försvaret. Den fortsatt starka tillväxten leder till att vi nu förbättrar vår prognos för försäljningen 2009. Vårt fokus på att förbättra lönsamheten och kassaflödet kvarstår. Under det tredje kvartalet presenterades en ny organisationsstruktur som syftar till att stärka Saabs marknadsfokus och produktportfölj samt att skapa en mer effektiv organisation. Förberedelserna pågår inför den nya organisationen, som kommer gälla med start den 1 januari 2010,” säger Saabs VD Åke Svensson. Saabs resultat för det tredje kvartalet 2009 presenteras av vd Åke Svensson och CFO Lars Granlöf vid en press- och analytikerträff Press- och analytikerträff Fredagen den 23 oktober, 10.00 World Trade Center konferenscenter, våning 4 (Stockholm) Entré via Klarabergsviadukten 70 eller Kungsbron 1 Vänligen anmäl ditt deltagande till: annika.widell@saabgroup.com, alt. fax +46 (0)8 463 01 52. Webcast Press- och analytikerträffen kommer att sändas live på Saabs hemsida, www.saabgroup.com/en/InvestorRelations. Där publiceras även presentationsmaterialet. Alla som tittar kommer att kunna skicka in frågor till talarna. Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. För ytterligare information, vänligen kontakta: Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018 Ann-Sofi Jönsson, IR-ansvarig, +46 (0)734 187 214 www.saabgroup.com För streamad film i TV-kvalitet är du välkommen att besöka www.thenewsmarket.com/saab. Är det första gången du besöker webbplatsen behöver du registrera dig, vilket bara tar en kort stund. Vänligen kontakta journalisthelp@thenewsmarket.com om du har några frågor. Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober kl.07.30.