Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Utnyttjande av återköpsbemyndigande i Saab AB till säkring av bolagets aktiesparprogram och prestationsrelaterat aktieprogram

Årsstämman 2010 i Saab AB beslutade bemyndiga bolagets styrelse att besluta om förvärv av egna aktier i syfte att säkra bolagets aktiesparprogram och prestationsrelaterat aktieprogram. Saab meddelar att bolagets styrelse beslutat utnyttja bemyndigandet för detta syfte.​

Förvärv kommer att ske på Nasdaq OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

 

Förvärv skall kunna ske från och med 26 juli 2010 till och med nästa års årsstämma. Inga förvärv kommer dock att göras under 30 dagar innan offentliggörande av kvartalsrapport, dagen för offentliggörandet inkluderad.

 

Saab äger per den 31 maj 2010 3 627 804 egna aktier. Totala antalet aktier utgivna av Saab är för närvarande 109 150 344 och högsta antal aktier som nu avses återköpas uppgår till 1 340 000.

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juni kl. 16.00.