Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab förändrar styrning och struktur av verksamheten

• Saab organiseras i fem affärsområden: Aeronautics, Dynamics, Electronic Defence Systems, Security and Defence Solutions och Support and Services • Lena Olving blir ny COO, Chief Operations Officer • Jonas Hjelm blir ny CMO, Chief Marketing Officer • Dan-Åke Enstedt blir ansvarig för att utveckla Saabs verksamhet i USA • Den nya strukturen gäller från och med 1 januari 2010

Den globala försvarsindustrin genomgår omfattande förändringar. I syfte att ytterligare anpassa Saab efter dessa genomförs strukturella och verksamhetsorienterade förändringar från och med den 1 januari 2010. Målet är att skapa ett mer marknadsorienterat Saab med ökat fokus på kundernas framtida krav och behov. Organisationen ska även säkerställa god kundsupport, erbjuda en ännu konkurrenskraftigare produktportfölj samt skapa ytterligare förutsättningar för fortsatt effektivisering av verksamheten. – Vi organiserar oss för att möta de nya villkoren i vår bransch, vilket bland annat innebär att vi måste växa på världsmarknaden, utveckla tydligare kunderbjudanden samt säkerställa en stark position inom samhällssäkerhet, säger Saabs vd Åke Svensson. Saabs nya organisation är utformad för att möjliggöra ytterligare samordningsvinster. Etablering av fem affärsområden För att säkerställa ett konkurrenskraftigt erbjudande omstruktureras Saabs 15 affärsenheter, för närvarande organiserade i tre segment, till fem affärsområden. Varje affärsområde är definierat utifrån de produkter, lösningar och tjänster de tillhandahåller och ansvarar för orderingång, resultaträkning, finansiell ställning samt kassaflöde. Nya affärsområden: • Aeronautics med Lennart Sindahl som chef • Dynamics med Tomas Samuelsson som chef • Electronic Defence Systems med Micael Johansson som chef • Security and Defence Solutions med Gunilla Fransson som chef • Support and Services med Lars-Erik Wige som chef En ny position, COO, Chief Operations Officer, etableras inom Saab till vilken de fem affärsområdena rapporterar. Lena Olving utses till COO. Hennes ansvar blir att styra och följa upp affärsområdenas verksamhet samt att driva verksamhetsutveckling i syfte att ständigt förbättra effektiviteten. Lena Olving är i dag chef för segmentet Systems and Products. Förstärkt marknadsorganisation Saab har i dag en marknadsnärvaro i 70 länder och är därmed ett av de mest globala företagen i försvars- och säkerhetsbranschen. För att skapa och bibehålla en effektiv global marknadsbearbetning etableras en ny marknadsfunktion, Marketing and Business Development, med ansvar för marknadsföring och affärsutveckling. Jonas Hjelm, i dag ansvarig för Saabs regeringskontakter, utses till CMO, Chief Marketing Officer. Inom Saab finns sedan tidigare två etablerade marknadsenheter med ansvar för ett specifikt lands samordning av marknadsaktiviteter. Dessa är Sydafrika och Australien. Från och med första januari 2010 kommer Dan-Åke Enstedt, i dag chef för segmentet Defence and Security Solutions, att ansvara för att utveckla och stärka Saabs position på den amerikanska marknaden. Effektiviseringsprogrammet fortskrider 2008 infördes ett effektiviseringsprogram i syfte att signifikant sänka Saabs kostnader. Utvecklingen har redovisats kvartalsvis och följer plan. I den nya organisationsstrukturen tydliggörs den funktionella styrningen av Saab för att säkerställa den fortsatta effektiviseringen, inklusive företagets gemensamma serviceorganisation. Saabs nya koncernledning • Åke Svensson, Verkställande direktör och CEO, Chief Executive Officer • Lena Olving, COO, Chief Operations Officer • Lennart Sindahl, chef affärsområde Aeronautics • Tomas Samuelsson, chef affärsområde Dynamics • Micael Johansson, chef affärsområde Electronic Defence Systems • Gunilla Fransson, chef affärsområde Security and Defence Solutions • Lars-Erik Wige, chef affärsområde Support and Services • Lars Granlöf, CFO, Chief Financial Officer • Jonas Hjelm, CMO, Chief Marketing Officer • Dan Jangblad, CSO, Chief Strategy Officer • Anne Gynnerstedt, direktör juridik och styrelsens sekreterare • Mikael Grodzinsky, personaldirektör • Peter Sandehed, direktör förvärv och avyttringar • Cecilia Schön Jansson, kommunikationsdirektör Extern rapportering Från den 1 januari 2010 kommer Saab att externt redovisa sin verksamhet enligt den nya strukturen. Den 22 september 2009 kommer Saab att hålla en analytiker- och pressträff för att ytterligare belysa förändringen av Saabs organisation samt presentera preliminär historisk finansiell information enligt den nya strukturen. Nya affärsområden, preliminära proforma försäljningsintäkter 2008; Försäljning (MSEK) 2008, samt i % Aeronautics, 7 269, 31% Dynamics, 4 281, 18% Electronic Defence Systems, 4 474, 19% Security and Defence Solutions, 5 278, 22% Support and Services, 3 439, 14% Corporate/Internal, -945, -4% Saab, 23 796, 100% Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. För ytterligare information, vänligen kontakta: Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018 www.saabgroup.com Bilder på koncernledningen finns att ladda ner på http://www.saabgroup.com/en/MediaRelations/ImageBank/Media.htm Mer information om Saabs nya koncernledning kommer inom kort att presenteras på http://www.saabgroup.com/en/MediaRelations/News/2009/Saab_press.htm För streamad film i TV-kvalitet är du välkommen att besöka www.thenewsmarket.com/saab. Är det första gången du besöker webbplatsen behöver du registrera dig, vilket bara tar en kort stund. Vänligen kontakta journalisthelp@thenewsmarket.com om du har några frågor. Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 september kl. 08.15.