Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs årsstämma 2009

Saabs aktieägare fattade följande beslut vid årets bolagsstämma i Stockholm den 16 april 2009.

Två former av aktierelaterade sparprogram införs; ett generellt aktiesparprogram som riktar sig till merparten av de anställda, och ett prestationsrelaterat aktieprogram som vänder sig till chefer och nyckelpersoner.

I det generella aktiesparprogrammet som vänder sig till alla, med undantag för de som omfattas av det prestationsrelaterade aktieprogrammet, kan den anställde genom ett månatligt avdrag från nettolönen om maximalt 5 procent av den fasta bruttolönen köpa aktier i Saab. Efter tre år tilldelas den anställde motsvarande antal matchningsaktier. Detta program omfattar maximalt 840 000 aktier av serie B.

Det prestationsrelaterade aktieprogrammet vänder sig till 286 nyckelpersoner inklusive VD. Den anställde kan göra ett månatligt avdrag från nettolönen om maximalt 7,5 procent av den fasta bruttolönen för inköp av aktier. Uppnås fastställt finansiellt mål fullt ut efter tre år erhålls maximalt mellan 2 till 5 matchningsaktier per köpt aktie. Om det finansiella målet inte uppnås sker ingen matchning. Det prestationsrelaterade aktieprogrammet är således förenat med en risk och kopplat till prestation. Programmet omfattar maximalt 500 000 aktier av serie B.

Årsstämman för Saab fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 1,75 SEK per aktie. Som avstämningsdag fastställdes 21 april 2009. Utdelningen beräknas utbetalas fredag den 24 april 2009.

Saabs årsstämma bemyndigade även styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Omval skedde av styrelseledamöterna Erik Belfrage, Sten Jakobsson, Lennart Johansson, Peter Nygårds, Michael O´Callaghan, George Rose, Per-Arne Sandström, Åke Svensson, Lena Treschow Torell och Marcus Wallenberg.

Marcus Wallenberg omvaldes som ordförande i Saab AB.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018
Ann-Sofi Jönsson, IR-ansvarig, +46 (0)734 187 214

www.saabgroup.com

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april kl. 18.00.