Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab – Resultat och sammanfattning, januari-december 2009

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab presenterar resultatet för 2009.

Resultat januari-december 2009: Orderingången uppgick till MSEK 18 428 (23 212) och orderstocken vid årets utgång uppgick till SEK 39,4 miljarder (45,3 miljarder) Försäljningen ökade 4 procent till MSEK 24 647 (23 796), även justerat för avyttringar och valutaeffekter Bruttoresultatet uppgick till MSEK 6 137 (4 634), motsvarande en bruttomarginal på 24,9 procent (19,5). Justerat för engångsposter uppgick bruttomarginalen till 24,6 procent (26,5) Rörelseresultatet uppgick till MSEK 1 374 (166), motsvarande en rörelsemarginal på 5,6 procent (0,7). Justerat för engångsposter uppgick rörelsemarginalen till 5,4 procent (8,4). Rörelsemarginalen minskade med ungefär 3 procentenheter under 2009 till följd av ett mer konservativt synsätt på tillämpning av redovisning av utvecklingskostnader från och med 1 januari 2009 Årets resultat uppgick till MSEK 699 (-242) och resultat per aktie efter utspädning SEK 6,28 (-2,31) Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 1 447 (659) Föreslagen utdelning per aktie SEK 2,25 (1,75) Resultat oktober-december 2009: Orderingången uppgick till MSEK 7 047 (7 162) Försäljningen minskade med 5 procent till MSEK 7 768 (8 188), en minskning med 7 procent justerat för avyttringar och valutaeffekter Bruttoresultatet uppgick till MSEK 1 885 (644), motsvarande en bruttomarginal på 24,3 procent (7,9). Justerat för engångsposter uppgick bruttomarginalen till 24,3 procent (27,9) Rörelseresultatet uppgick till MSEK 503 (-809), motsvarande en rörelsemarginal på 6,5 procent (-9,9). Justerat för engångsposter uppgick rörelsemarginalen till 6,5 procent (13,2). Rörelsemarginalen minskade med ungefär 3 procentenheter under perioden till följd av ett mer konservativt synsätt på tillämpning av redovisning av utvecklingskostnader fr o m 1 januari 2009 Periodens resultat uppgick till MSEK 323 (-708) och resultat per aktie efter utspädning SEK 2,87 (-6,78) Prognos för 2010: Vi förblir försiktiga när det gäller utvecklingen av orderingången och förväntar oss försäljningsintäkter på samma nivå som 2009. Vi förväntar oss ökad lönsamhet till följd av effekterna från de kontinuerliga åtgärder som vidtas för att förbättra affärerna. Våra långsiktiga finansiella mål kvarstår. Vd:s kommentar: – Den globala ekonomin påverkade Saabs marknader under 2009. Förseningar i kundernas beslut betydde att större beställningar påverkades negativt medan nivån på mindre och medelstora beställningar var fortsatt god. Försäljningen steg som ett resultat av en ökad projektaktivitet. Däremot minskade bruttomarginalen på grund av affärsmixen och högre kostnader relaterade till vissa projekt. Våra effektiviseringsinitiativ bidrog däremot med kostnadsreduceringar enligt plan. Vår strategi fokuserar på att skapa ett starkare marknadsfokus med en mer nischad verksamhetsportfölj. För att möjliggöra detta och samtidigt förbättra effektiviteten är en ny styr- och organisationsmodell verksam från och med den 1 januari 2010. Vi förblir försiktiga när det gäller utvecklingen av orderingången och förväntar oss försäljningsintäkter på samma nivå som 2009. Vi förväntar oss ökad lönsamhet till följd av effekterna från de kontinuerliga åtgärder som vidtas för att förbättra affärerna. Våra långsiktiga finansiella mål kvarstår, säger VD Åke Svensson. Press- och analytikerträff Saabs resultat för 2009 presenteras av vd Åke Svensson och CFO Lars Granlöf vid en press- och analytikerträff Fredagen den 12 februari, 10.00 World Trade Center konferenscenter, våning 4 (Stockholm) Entré via Klarabergsviadukten 70 eller Kungsbron 1 Vänligen anmäl ditt deltagande till: annika.widell@saabgroup.com eller fax +46 (0)8 463 01 52. Webcast Press- och analytikerträffen kommer att sändas live på Saabs hemsida, www.saabgroup.com/en/InvestorRelations. Där publiceras även presentationsmaterialet. Alla som tittar kommer att kunna skicka in frågor till talarna. För streamad film i TV-kvalitet är du välkommen att besöka www.thenewsmarket.com/saab. Är det första gången du besöker webbplatsen behöver du registrera dig, vilket bara tar en kort stund. Vänligen kontakta journalisthelp@thenewsmarket.com om du har några frågor. Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 februari kl.07.30.