Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab och Vägverket i samarbete för effektiva, säkra och hållbara transporter

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab och Vägverket har tecknat ett samarbetsavtal för att tillsammans skapa effektiva, säkra och hållbara transportflöden. Avtalet är en avsiktsförklaring som sträcker sig över tre år.

Saab och Vägverket kommer att samarbeta för att påskynda och samordna utbygg-naden av intelligenta transportlösningar för vägtrafik, såväl i Sverige som inter-nationellt. Intelligenta transportlösningar innebär att informations- och kommunikationsteknik appliceras på gods- och persontransporter. Syftet är att skapa effektiva och säkra trafikflöden med klimathänsyn, vilket också formulerats av EU-kommissionen, bland annat i ”ITS Action Plan” (ITS står för Intelligent Transportation System). – Avtalet ger oss ett nära samarbete med Vägverket där vi tillsammans ska hitta lösningar för framtidens trafikflöden, säger Gunilla Fransson, chef för affärsområde Security and Defence Solutions på Saab. Vi måste hitta sätt att transportera oss själva, varor och gods effektivt, både vad gäller tid, pengar och jordens resurser. Samarbetet inleddes i slutet av 2009, och för 2010 är målet att ett flertal gemensamma projekt ska ha startats. Exempel på samarbeten inom hållbara transporter är trafik- och incidenthantering, trafikinformation, säkerhet och trygghet inom storstadsområden samt support och underhåll. – Med Saabs kompetens och medverkan kan vi ytterligare stärka våra möjligheter att effektivare lösa våra uppgifter, skapa förutsättningar för offentlig – privat samverkan samt nya innovativa lösningar som stöder våra övergripande mål, säger Lena Erixon, Vägverkets generaldirektör. Samarbetet kommer att bedrivas i form av forsknings-, utvecklings- och pilotprojekt, workshops och seminarier samt internationell samverkan.

Downloads