Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab varslar om uppsägning av 370 tjänster i Karlskoga, Eskilstuna, Linköping och Göteborg

Som ett led i en långsiktig strategisk anpassning till förändrade marknadsförutsättningar kommer verksamheten inom Saab Bofors Dynamics AB att omorganiseras. Det resulterar i att Saab varslar om uppsägning av 370 tjänster på fyra verksamhetsorter. Enbart tjänstemän berörs.

Den svenska regerings förändrade inriktning avseende materielförsörjning innebär att Saab för närvarande inte ser några nya större utvecklingsprojekt från det svenska försvaret inom Saab Bofors Dynamics verksamhetsområde. Detta leder till en omorganisation som innebär att Saab varslar om uppsägning av 370 tjänster. Omorganisationen kommer att leda till en reducerad men mer fokuserad utvecklingsorganisation och en fortsatt målinriktad satsning på försäljning, produktion och vidmakthållande. I den nya organisationen kommer fortsättningsvis ungefär 30 procent av de anställda att vara sysselsatta med utveckling. Inom Saab Bofors Dynamics arbetar i dag cirka 1 300 personer. - Den här omstruktureringen är nödvändig för att långsiktigt anpassa verksamheten till den förändrade marknadssituationen. Tillsammans med de fackliga organisationerna kommer vi nu att genomföra omorganisationen och varslen med omsorg om både den enskilda medarbetaren och verksamheten, säger Saabs vd Åke Svensson. Verksamheten på följande fyra orter berörs (antalet tjänster som berörs av varslet inom parentes): Karlskoga (148), Eskilstuna (84), Linköping (115) och Göteborg (23). Varslet gäller under tidsperioden 2009-2011. Arbetsförmedlingarna i berörda län har underrättats och dialog med berörda fackliga organisationer har påbörjats. De totala strukturkostnaderna beräknas uppgå till cirka MSEK 200 och inbegriper både kostnader för personalneddragningar och andra kostnader som uppkommer i samband med omorganisationen. Kostnaden beräknas i huvudsak belasta resultatet under det fjärde kvartalet 2009. Saab genomför en översyn av samtliga verksamheter och ytterligare varsel kan inte uteslutas. Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. För ytterligare information, vänligen kontakta: Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018 www.saabgroup.com Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 juni kl. 08.30.