Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Utnyttjande av återköpsbemyndigande i Saab AB till säkring av bolagets aktiesparprogram och prestationsrelaterat aktieprogram

Årsstämman 2009 i Saab AB (Saab) beslutade bemyndiga bolagets styrelse att besluta om förvärv av egna aktier i syfte att säkra bolagets aktiesparprogram och prestationsrelaterat aktieprogram. Saab meddelar att bolagets styrelse beslutat utnyttja bemyndigandet för detta syfte.

Förvärv kommer att ske på Nasdaq OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Förvärv skall kunna ske från och med 28 juli 2009 till och med nästa års årsstämma. Inga förvärv kommer dock att göras under 30 dagar innan offentliggörande av kvartalsrapport, dagen för offentliggörandet inkluderad. Saab äger per den 31 maj 2009 2 314 030 egna aktier. Totala antalet aktier utgivna av Saab är för närvarande 109 150 344 och högsta antal aktier som nu avses återköpas uppgår till 1 340 000. Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. För ytterligare information, vänligen kontakta: Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018 Ann-Sofi Jönsson, Investor Relations, +46 (0)734 187 214 www.saabgroup.com Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 juni kl. 15.30.