Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs resultat för januari-juni 2010

​Försvars- och säkerhetsföretaget Saab publicerar sin halvårsrapport för januari-juni 2010.

Resultat januari - juni 2010:

• Orderingången var MSEK 10 516 (8 096) och orderstocken vid periodens utgång uppgick till SEK 38,9 miljarder (42,4 miljarder)
• Försäljningsintäkterna minskade med 3 procent till MSEK 11 377 (11 695), även justerat för valutaeffekter
• Bruttoresultatet uppgick till MSEK 2 712 (3 037), motsvarande en bruttomarginal på 23,8 procent (26,0). Justerat för jämförelsestörande poster uppgick bruttomarginalen till 24,4 procent (25,3)
• Rörelseresultatet uppgick till MSEK 402 (622), motsvarande en rörelsemarginal på 3,5 procent (5,3). Justerat för jämförelsestörande poster uppgick rörelsemarginalen till 4,5 procent (4,9). Rörelseresultatet inkluderar kostnader på MSEK 290, huvudsakligen relaterade till ett hävt kontrakt inom Security and Defence Solutions
• Periodens resultat uppgick till MSEK 246 (265) och resultat per aktie efter utspädning till SEK 2,25 (2,46)
• Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 2 233 (-243)
• Prognosen för 2010 har förändrats

Förändrad prognos för 2010:
Vi förblir försiktiga när det gäller utvecklingen av orderingången och förväntar oss såväl försäljningsintäkter som lönsamhet på ungefär samma nivå som 2009. Våra långsiktiga finansiella mål kvarstår.

Tidigare prognos: Vi förblir försiktiga när det gäller utvecklingen av orderingången och förväntar oss försäljningsintäkter på samma nivå som 2009. Vi förväntar oss ökad lönsamhet till följd av effekterna från de kontinuerliga åtgärder som vidtas för att förbättra affärerna. Våra långsiktiga finansiella mål kvarstår.

 

Finansiell översikt

MSEK jan-juni 2010 jan-juni 2009 Förändring, % apr-juni 2010 apr-juni 2009 jan-dec 2009
Orderingång 10 516 8 096 30 5038 3 995 18 428
Orderstock 38 859 42 414 -8 -695** -1 744** 39 389
Försäljningsintäkter 11 377 11 695 -3 5 993 6 283 24 647
Rörelseresultat (EBIT) 402 622 -35 276 472 1 374
Rörelsemarginal, % 3,5 5,3   4,6 7,5 5,6
Justerad rörelsemarginal, * % 4,5 4,9   5,7 6,7 5,4
Periodens resultat 246 265 -7 174 292 699
Resultat per aktie före utspädning, SEK 2,33 2,51   1,68 2,75 6,45
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 2,25 2,46 1,62 2,69 6,28
Räntabilitet på eget kapital, *** % 6,5 -5,3 7,0
Operativt kassaflöde 2 233 -243 - 2 306 213 1 447
Operativt kassaflöde per aktie efter utspädning, SEK 20,46 -2,23 21,13 1,95 13,26
* Justerat för jämförelsestörande poster med påverkan på rörelseresultatet, för mer information se sidan 4 -110 50 -68 50 50
** Avser kvartalets förändring
*** Räntabilitet på eget kapital beräknas på en rullande 12-måndaersperiod


VD:s kommentar

”Under första halvåret såg vi en stark orderingång för flera av Saabs affärsområden, trots att vi fortsatt ser förseningar i kunders beslutsprocesser. Försäljningen var på den förväntade nivån och det operativa kassaflödet var starkt till följd av att verksamheten levererat enligt plan.

Lönsamheten påverkades negativt av ett hävt kontrakt inom vår samhälls-säkerhetsverksamhet och av lägre kapacitetsutnyttjande i avvaktan på större beställningar. Detta leder till att vi ändrar vår prognos för 2010. Tidigare uppskattade vi att lönsamheten skulle öka jämfört med 2009, medan vi nu uppskattar att lönsamheten kommer att ligga på ungefär samma nivå som 2009.

Saabs strategi ligger fast med fokus på att skapa värde genom att leverera enligt våra strategiska prioriteringar att öka marknadsnärvaro, skapa en mer fokuserad portfölj och en mer effektiv organisation,” säger koncernchef och VD Åke Svensson.


Press- och analytikerträff

Press och analytiker inbjuds till en presentation av delårsrapporten med vd och koncernchef Åke Svensson samt finansdirektör Lars Granlöf. Mötet äger rum i Stockholm på World Trade Center konferensanläggning, fjärde våningen, entré via Klarabergsviadukten 70 eller Kungsbron 1, fredagen den 23 juli klockan 10.00.


Direktsänd webbsändning

Om du inte har möjlighet att delta vid mötet kan du besöka http://www.saabgroup.com/en/InvestorRelations. Där finns en direktsänd webbsändning tillgänglig tillsammans med presentationsmaterialet. Samtliga intresserade kan skicka frågor direkt till presentatörerna. Webbsändningen kommer också att finnas tillgänglig på Saabs webbplats efteråt.


För streamad film i TV-kvalitet är du välkommen att besöka www.thenewsmarket.com/saab. Är det första gången du besöker webbplatsen behöver du registrera dig, vilket bara tar en kort stund. Vänligen kontakta journalisthelp@thenewsmarket.com om du har några frågor.

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 juli kl. 07.30.